15.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/40


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 8 maart 2005

betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

(2005/207/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 112, lid 2, onder b), en artikel 122, lid 4, en op de artikelen 11.2 en 43.3 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:

De ambtstermijn van de heer Tomasso PADOA-SCHIOPPA verstrijkt op 31 mei 2005. Er dient een lid van de directie van de Europese Centrale Bank te worden benoemd,

BEVEELT AAN:

Dat de heer Lorenzo BINI SMAGHI wordt benoemd tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar die op 1 juni 2005 ingaat.

Na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, wordt deze aanbeveling met het oog op een besluit voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Gemeenschap die de euro als munt hebben.

Deze aanbeveling wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-C. JUNCKER