10.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 13/2008

ze dne 9. ledna 2008,

kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané od 2. do 4. ledna 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005 pro rýži z Egypta

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 955/2005 (3) byla otevřena roční dovozní celní kvóta na 5 605 tun rýže kódu KN 1006 z Egypta (pořadové číslo 09.4097).

(2)

Ze sdělení podaného podle čl. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 955/2005 vyplývá, že žádosti podané do 4. ledna 2008, a to do 13:00 hodin bruselského času, podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství, která přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(3)

Je rovněž třeba, aby se na základě nařízení (ES) č. 955/2005 již nevydávaly dovozní licence na běžné kvótové období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži z Egypta spadající do kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 955/2005, které byly podány do 4. ledna 2008 do 13:00 hodin bruselského času, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použije koeficient přidělení 8,123188 %.

2.   Vydávání licencí na množství, o něž bylo požádáno po 13:00 hodin bruselského času v pátek 4. ledna 2008, se na běžné kvótové období pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1). Nařízení (ES) č. 1785/2003 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) ode dne 1. září 2008.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1456/2007 (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 76).