12.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 7/4


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4489 — 3i/Countrywide)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 7/03)

1.

4. jaanuaril 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja 3i Group plc (“3i”, Ühendkuningriik) omandab kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses kogu ettevõtja Countrywide plc (“Countrywide”, Ühendkuningriik) üle avalikul pakkumisel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

3i: erainvesteerimisühing;

Countrywide: teenuste osutamine elamukinnisvara sektoris.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele (2) lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4489 — 3i/Contrywide):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT L 56, 5.3.2005, lk 32.