12.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 7/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4489 – 3i/Countrywide)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2007/C 7/03)

1.

Komisii bolo 4. januára.2007 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého 3i Group plc („3i“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom holdingovej spoločnosti Charlie Holdco 4 Limited získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Countrywide plc („Countrywide“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom verejnej ponuky.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

3i: súkromná investičná firma,

Countrywide: poskytovanie služieb v oblasti obytných nehnuteľností.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4489 – 3i/Countrywide na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. ES L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.