28.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

(2005/C 156/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 2. kesäkuuta 2005 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa:

kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Näillä sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa eur-Lex -sivustossa asiakirjanumerolla 32005M3740. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)