18.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/14


ESIMESE ASTME KOHTU

14. oktoobri 2004 otsus

kohtuasjas T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG versus Euroopa Ühenduste Komisjon (1)

(Konkurents - EÜ asutamislepingu artikkel 81 - Kokkulepe sularaha vahetamise teenuste hinna määramise ja tasu võtmise üksikasjade kohta - Saksamaa - Tagaseljamenetlus)

(2004/C 314/35)

Kohtumenetluse keel: saksa

Kohtuasjas T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, asukoht München (Saksamaa), esindajad advokaadid W. Knapp, T. Müller-Ibold ja B. Bergmann, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, versus Euroopa Ühenduste Komisjon, mille esemeks on komisjoni 11. detsembri 2001. aasta otsuse 2003/25/EÜ avatud menetlusest EÜ asutamislepingu artikli 81 alusel (asi COMP/E-1/37.919 (ex 37/391) – Pankade teenustasud euroala siseriiklike valuutade vahetuse eest – Saksamaa (ELT L 15, 2003, lk 1) tühistamise nõue, on esimese astme kohus (viies koda), koosseisus: koja esimees P. Lindh, kohtunikud R. García-Valdecasas ja J. D. Cooke; kohtusekretär H. Jung, 14. oktoobril 2004 teinud otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

1.

Tühistada komisjoni 11. detsembri 2001. aasta otsus 2003/25/EÜ avatud menetlusest EÜ asutamislepingu artikli 81 alusel (asi COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) — Pankade teenustasud euroala siseriiklike valuutade vahetuse eest — Saksamaa) hagejat puudutavas osas.

2.

Jätta kohtukulud komisjoni kanda.


(1)  EÜT C 109, 4.5.2002.