15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/40


ODPORÚČANIE RADY

z 8. marca 2005

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(2005/207/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 112 ods. 2 písm. b) a jej článok 122 ods. 4, ako aj články 11.2 a 43.3 protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

Funkčné obdobie Tommasa PADOU-SCHIOPPU sa skončí 31. mája 2005. Je potrebné vymenovať jedného člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky,

ODPORÚČA:

vymenovať Lorenza BINIHO SMAGHIHO za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. júna 2005.

Toto odporúčanie sa po porade s Európskym parlamentom a Radou guvernérov Európskej centrálnej banky predkladá na rozhodnutie hlavám štátov a vlád členských štátov, ktorých menou je euro.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER