10.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 372/3


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 372/03)

1.

W dniu 3 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Vattenfall GmbH, kontrolowane przez Vattenfall AB („Vattenfall”, Szwecja), oraz przedsiębiorstwo GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, kontrolowane przez ENGIE SA („ENGIE”, Francja), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG”, Niemcy) w drodze umowy o zarządzanie.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Vattenfall działa jako dostawca energii, w szczególności w Niemczech, Niderlandach, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W Niemczech Vattenfall zasadniczo prowadzi działalność w obszarze odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego, jak również produkcji energii elektrycznej, handlu nią oraz jej rozdziału i dystrybucji; ponadto w Berlinie i Hamburgu zajmuje się systemami lokalnego ogrzewania,

ENGIE prowadzi działalność na skalę międzynarodową w obszarze gazu, elektryczności i usług w zakresie energii na wszystkich etapach łańcucha wartości sektora energii. W Niemczech ENGIE prowadzi działalność w zakresie systemów lokalnego ogrzewania w Gerze, Wuppertalu i Saarbrücken,

GASAG prowadzi działalność wyłącznie w Niemczech. Skupia się głównie na dystrybucji oraz rozdziale gazu na obszarze Berlina, Brandenburgii oraz w częściach Saksonii-Anhaltu i Saksonii.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).