15.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/40


NÕUKOGU SOOVITUS,

8. märts 2005,

Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(2005/207/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 112 lõike 2 punkti b ja artikli 122 lõiget 4, samuti Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artikleid 11.2 ja 43.3,

ning arvestades järgmist:

Tommaso PADOA-SCHIOPPA ametiaeg lõppeb 31. mail 2005. Seetõttu tuleb ametisse nimetada Euroopa Keskpanga juhatuse liige,

SOOVITAB JÄRGMIST:

Nimetada Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks Lorenzo BINI SMAGHI kaheksaks aastaks alates 1. juunist 2005.

Pärast Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga nõukoguga konsulteerimist teevad käesoleva soovituse kohta otsuse nende liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, mille rahaühik on euro.

Käesolev soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. märts 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. JUNCKER