22.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/29


Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”

Prioriterat tematiskt område: ”Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov”

Ansökningsomgångens identifieringskoder: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3) (”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2002 om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4) (”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2.

Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder (”ansökningsomgångarna”) omfattar denna allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget, instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och eventuella begränsningar.

3.

Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel 114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”sökande”) uppmanas att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden. Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha skickat kommissionen den information som anges i artikel 173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

4.

Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan erhållas från kommissionen på följande adresser:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

e-mail adresa: rtd-policies@cec.eu.int

Internetadress: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet (EPSS (8)) som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en samordnare begära tillstånd från kommissionen att lämna in en pappersversion innan ansökningstiden löper ut. En sådan begäran skickas till någon av följande adresser:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

e-mail adresa: rtd-policies@cec.eu.int

Begäran måste innehålla en förklaring till varför undantag begärs. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion ansvarar för att en sådan begäran om undantag lämnas in i tid enligt gällande regler så att de kan hålla tidsfristen.

Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två delar: formulären (del A) och innehållet (del B).

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas off-line eller on-line och sedan lämnas in on-line. Del B av förslagen på indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”) kommer inte att beaktas.

EPSS-mjukvaran (för off-line- eller on-line-användning) finns tillgänglig via Cordis webbplats www.cordis.lu.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in on-line och som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus kommer inte att beaktas.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller fax kommer inte att beaktas.

Ett förslag på en indirekt åtgärd som har fått tillstånd att lämna in i pappersversion och som är ofullständigt kommer inte att beaktas.

Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av projektförslag.

6.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.

Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.

7.

Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTU-åtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

8.

Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.

9.

De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).


(1)  EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut C(2002) 4789, ändrat genom C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008 och C(2005)5588. Inget av dessa beslut har publicerats i EGT.

(4)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom C(20041855 av den 18.5.2004.

(8)  EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och lämna in sina förslag på elektronisk väg.


BILAGA

1.   Särskilt program: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”

2.   Åtgärd: Särskild verksamhet som omfattar policyinriktad forskning under rubriken ”Stöd till politikområden och förutseende av vetenskapliga och tekniska behov”

3.   Ansökningsomgångens titel: Vetenskapligt stöd till politikområden

4.   Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-SSP-5A

5.   Datum för offentliggörande:

6.   Sista inlämningsdag: 22 mars 2006 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel)

7.   Sammanlagd preliminär budget:

Instrument (1)

EUR (miljoner)

STREP, CA och SSA

77

8.   Områden och instrument:

Områden under prioriteringen ”Hållbar förvaltning av Europas naturresurser”

Uppgifter

Instrument

Preliminärt EG-bidrag

(miljoner EUR)

8.1. B.1.1.

Modernisering av jordbruket och skogsbruket och deras hållbarhet, inbegripet deras multifunktionella betydelse för att säkerställa en hållbar utveckling och främjande av landsbygden.

8.1. B.1.2.

Verktyg och bedömningsmetoder för hållbar förvaltning av jordbruket och skogsbruket.

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA eller CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Modernisering av fisket och dess hållbarhet, inbegripet vattenbruksbaserade produktionssystem.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nya och miljövänligare produktionsmetoder för att främja djurens hälsa och välfärd, inbegripet forskning om djursjukdomar såsom mul- och klövsjuka, svinpest och utveckling av spårvaccin.

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Miljöbedömning (mark, vatten, luft, buller, inbegripet effekterna av kemiska ämnen).

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Bedömning av miljöteknik för att stödja politiska beslut, särskilt när det gäller effektiv men billig teknik i samband med att uppfylla miljölagstiftningen.

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Områden under prioriteringen ”Hälsa, säkerhet och möjligheter för Europas befolkning”

Uppgifter

Instrument

Preliminärt EG-bidrag

(miljoner EUR)

8.1. B.2.1.

Faktorer som påverkar hälsan och tillhandahållande av högkvalitativa och hållbara hälsovårdstjänster och pensionssystem (särskilt i samband med åldrande och demografiska förändringar).

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Folkhälsofrågor, bland annat epidemiologi som bidrar till förebyggande av sjukdomar och insatser i kampen mot nya, sällsynta och överförbara sjukdomar, allergier, säker blodgivning och säkra organdonationer, testmetoder som inte omfattar djurförsök.

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Miljöfrågornas betydelse för hälsan (inbegripet säkerhet på arbetsplatsen och metoder för riskbedömning, samt minskning av riskerna för människor vid naturkatastrofer).

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Frågor om livskvalitet som rör människor med handikapp eller funktionshinder (bland annat lika tillgång till möjligheter).

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Jämförande forskning om faktorer som påverkar migration och flyktingströmmar, inbegripet illegal invandring och människohandel.

1, 2

STREP eller CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Bättre metoder för att förutse brottstendenser och deras orsaker och för att bedöma effekterna av brottsförebyggande strategier, bedömning av nya utmaningar i samband med kampen mot olaga narkotikaanvändning.

1, 2, 3

STREP eller CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Frågor som rör civilskyddet (inbegripet biosäkerhet och skydd mot risker som följer av terroristattacker), och krishantering.

1

SSA

0,5


Områden under prioriteringen ”Att bidra till den ekonomiska potentialen och sammanhållningen i en utvidgad och mer integrerad Europeisk union”

Uppgifter

Instrument

Preliminärt EG-bidrag

(miljoner EUR)

8.1. B.3.1.

Bidragande till europeisk integration, hållbar utveckling, konkurrensförmåga och handelspolitik (inbegripet förbättrade metoder för att bedöma ekonomisk utveckling och sammanhållning).

AVSLUTAD

AVSLUTAD

AVSLUTAD

8.1. B.3.2.

Utveckling av verktyg, indikatorer och driftsparametrar för bedömning av hållbara transport- och energisystems prestanda (i förhållande till ekonomi, miljö och samhälle).

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

En heltäckande säkerhetsanalys och utvärderingssystem för transporter och forskning om olycksrisker och säkerhet i samband med system för mobilitet.

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Prognoser för och utveckling av innovativa strategier för hållbarhet på medellång och lång sikt.

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Frågor som gäller informationssamhället (som förvaltning och skydd av digitala tillgångar, inbegripet tillgång till informationssamhället).

AVSLUTAD

AVSLUTAD

AVSLUTAD

8.1. B.3.6.

Skydd av kulturarvet och härmed sammanhängande bevarandestrategier.

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Förbättrad kvalitet på, tillgång till och spridning av europeisk statistik.

AVSLUTAD

AVSLUTAD

AVSLUTAD

9.   Minsta antal deltagare (2):

Instrument

Minsta antal deltagare

STREP och CA

3 oberoende rättssubjekt från 3 olika MS eller AS, med minst 2 MS eller ACC.

SSA

1 rättssubjekt från MS eller AS.

10.   Deltagarbegränsningar: Inga.

11.   Konsortieavtal: Deltagare i FoTU-åtgärder som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång behöver inte sluta ett konsortieavtal.

12.   Utvärderingsförfarande: Utvärderingen skall ske i ett steg.

Förslagen utvärderas inte anonymt.

13.   Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inklusive deras olika viktning och trösklar och det totala tröskelvärdet) som tillämpas på de olika instrumenten.

14.   Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal: Utvärderingsresultat: Med tanke på hur omfattande SSP är, och att SSP måste samordnas med de tematiska prioriteringarna i arbetsprogrammet, kommer utvärderingar att genomföras vid olika tidpunkter, och resultaten av dessa kommer tidigast att vara tillgängliga i juli 2006.

Slutande av avtal: De första avtalen för denna ansökningsomgång beräknas träda i kraft under sista kvartalet 2006.


(1)  STREP = särskilt riktat forskningsprojekt; CA = samordningsinsats; SSA = särskild stödåtgärd.

(2)  MS = medlemsstat i EU; AS (inkl. ACC) = associerade stater; ACC = associerade kandidatländer.

Ett rättssubjekt i en medlemsstat eller associerad stat som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.