22.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 325/29


Poziv za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTD v okviru specifičnih programov za raziskave, tehnološki razvoj in demonstracijo:„Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

Prednostno tematsko področje: „Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb“

Oznaka poziva: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu razpisa za predloge.

2.

Ta razpisa za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpisa“) vključujeta sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogah. Priloge navajajo zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek vrednotenj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za vrednotenje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predlagatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje nanašajoče se na razpisa, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisoma je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

elektronski naslov: rtd-policies@cec.eu.int

Spletni naslov: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se predložijo samo kot elektronski predlogi prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS (8)). Vendar lahko v izjemnih primerih koordinator Komisijo pred končnim rokom prosi za dovoljenje, da predlog predložijo na papirju. To se naredi pisno na enega od naslednjih naslovov:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

elektronski naslov: rtd-policies@cec.eu.int

Zahtevku mora biti priložena obrazložitev, zakaj so prosili za izjemo. Predlagatelji, ki želijo uporabiti predložitev na papirju, so odgovorni za zagotovitev, da so taki zahtevki za izjemo in s temi povezani postopki pravočasno zaključeni v razpisnem roku.

Programsko orodje EPSS (za neomrežno ali omrežno uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordisa www.cordis.lu.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki se predložijo omrežno in ki so nepopolni, neberljivi ali vsebujejo viruse, bodo izključeni.

Različice predlogov za posredne dejavnosti RTR, predložene na izmenljivem nosilcu za elektronsko shranjevanje (na primer CD-ROM, disketa), po elektronski pošti ali telefaksu, bodo izključene.

Vsi predlogi projektov za posredne dejavnosti RTR, ki jim je bila odobrena oddaja na papirju in ki so nepopolni, bodo izključeni.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

7.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

8.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega vrednotenja.

9.

V vsem dopisovanju, povezanem s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002)4789, kakor je bil spremenjen s C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008 in C(2005)5588, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003)883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004)1855 of 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki pomaga predlagateljem razviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.


PRILOGA

1.   Posebni program: „Povezovanje in krepitev ERP“

2.   Dejavnost: Specifične dejavnosti za politično orientirane raziskave v okviru „Podpore politiki in predvidevanja znanstvenih in tehnoloških potreb“

3.   Naslov razpisa: Znanstvena podpora politikam

4.   Identifikacijska oznaka poziva: FP6-2005-SSP-5A

5.   Datum objave:

6.   Rok za oddajo: 22. marec 2006 do 17.00 ure (po bruseljskem lokalnem času)

7.   Skupni okvirni proračun:

Instrument (1)

EUR (v milijonih)

STREP, CA in SSA

77

8.   Področje razpisa in instrumenti:

Področja, ki spadajo pod „Trajnostno gospodarjenje z evropskimi naravnimi viri“

Naloge

Instrumenti

Okvirni prispevek ES

(v milijonih EUR)

8.1. B.1.1.

Posodobitev in trajnost kmetijstva in gozdarstva, vključno z njuno večnamensko vlogo za zagotavljanje trajnostnega razvoja in spodbujanja podeželskih območij

8.1. B.1.2.

Orodja in metode ocenjevanja za trajnostno upravljanje kmetijstva in gozdarstva

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA ali CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Posodobitev in trajnost ribištva, vključno s proizvodnimi sistemi, ki temeljijo na ribogojstvu

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nove in okolju prijaznejše proizvodne metode za izboljšanje zdravja in dobrega počutja živali, vključno z raziskavami živalskih bolezni, kot so bolezni slinavke in parkljevke, prašičje kuge in razvojem markirnih cepiv

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Ocena vplivov na okolje (prst, voda, zrak, hrup, vključno z učinki kemičnih snovi)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Ocena okoljskih tehnologij v podporo političnim odločitvam, zlasti v zvezi z učinkovitimi, a poceni tehnologijami v sklopu izpolnjevanja okoljske zakonodaje

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Področja, ki spadajo pod „Zagotavljanje zdravja, varnosti in priložnosti za prebivalce Evrope“

Naloge

Instrumenti

Okvirni prispevek ES

(v milijonih EUR)

8.1. B.2.1.

Dejavniki zdravja in zagotavljanje visoko kvalitetnih in trajnostnih sistemov zdravstvenega varstva ter pokojninskih sistemov (zlasti v kontekstu staranja in demografskih sprememb)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Vprašanja javnega zdravja, vključno z epidemiologijo kot prispevkom k preprečevanju bolezni in odzivom na redke in nalezljive bolezni, alergije, postopke za varno darovanje krvi in organov, testne metode, ki se ne izvajajo na živalih

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Vpliv okoljskih vprašanj na zdravje (vključno z varnostjo pri delu in metodami za ocenjevanje tveganja ter zmanjšanje tveganja naravnih nesreč za ljudi)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Vprašanja glede kakovosti življenja invalidnih/funkcionalno oviranih oseb (vključno z objekti, ki omogočajo enak dostop)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Primerjalna raziskava dejavnikov migracije in pretoka beguncev, vključno z nezakonito migracijo in trgovino z ljudmi

1, 2

STREP ali CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Izpopolnjena sredstva za predvidevanje trendov kriminala in njegovih vzrokov ter ocenjevanje učinkovitosti politik za preprečevanje kriminala; ocena novih izzivov, povezanih z nedovoljeno uporabo mamil;

1, 2, 3

STREP ali CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Vprašanja glede civilne zaščite (vključno z biološko varnostjo in zaščito proti tveganjem, ki so posledica terorističnih napadov) in kriznega upravljanja

1

SSA

0,5


Področja, ki spadajo pod „Podpiranje gospodarskega potenciala in kohezija večje in bolj povezane Evropske unije“

Naloge

Instrumenti

Okvirni prispevek ES

(v milijonih EUR)

8.1. B.3.1.

Podpiranje evropskega povezovanja, trajnostnega razvoja, konkurenčnosti in trgovinskih politik (vključno z izboljšanimi sredstvi za oceno gospodarskega razvoja in kohezije)

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

8.1. B.3.2.

Razvoj orodij, kazalcev in operativnih parametrov za ocenjevanje delovanja trajnostnih prometnih in energetskih sistemov (gospodarskih, okoljskih in socialnih)

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Analiza globalne varnosti in validacijski sistemi za promet in raziskave v zvezi s tveganji zaradi nesreč in varnostjo v mobilnih sistemih

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Srednjeročno in dolgoročno napovedovanje inovativnih politik za trajnost in razvoj

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Vprašanja informacijske družbe (upravljanje in zaščita digitalnih sredstev in vključevalen dostop do informacijske družbe)

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČEN

8.1. B.3.6.

Varstvo kulturne dediščine in s tem povezanih konzervatorskih strategij

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Izboljšana kakovost, dostopnost in razširjanje evropskih statistik

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

9.   Najmanjše število udeležencev (2):

Instrument

Najmanjše število udeležencev

STREP in CA

3 neodvisne pravne osebe iz 3 različnih DČ ali PD, med katerimi sta vsaj 2 DČ ali PDK.

SSA

1 pravna oseba iz DČ ali PD.

10.   Omejitev pri sodelovanju: Je ni.

11.   Konzorcijska pogodba: Udeležencem ukrepov RTR iz tega razpisa ni treba skleniti konzorcijske pogodbe.

12.   Postopek ocenjevanja: Ocenjevanje poteka po enostopenjskem postopku.

Predlogi ne bodo ocenjeni anonimno.

13.   Merila za ocenjevanje: Glej Prilogo B k delovnemu programu za merila, ki veljajo za posamezni instrument (vključno s posameznimi ponderji in pragovi ter skupnim pragom).

14.   Časovni razpored za okvirne ocene in pogodbe: Rezultati ocenjevanja Ob upoštevanju širokega spektra Znanstvene podpore politiki in potrebe, da se zagotovi skladnost s tematskimi prednostnimi nalogami delovnega programa, se bodo ocenjevanja izvajala ob različnih datumih, rezultati pa bodo na voljo šele julija 2006.

Podpisovanje pogodb: prve pogodbe v zvezi s tem razpisom bodo predvidoma začele veljati zadnje tri mesece v letu 2006.


(1)  STREP = posebni ciljni raziskovalni projekt; CA = koordinacijska dejavnost; SSA = posebna podporna dejavnost.

(2)  DČ = država članica EU; PD (vključno s PDK) = pridružene države; PDK = pridružene države kandidatke.

Vsaka pravna oseba s sedežem v državi članici ali pridruženi državi z zahtevanim številom udeležencev je lahko edini udeleženec v posredni dejavnosti.