10.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 372/3


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 372/03)

1.

La data de 3 noiembrie 2015, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Vattenfall GmbH, controlată de întreprinderea Vattenfall AB („Vattenfall”, Suedia), și întreprinderea GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, controlată de întreprinderea ENGIE SA („ENGIE”, Franța), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG”, Germania) prin contract de administrare.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Vattenfall: activitate desfășurată preponderent în Germania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit în domeniul aprovizionării cu energie. În Germania, întreprinderea Vattenfall își desfășoară activitatea în principal în domeniul extracției de lignit la mină deschisă și în domeniul producției, comercializării, distribuției și vânzării de energie electrică, precum și, în Berlin și Hamburg, în domeniul termoficării;

—   în cazul întreprinderii ENGIE: activitate la nivel internațional în domeniul gazelor naturale, al energiei electrice și al serviciilor energetice de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu energie. În Germania, întreprinderea ENGIE își desfășoară activitatea în domeniul termoficării în orașele Gera, Wuppertal și Saarbrücken;

—   în cazul întreprinderii GASAG: activitate desfășurată exclusiv în Germania. Activitatea principală constă în vânzarea și distribuția de gaze naturale în zona orașului Berlin, în landul Brandenburg și în unele părți ale landurilor Saxonia-Anhalt și Saxonia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).