22.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 325/29


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”

Thematisch prioritair gebied: „Beleidsondersteuning en anticiperen op wetenschappelijke en technologische behoeften”

Identificatiecodes uitnodiging: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 27 juni 2002, betreffende het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie (2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifiek programma” genoemd) vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna „de Commissie” genoemd) op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd) waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifiek programma, alsmede een tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2002-2006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

2.

Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodigingen” genoemd) omvatten dit algemeen tekstdeel en de specifieke voorwaarden uiteengezet in de bijlagen. De bijlagen vermeldten in het bijzonder de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de uitnodigingen vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.

3.

Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners” genoemd) worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie, afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels voor deelneming en in de uitnodiging.

In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens moeten zij de Commissie de informatie hebben medegedeeld als bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, EURATOM) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (6).

De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen of hierbij betrokken te zijn.

4.

De Commissie stelt — met betrekking tot de uitnodigingen — gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract. De Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen ter beschikking (7). Deze gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere informatie over de uitnodigingen kunnen bij de Commissie worden verkregen via de volgende adressen:

Europese Commissie

Directoraat-generaal RTD

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 295 60 33

e-mailadres: rtd-policies@cec.eu.int

Internetadres: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Men wordt verzocht voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract enkel in te dienen in de vorm van een elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal Submission System (EPSS (8)). In exceptionele gevallen echter kan een coördinator aan de Commissie toestemming vragen om een voorstel op papier in te dienen binnen de termijn van de uitnodiging. Dit moet gebeuren door te schrijven naar een van de volgende adressen:

Europese Commissie

Unit A1

Directoraat-generaal RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussel

e-mailadres: rtd-policies@cec.eu.int

Het verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring waarom een uitzondering wordt gevraagd. Indieners van een voorstel die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om een voorstel op papier in te dienen zijn verantwoordelijk voor de zorg dat deze verzoeken voor een vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van de uitnodiging kan worden gehaald.

Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de inhoud (deel B).

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen off line of on line worden opgesteld en vervolgens on line worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen alleen worden ingediend in PDF („portable document format”), compatibel met Adobe versie 3 of hoger met „embedded fonts” (vast bepaald lettertype). Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden uitgesloten.

De EPSS-software tool (voor off line of on line gebruik) is beschikbaar via de Cordis-website www.cordis.lu.

On line ingediende voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of virussen bevatten, worden uitgesloten.

Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch opslagmedium (bv. CD-ROM, diskette), per e-mail of per fax worden uitgesloten.

Elk voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract dat werd toegelaten om via papier te worden ingediend en dat onvolledig is, wordt uitgesloten.

Verdere details betreffende de verschillende procedures voor voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen.

6.

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract moeten op zijn laatst op de sluitingsdatum en op het in de desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de Commissie bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen, worden uitgesloten.

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.

Dit is ook van toepassing betreffende alle bijkomende toelatingscriteria in het werkprogramma.

7.

Ingeval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.

8.

Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.

9.

De indieners worden verzocht de relevante identificatiecode van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te vermelden


(1)  PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.

(2)  PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.

(3)  Besluit C(2002)4789 van de Commissie, zoals gewijzigd bij C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008 en C(2005)5588, alle besluiten niet gepubliceerd.

(4)  PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.

(5)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(6)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.

(7)  C(2003)883 van 27.3.2003, zoals voor het laatst gewijzigd bij C(2004)1855 van 18.5.2004.

(8)  Het EPSS is een hulpmiddel om de indieners te helpen bij het opstellen en indienen van voorstellen langs elektronische weg.


BIJLAGE

1.   Specifiek programma: „Integratie en versterking van de EOR”

2.   Activiteit: Specifieke activiteit in het kader van beleidsgeoriënteerd onderzoek onder „Beleidsondersteuning en anticiperen op wetenschappelijke en technologische behoeften”

3.   Titel uitnodiging: Wetenschappelijke beleidsondersteuning

4.   Identificatiecode uitnodiging: FP6-2005-SSP-5A

5.   Datum van de bekendmaking:

6.   Sluitingsdatum: 22 maart 2006 om 17.00 uur (Brusselse lokale tijd)

7.   Totaal indicatief budget:

Instrument (1)

(miljoen) EUR

STREP, CA en SSA

77

8.   Gebieden en instrumenten:

Gebieden onder de prioriteit „Duurzaam beheer van Europa's natuurlijke hulpbronnen”

Taken

Instrumenten

Indicatieve EG-bijdrage

(miljoen EUR)

8.1. B.1.1.

Modernisering en duurzaamheid van land- en bosbouw, inclusief hun multifunctionele rol om de duurzame ontwikkeling en bevordering van plattelandsgebieden te verzekeren en

8.1. B.1.2.

Werktuigen en beoordelingsmethoden voor een duurzaam land- en bosbouwbeheer

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA of CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Modernisering en duurzaamheid van de visserij, inclusief productiesystemen op basis van aquacultuur

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nieuwe en meer milieuvriendelijke productiemethoden ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van dieren, inclusief onderzoek naar dierenziekten, zoals mond- en klauwzeer, varkenspest en de ontwikkeling van markervaccins

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Milieubeoordeling (bodem, water, lucht, lawaai, inclusief de effecten van chemische stoffen)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Beoordeling van milieutechnologieën ter ondersteuning van beleidsbeslissingen, in het bijzonder inzake doeltreffende maar goedkope technologieën om aan de milieuwetgeving te voldoen

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Gebieden van de Prioriteit „Zorgen voor de gezondheid, veiligheid en kansen voor de Europese burgers”

Taken

Instrumenten

Indicatieve EG-bijdrage

(miljoen EUR)

8.1. B.2.1.

Gezondheidsdeterminanten en de verlening van hoogwaardige, duurzame diensten voor gezondheidszorg en pensioensystemen (in het bijzonder in de context van vergrijzing en demografische verandering)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Volksgezondheidskwesties, inclusief tot ziektepreventie bijdragende epidemiologie en antwoorden op in opkomst zijnde zeldzame en overdraagbare ziekten, allergieën, procedures voor het veilig doneren van bloed en organen, testmethoden zonder gebruik van dieren

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

De gevolgen van milieukwesties voor de gezondheid (waaronder veiligheid op het werk en methoden voor risicobeoordeling en de mitigatie van gevaren van natuurrampen voor mensen)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Bestaanskwaliteitskwesties i.v.m. gehandicapten/invaliden (inclusief gelijkwaardige toegangsfaciliteiten)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Comparatief onderzoek naar onderliggende factoren van migratie- en vluchtelingenstromen, inclusief clandestiene immigratie en mensenhandel

1, 2

STREP of CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Betere middelen om te anticiperen op criminaliteitstrends en -oorzaken, en om de doeltreffendheid van beleid voor de preventie van criminaliteit te beoordelen; beoordeling van nieuwe uitdagingen i.v.m. illegaal drugsgebruik

1, 2, 3

STREP of CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Vraagstukken i.v.m. civiele bescherming (inclusief bioveiligheid en bescherming tegen risico's van terreuraanslagen), en crisisbeheer

1

SSA

0,5


Gebieden van de Prioriteit „Versterking van het economische potentieel en de samenhang van een grotere en verder geïntegreerde Europese Unie”

Taken

Instrumenten

Indicatieve EG-bijdrage

(miljoen EUR)

8.1. B.3.1.

Versterking van de Europese integratie, van een duurzame ontwikkeling, van concurrentievermogen en handelsbeleid (inclusief betere middelen voor de beoordeling van economische ontwikkeling en cohesie)

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

8.1. B.3.2.

Ontwikkeling van instrumenten, indicatoren en operationele parameters voor de beoordeling van de prestaties van duurzame transport- en energiesystemen (economisch, ecologisch en sociaal)

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Algemene veiligheidsanalyse- en valideringssystemen voor vervoer en onderzoek in verband met ongevallenrisico's en veiligheid in mobiliteitssystemen

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Prognose en ontwikkeling van innovatief beleid ten behoeve van duurzaamheid op middellange en lange termijn

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Vraagstukken betreffende de informatiemaatschappij (zoals beheer en bescherming van digitaal kapitaal, en toegang voor iedereen tot de informatiemaatschappij)

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

8.1. B.3.6.

De bescherming van het cultureel erfgoed en gerelateerde beschermingsstrategieën

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Betere kwaliteit, toegankelijkheid en verspreiding van Europese statistieken

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

9.   Minimumaantal deelnemers (2):

Instrument

Minimumaantal deelnemers

STREP en CA

3 onafhankelijke juridische entiteiten uit 3 verschillende LS of GS, waaronder ten minste 2 LS of GKLS

SSA

1 juridische entiteit uit een LS of GS

10.   Beperkende voorwaarden voor deelname: Geen.

11.   Consortiumovereenkomst: De deelnemers aan OTO-activiteiten die resulteren uit deze uitnodiging zijn niet verplicht een consortiumovereenkomst te sluiten.

12.   Evaluatieprocedure: De evaluatie vindt in één enkele fase plaats.

De voorstellen worden niet anoniem geëvalueerd.

13.   Evaluatiecriteria: Zie bijlage B van het werkprogramma voor de toepasselijke criteria (inclusief de afzonderlijke wegingen en drempels en de totale drempel) per instrument.

14.   Indicatief tijdschema voor de evaluatie en de sluiting van contracten: Resultaten van de evaluatie: Gezien het uitgestrekte terrein dat met de wetenschappelijke beleidsondersteuning(SSP) wordt bestreken en de noodzaak om de samenhang met de thematische prioriteiten van het werkprogramma te verzekeren, zullen op verschillende data evaluaties worden verricht, waarvan de resultaten naar verwachting niet voor juli 2006 beschikbaar zullen zijn.

Ondertekening van het contract: naar schatting zullen de eerste contracten met betrekking tot deze uitnodiging in het laatste kwartaal van 2006 in werking treden.


(1)  STREP = Specifiek gericht onderzoeksproject; CA = Coördinatieactie; SSA = Specifieke ondersteunende actie.

(2)  LS = lidstaten van de EU; GS (inclusief GKLS) = geassocieerde staten; GKLS = geassocieerde kandidaat-lidstaten.

Iedere in een lidstaat of een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteit die uit het vereiste aantal deelnemers bestaat, mag individueel deelnemen aan een actie onder contract.