15.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/40


RÅDETS HENSTILLING

af 8. marts 2005

om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank

(2005/207/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 112, stk. 2, litra b), og artikel 122, stk. 4, samt artikel 11.2 og artikel 43.3 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

som tager følgende i betragtning:

Tommaso PADOA-SCHIOPPAs mandatperiode udløber den 31. maj 2005. Der skal udnævnes et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank,

HENSTILLER:

at Lorenzo BINI SMAGHI udnævnes til medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank for en periode på otte år med virkning fra den 1. juni 2005.

Denne henstilling forelægges med henblik på afgørelse for stats- og regeringscheferne for de medlemsstater, der har euroen som valuta, efter høring af Europa-Parlamentet og Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank.

Denne henstilling offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand