10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 372/3


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 372/03)

1.

2015. november 3-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Vattenfall AB (a továbbiakban: Vattenfall, Svédország) irányítása alá tartozó Vattenfall GmbH és az ENGIE SA (a továbbiakban: ENGIE, Franciaország) irányítása alá tartozó GDF SUEZ Beteiligungs GmbH által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások irányítási szerződés útján közös irányítást szereznek az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében a GASAG Berliner Gaswerke AG (a továbbiakban: GASAG, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Vattenfall tevékenységét az energiaellátás terén, túlnyomórészt Németországban, Hollandiában, Svédországban és Nagy-Britanniában gyakorolja. Németországban a Vattenfall fő tevékenysége külszíni barnaszénbányászat, villamos energia előállítása, kereskedelme, elosztása és forgalmazása, valamint Berlinben és Hamburgban távfűtési tevékenység,

az ENGIE nemzetközi szinten a teljes energetikai értékláncban tevékeny a földgáz, a villamos energia és az energetikai szolgáltatások terén, Németországban pedig távfűtési tevékenységet végez Gera, Wuppertal és Saarbrücken területén,

a GASAG kizárólag Németországban fejti ki tevékenységét. Fő tevékenysége a földgáz-értékesítés és -elosztás Berlin és Brandenburg területén, valamint Szász-Anhalt és Szászország tartományok egy részén.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (faxszám: +32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).