15.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/40


ZALECENIE RADY

z dnia 8 marca 2005 r.

dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(2005/207/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 112 ust. 2 lit. b) i jego art. 122 ust. 4 oraz art. 11.2. i 43.3 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

mandat Tommasa PADOI-SCHIOPPY wygasa w dniu 31 maja 2005 r. Należy przystąpić do mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego,

ZALECA:

mianowanie Lorenza BINIEGO SMAGHIEGO członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat od dnia 1 czerwca 2005 r.

Niniejsze zalecenie jest uwzględniane przy podejmowaniu decyzji przez szefów państw lub rządów Państw Członkowskich, których walutą jest euro, po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Radą Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący