10.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 372/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 372/03)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 3. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu. Koncentrācijas rezultātā uzņēmums Vattenfall GmbH, ko kontrolē Vattenfall AB (Vattenfall, Zviedrija), un uzņēmums GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, ko kontrolē ENGIE SA (ENGIE, Francija), ar vadības līgumu iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē kopīgu kontroli pār uzņēmumu GASAG Berliner Gaswerke AG (GASAG, Vācija).

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Vattenfall darbojas energoapgādes nozarē, pārsvarā Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā un Lielbritānijā. Vācijā Vattenfall darbojas galvenokārt brūnogļu raktuvju jomā, elektroenerģijas ražošanā, tirdzniecībā, sadalē un pārdošanā, kā arī centralizētās siltumapgādes jomā Berlīnē un Hamburgā,

ENGIE darbojas starptautiskā mērogā gāzes, elektroenerģijas un energopakalpojumu jomā, aptverot visu enerģētikas vērtību ķēdi. Vācijā ENGIE darbojas centralizētās siltumapgādes jomā Gērā, Vupertālē un Zārbrikenē,

GASAG darbojas tikai Vācijā. Uzņēmuma darbība galvenokārt ir koncentrēta uz gāzes pārdošanu un izplatīšanu Berlīnē un Brandenburgā, kā arī dažos Saksijas-Anhaltes un Saksijas reģionos.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).