18.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/14


FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

den 14 oktober 2004

i mål T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG mot Europeiska gemenskapernas kommission (1)

(Konkurrens - Artikel 81 EG - Avtal om fastställande av priser och avgiftsstrukturer för valutaväxling - Tyskland - Tredskodomsförfarande)

(2004/C 314/35)

Rättegångsspråk: tyska

I mål T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München (Tyskland), (ombud: advokaterna W. Knapp, T. Müller-Ibold och B. Bergmann, med delgivningsadress i Luxemburg) mot Europeiska gemenskapernas kommission, angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2003/25/EG av den 11 december 2001 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/E-1/37.919 (f.d. 37.391) – Bankavgifter för växling av valutor från euroområdet – Tyskland) (EGT L 15, 2003, s. 1), har förstainstansrätten (femte avdelningen), sammansatt av ordföranden P. Lindh samt domarna R. García-Valdecasas och J.D. Cooke; justitiesekreterare: H. Jung, den 14 oktober 2004 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)

Kommissionens beslut 2003/25/EG av den 11 december 2001 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/E-1/37.919 (f.d. 37.391) – Bankavgifter för växling av valutor från euroområdet – Tyskland) ogiltigförklaras i den del det avser sökanden.

2)

Kommissionen skall ersätta samtliga rättegångskostnader.


(1)  EGT C 109, 4.5.2002.