10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 372/3


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 372/03)

1.

На 3 ноември 2015 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Vattenfall GmbH, под контрола на предприятие Vattenfall AB („Vattenfall“, Швеция), и предприятие GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, под контрола на предприятие ENGIE SA („ENGIE“, Франция), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG“, Германия) посредством договор за управление.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Vattenfall: извършва дейност предимно в Германия, Нидерландия, Швеция и Великобритания в областта на енергийните доставки. В Германия Vattenfall извършва дейност главно в областта на откритите рудници за кафяви въглища, производството, търговията, разпределението и продажбата на електричество, както и в областта на централното отопление в градовете Берлин и Хамбург,

—   за предприятие ENGIE: извършва международна дейност в областите газ, електричество и енергийни услуги по цялата верига на добавена стойност в енергетиката. В Германия ENGIE извършва дейност, свързана с централно отопление, в градовете Гера, Вупертал и Саарбрюкен,

—   за предприятие GASAG: извършва дейност само в Германия. Тя се концентрира в областта на продажбата и разпределението на газ в региона на Берлин, Бранденбург и части от провинциите Заксен-Анхалт и Заксен.

3.

След предварително проучване Европейската комисия счита, че сделката, за която е уведомена, би могла да попада в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по този въпрос.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да ѝ представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с позоваване на M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).