22.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 325/29


Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja (RTD) v rámci špecifického programu v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

Hlavná tematická oblasť: „Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb“

Identifikátory výzvy: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Rada, v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa týka Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity, a ktoré prispieva k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (1), prijala, 30. septembra 2002, špecifický program pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (2002-2006) (2) (ďalej len „špecifický program“).

V súlade s článkom 5 ods. 1 špecifického programu prijala Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“), 9. decembra 2002, pracovný program (3) (ďalej len „pracovný program“), ktorý podrobnejšie bližšie špecifikuje ciele a vedecké a technologické priority špecifického programu a tiež harmonogram jeho realizácie.

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002, ktoré sa týka pravidiel o účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl a o diseminácii výsledkov výskumu v rámci Šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva (2002 až 2006) (4) (ďalej len „pravidlá účasti“) a o uverejnení výsledkov výskumu, sa majú predkladať návrhy na nepriame akcie RTD (Research and technological development) v súlade s podmienkami výziev na podávanie návrhov,.

2.

Tieto výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD (ďalej len „výzvy“) obsahujú všeobecnú časť a osobitné podmienky opísané v príloh-e(-ách). Príloh-a(-y) uvádza(-jú)najmä dátum(-y) uzávierky podávania návrhov na nepriame akcie RTD, indikatívny dátum ukončenia vyhodnotení, indikatívny rozpočet, príslušné nástroje a oblasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk na nepriame akcie RTD, minimálny počet zúčastnených a všetky príslušné obmedzenia.

3.

Fyzické alebo právnicke osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pravidlách o účasti, a na ktoré sa v pravidlách o účasti alebo v článku 114 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 finančného nariadenia uplatniteľného na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „navrhovatelia“) nevzťahuje žiaden prípad o vylúčení, sú, v prípade, že sú podmienky pravidiel o účasti a príslušnej výzvy splnené, prizvané predložiť Komisii návrhy na nepriame akcie RTD.

Podmienky účasti navrhovateľov sa overia v rámci negociácie nepriamej akcie RTD. Predtým však navrhovatelia podpíšu vyhlásenie, ktorým potvrdia, že sa na nich nevzťahuje žiaden prípad uvedený v článku 93 ods. 1 finančného nariadenia. Taktiež predložia Komisii informácie uvedené v článku 173 ods. 2 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení uplatniteľnom na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6).

Európske spoločenstvo prijalo politiku rovnakých príležitostí, a preto sú najmä ženy podporované, aby predložili návrh na nepriame akcie RTD alebo sa zúčastnili na predložení návrhu na nepriame akcie RTD.

4.

Navrhovateľom Komisia dáva k dispozícii príručky pre navrhovateľov pre výzvy obsahujúce informácie ohľadom prípravy a predloženia návrhu na nepriamu akciu RTD. Komisia taktiež dáva k dispozícii Pravidlá pre hodnotenie a výber návrhov projektov (7). Tieto príručky a pravidlá, ako aj pracovný program a ostatné informácie týkajúce sa výziev je možné získať na týchto adresách Komisie:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

e-mailová adresa: rtd-policies@cec.eu.int

Internetová adresa: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Vyžaduje sa, aby návrhy na nepriame akcie RTD boli predložené iba v elektronickej forme prostredníctvom on-line elektronického systému predkladania návrhov (EPSS (8)). Vo výnimočných prípadoch môže však koordinátor požiadať Komisiu na predloženie návrhu v papierovej forme v predstihu pred uzávierkou výzvy. Toto by sa malo uskutočniť písomne na jednu z uvedených adries:

European Commission

William Cannell

Directorate General RTD

SDME 1/32

B-1049 Brussels

e-mailová adresa: rtd-policies@cec.eu.int

K žiadosti musí byť pripojené vysvetlenie o tom, prečo sa o výnimku žiada. Navrhovatelia, ktorí si želajú vykonať predloženie v papierovej forme, sú zodpovední za to, aby takéto žiadosti o výnimku a s tým spojené postupy boli vykonané na čas, s cieľom dodržať uzávierku výzvy.

Všetky návrhy na nepriame akcie RTD musia obsahovať dve časti: formuláre (Časť A) a obsahovú časť (Časť B).

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné pripraviť off-line alebo on-line a následne predložiť on-line. Časť B návrhov na nepriame akcie RTD je možné predložiť v PDF formáte („portable document format“, kompatibilnom s verziou Adobe 3 alebo vyššou s vopred nakonfigurovaným typom písma). Komprimované („zozipované“) súbory budú vylúčené.

Softvérový nástroj EPSS (pre použitie off-line alebo on-line) je k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Cordis: www.cordis.lu.

Návrhy na nepriame akcie RTD predložené on-line, ktoré nie sú úplné, čitateľné, alebo ktoré obsahujú vírusy, budú vylúčené.

Verzie návrhov na nepriame akcie RTD predložené prostredníctvom odstrániteľného elektronického pamäťového média (napr. CD-ROM, disketa), prostredníctvom e-mailu alebo faxom, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD po odsúhlasení Komisiou predložené v papierovej forme, ktoré nie sú úplné, budú vylúčené.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rôznych postupov predloženia návrhov sú uvedené v prílohe J Usmernení o vyhodnotení návrhu a výberovom konaní.

6.

Návrhy na nepriame akcie RTD musia byť Komisii doručené najneskôr do dátumu a času uzávierky uvedených v príslušnej výzve. Návrhy na nepriame akcie RTD doručené po uzávierke, budú vylúčené.

Návrhy na nepriame akcie RTD, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu účastníkov uvedeného v príslušnej výzve, budú vylúčené.

To sa tiež vzťahuje na všetky dodatočné kritéria oprávnenosti uvedené v pracovnom programe.

7.

Komisia, v prípade za sebou nasledujúcich predložení toho istého návrhu na nepriame akcie RTD, preskúma poslednú verziu doručenú pred uzávierkou a v stanovenom čase príslušnej výzvy.

8.

Návrhy na nepriame akcie RTD je možné, ak to príslušná výzva umožňuje, zaradiť do budúceho hodnotenia.

9.

V celej korešpondencii týkajúcej sa výzvy (napr. pri požadovaní informácií alebo pri predložení návrhu na nepriamu akciu RTD), sa od navrhovateľov žiada citovať príslušný identifikátor výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2002)4789, upravené rozhodnutiami C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008 a uverejnené C(2005)5588 z ktorých žiadne nie je uverejnené.

(4)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Ú.v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003)883 z 27.3.2003, naposledy upravené C(2004)1855 z 18/5/2004.

(8)  EPSS je nástroj, ktorý pomáha navrhovateľom vytvoriť a predložiť návrhy elektronickou formou.


PRÍLOHA

1.   Špecifický program: „Integrácia a posilnenie ERA (Európskeho výskumného priestoru)“

2.   Činnosť: Špecifická činnosť týkajúca sa výskumu zameraného na politiky v rámci kapitoly „Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb“

3.   Názov výzvy: Vedecká podpora politík (SSP)

4.   Identifikátor výzv: FP6-2005-SSP-5A

5.   Dátum uverejnenia:

6.   Dátum(y) uzávierky: 22. marca 2006 o 17.00 (bruselského miestneho času)

7.   Celkový predbežný rozpočet:

Nástroj (1)

EUR (v miliónoch)

STREP, CA a SSA

77

8.   Oblasti výzvy a nástroje:

Oblasti v rámci priority „Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v Európe“

Úlohy

Nástroje

Predbežný príspevok ES

(v miliónoch EUR)

8.1. B.1.1.

Modernizácia a trvalá udržateľnosť poľnohospodárstva a lesníctva vrátane ich multifunkčnej úlohy s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a podporu vidieckych oblastí

8.1. B.1.2.

Nástroje a hodnotiace metódy pre trvalo udržateľné hospodárenie v poľnohospodárstve a lesníctve

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA alebo CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Modernizácia a trvalá udržateľnosť rybného hospodárstva vrátane produkčných systémov založených na akvakultúre

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nové výrobné metódy ohľaduplnejšie k životnému prostrediu s cieľom zlepšiť zdravie a životné podmienky zvierat vrátane výskumu chorôb zvierat, ako sú napríklad krívačka a slintačka, klasický mor ošípaných, a vývoj markerových očkovacích látok

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Posúdenie životného prostredia (pôda, voda, ovzdušie, hluk vrátane účinkov chemických látok)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Posúdenie environmentálnych technológií na podporu politických rozhodnutí, najmä pokiaľ ide o účinné, avšak lacné technológie, v rámci dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Oblasti v rámci priority „Zabezpečenie zdravia, bezpečnosti a príležitostí pre Európanov“

Úlohy

Nástroje

Predbežný príspevok ES

(v miliónoch EUR)

8.1. B.2.1.

Určujúce činitele zdravia a poskytovanie vysoko kvalitných a trvalo udržateľných služieb zdravotnej starostlivosti a dôchodkových systémov (najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva a demografickými zmenami)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Otázky verejného zdravia vrátane epidemiológie, ktoré prispievajú k prevencii chorôb a možnostiam liečby vznikajúcich zriedkavých a prenosných chorôb, alergií, postupy bezpečného darcovstva krvi a orgánov, testovanie bez pokusov na zvieratách

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Dosah otázok životného prostredia na zdravie (vrátane bezpečnosti pri práci a metód hodnotenia rizika a zníženia rizík prírodných katastrof pre človeka)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Otázky týkajúce sa kvality života zdravotne postihnutých osôb (vrátane rovnakého prístupu k občianskej vybavenosti)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Porovnávací prieskum činiteľov, ktoré tvoria základ migrácie a toku utečencov vrátane ilegálneho prisťahovalectva a obchodovania s ľuďmi

1, 2

STREP alebo CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Zdokonalené prostriedky na predvídanie vývoja a príčin kriminality a posúdenie účinnosti politík prevencie kriminality; posúdenie nových výziev súvisiacich s nezákonným užívaním narkotík

1, 2, 3

STREP alebo CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Otázky súvisiace s civilnou ochranou (vrátane biobezpečnosti a ochrany pred rizikami vyplývajúcimi z teroristických útokov) a s krízovým manažmentom

1

SSA

0,5


Oblasti v rámci priority „Podpora hospodárskeho potenciálu a súdržnosti väčšej a integrovanejšej Európskej únie“

Úlohy

Nástroje

Predbežný príspevok ES

(v miliónoch EUR)

8.1. B.3.1.

Podpora európskej integrácie, trvalo udržateľného rozvoja, konkurencieschopnosti a obchodných politík (vrátane zdokonalenia prostriedkov na posúdenie hospodárskeho rozvoja a súdržnosti)

UZAVRETÉ

UZAVRETÉ

UZAVRETÉ

8.1. B.3.2.

Rozvoj nástrojov, ukazovateľov a prevádzkových parametrov na posúdenie výkonu (hospodárskeho, ekologického a sociálneho) trvalo udržateľných dopravných a energetických systémov

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Analýza globálnej bezpečnosti a systémy overovania pre dopravu a výskum vo vzťahu k rizikám nehôd a bezpečnosti v systémoch mobility

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Prognóza a rozvoj inovačných politík na dosiahnutie trvalej udržateľnosti v strednodobom a dlhodobom horizonte

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Otázky informačnej spoločnosti (ako je napr. riadenie a ochrana digitálnych aktív a všeobecný prístup k informačnej spoločnosti)

UZAVRETÉ

UZAVRETÉ

UZAVRETÉ

8.1. B.3.6.

Ochrana kultúrneho dedičstva a súvisiace stratégie jeho zachovania

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Lepšia kvalita, dostupnosť a šírenie európskych štatistík

UZAVRETÉ

UZAVRETÉ

UZAVRETÉ

9.   Minimálny počet účastníkov (2):

Nástroj

Minimálny počet účastníkov

STREP a CA

3 nezávislé právnické osoby z 3 rôznych ČŠ alebo PŠ, z nich aspoň 2 z ČŠ alebo z PKK.

SSA

1 právnická osoba z ČŠ alebo PŠ

10.   Obmedzenie účasti: Žiadne

11.   Dohoda o konzorciu: Od účastníkov akcií RTD, ktoré vyplývajú z tejto výzvy, sa nevyžaduje uzavretie dohody o konzorciu

12.   Postup hodnotenia: Hodnotenie prebieha v jednej fáze.

Návrhy sa nebudú hodnotiť anonymne

13.   Hodnotiace kritériá: Uplatniteľné kritériá (vrátane ich individuálneho zváženia a prahových hodnôt a celkovej prahovej hodnoty) na nástroj sú uvedené v prílohe B k pracovnému programu

14.   Predbežný harmonogram hodnotenia a uzatvárania zmlúv: Výsledky hodnotenia: Vzhľadom na široký rozsah SSP a potrebu zabezpečiť súdržnosť s tematickými prioritami pracovného programu sa hodnotenia uskutočnia v rôznych termínoch a neočakáva sa, že by výsledky boli k dispozícii skôr ako v júli 2006.

Podpísanie zmluvy: Odhaduje sa, že prvé zmluvy súvisiace s touto výzvou nadobudnú platnosť v poslednom štvrťroku roku 2006.


(1)  STREP = špecifický, cieľovo orientovaný výskumný projekt; CA = koordinačná akcia; SSA = špecifická podporná akcia

(2)  ČŠ = členský štát EÚ; PK (vrátane PKK) = pridružené krajiny; PKK= pridružené kandidátske krajiny.

Akákoľvek právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženom štáte, ktorú tvorí požadovaný počet účastníkov, sa môže stať výhradným účastníkom v nepriamej akcii.