18.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/14


DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS

den 14. oktober 2004

i sag T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1)

(Konkurrence - artikel 81 EF - aftale om fastsættelse af priser og regler for gebyrberegning ved veksling af kontanter - Tyskland - udeblivelsesdom)

(2004/C 314/35)

Processprog: tysk

I sag T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München (Tyskland), ved Rechtsanwälte W. Knapp, T. Müller-Ibold og B. Bergmann, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2003/25/EF af 11. december 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 – sag COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Bankgebyrer for veksling af eurozonevalutaer – Tyskland (EFT 2003 L 15, s. 1), Retten (Femte Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, P. Lindh, og dommerne R. García-Valdecasas og J.D. Cooke; justitssekretær: H. Jung, den 14. oktober 2004 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)

Kommissionens beslutning 2003/25/EF af 11. december 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (sag COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Bankgebyrer for veksling af eurozonevalutaer – Tyskland) annulleres, for så vidt den vedrører sagsøgeren.

2)

Kommissionen betaler sagens omkostninger.


(1)  EFT C 109 af 4.5.2002.