10.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 372/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2015/C 372/03)

1.

Komissio vastaanotti 3. marraskuuta 2015 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ruotsalaisen konsernin Vattenfall AB (Vattenfall) määräysvallassa oleva yritys Vattenfall GmbH ja ranskalaisen yrityksen ENGIE SA:n (ENGIE) määräysvallassa oleva yritys GDF SUEZ Beteiligungs GmbH hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan saksalaisessa yrityksessä GASAG Berliner Gaswerke AG (GASAG) liikkeenjohtosopimuksella.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Vattenfall toimii energia-alalla lähinnä Saksassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Saksassa Vattenfall toimii pääasiassa ruskohiilen avolouhinnassa ja sähkön tuotannossa, kaupassa, jakelussa ja markkinoinnissa sekä Berliinissä ja Hampurissa kaukolämpöalalla

ENGIE toimii kansainvälisesti kaasu-, sähkö- ja energiapalvelualalla arvoketjun kaikissa osissa. Saksassa ENGIE toimii kaukolämpöalalla Gerassa, Wuppertalissa ja Saarbrückenissä

GASAG toimii pelkästään Saksassa. Se keskittyy toiminnassaan kaasun markkinointiin ja jakeluun Berliinin alueella, Brandenburgissa ja osissa Sachsen-Anhaltia ja Sachsenia.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).