10.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/3


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 372/03)

1.

2015 m. lapkričio 3 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Vattenfall GmbH“, kontroliuojama įmonės „Vattenfall AB“ („Vattenfall“, Švedija), ir įmonė „GDF SUEZ Beteiligungs GmbH“, kontroliuojama įmonės ENGIE SA (ENGIE, Prancūzija), sudarydamos valdymo sutartį, įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3 straipsnio 4 dalyje, bendrą įmonės „GASAG Berliner Gaswerke AG“ (GASAG, Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Vattenfall“ vykdo energijos tiekimo veiklą – daugiausiai Vokietijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Vokietijoje „Vattenfall“ visų pirma kasa rusvąsias anglis, gamina elektros energiją, ja prekiauja, ją paskirsto ir parduoda, o Berlyne ir Hamburge centralizuotai tiekia šilumą;

ENGIE tarptautiniu mastu vykdo veiklą dujų, elektros energijos ir visą energijos vertės grandinę apimančių energetikos paslaugų sektoriuose. Vokietijoje ENGIE centralizuotai tiekia šilumą Geroje, Vupertalyje ir Sarbriukene;

GASAG vykdo veiklą tik Vokietijoje. Pagrindinė veiklos sritis – dujų pardavimas ir skirstymas Berlyne ir Brandenburge ir tam tikrose Saksonijos-Anhalto ir Saksonijos dalyse.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Europos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).