18.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/14


PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS

2004. gada 14. oktobrī

lietā T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG pret Eiropas Kopienu Komisiju (1)

(Konkurence - EKL 81. pants - Vienošanās par cenu un valūtas maiņas uzņēmumu rēķinu maiņām - Vācija - Aizmugurisks process)

(2004/C 314/35)

tiesvedības valoda - vācu

Lietā T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ar juridisko adresi Minhenē (Vācija), ko pārstāv advokātes W. Knapp, T. Müller-Ibold un B. Bergmann, kuras norādījušas adresi Luksemburgā, pret Eiropas Kopienu Komisiju par lūgumu atcelt Komisijas 2001. gada 11. decembra Lēmumu 2003/25/EK par atbilstoši EKL 81. pantam uzsākto procesu [lieta COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Banku nodevas par Eiro zonas valūtas maiņu – Vācija] (OV 2003., L 15, 1. lpp.), Pirmās instances tiesa (piektā palāta) šādā sastāvā: priekšsēdētāja P. Lindh, tiesneši R. García-Valdecasas un J. D. Cooke, sekretārs H. Jung, 2004. gada 14. oktobrī ir pasludinājusi spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda:

1)

Komisijas 2001. gada 11. decembra Lēmums 2003/25/EK par atbilstoši EKL 81. pantam uzsākto procesu [lieta COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Banku nodevas par Eiro zonas valūtas maiņu – Vācija] ir atceļams daļā, kas attiecas uz prasītāju;

2)

Komisija sedz visus izdevumus.


(1)  OV C 109, 4.5.2002.