10.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 372/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 372/03)

1.

Op 3 november 2015 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Vattenfall GmbH, dat onder de zeggenschap staat van Vattenfall AB („Vattenfall”, Zweden), en GDF Suez Beteiligungs GmbH, dat onder de zeggenschap staat van ENGIE SA („ENGIE”, Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG”, Duitsland) door een managementovereenkomst.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Vattenfall: houdt zich bezig met energievoorziening, hoofdzakelijk in Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is Vattenfall vooral actief op het gebied van de bovengrondse ontginning van bruinkool, de elektriciteitsproductie, -handel, -distributie en -verkoop en in Berlijn en Hamburg op het gebied van stadsverwarming;

—   ENGIE: is internationaal actief in de sectoren gas, elektriciteit en energiediensten in de volledige energiewaardeketen. In Duitsland is ENGIE actief op het gebied van stadsverwarming in Gera, Wuppertal en Saarbrücken;

—   GASAG: heeft uitsluitend activiteiten in Duitsland. Deze zijn hoofdzakelijk geconcentreerd op de verkoop en distributie van gas in de regio’s Berlijn en Brandenburg en in delen van Saksen-Anhalt en Saksen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).