15.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/40


TARYBOS REKOMENDACIJA

2005 m. kovo 8 d.

dėl Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

(2005/207/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 112 straipsnio 2 dalies b punktą ir 122 straipsnio 4 dalį, bei į Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 11.2 ir 43.3 straipsnius,

kadangi:

Tommaso PADOA-SCHIOPPA kadencijos laikas baigiasi 2005 m. gegužės 31 d. Turi būti paskirtas Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos narys,

REKOMENDUOJA:

Lorenzo BINI SMAGHI skirti Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijos laikotarpiui nuo 2005 m. birželio 1 d.

Pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Europos centrinio banko Valdančiąja taryba, ši rekomendacija pateikiama Europos bendrijos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, vadovams arba Vyriausybių vadovams patvirtinti.

Ši rekomendacija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER