15.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/40


PRIPOROČILO SVETA

z dne 8. marca 2005

o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

(2005/207/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 112(2)(b) in 122(4) Pogodbe ter členov 11.2 in 43.3 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

Mandat g. Tommasa PADOA-SCHIOPPE se izteče 31. maja 2005. Treba je imenovati člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke –

PRIPOROČA:

da se g. Lorenzo BINI SMAGHI imenuje za člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke za dobo osmih let z veljavnostjo od 1. junija 2005.

To priporočilo se predloži v odločitev voditeljem držav ali vlad držav članic, katerih valuta je euro, po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom Evropske centralne banke.

To priporočilo se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER