22.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 325/29


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus netiešām PTA darbībām, kuras paredzētas īpašajā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmā “Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana”.

Prioritārā tematiskā joma: “Atbalsts politikas jomām un zinātnes un tehnoloģiju vajadzību paredzēšana”

Uzaicinājuma identifikatori: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Saskaņā ar 2002. gada 27. jūnijā Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1513/2002/EK, un, ņemot vērā Eiropas Kopienas 6. Ietvara programmu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem, kas veicina Eiropas pētniecības telpas izveidi un inovācijas (no 2002. līdz 2006. gadam) (1), 2002. gada 30. septembrī Padome pieņēma speciālo programmu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un integrēšana” (2002.-2006.) (2) (turpmāk tekstā — “speciālā programma”).

Saskaņā ar speciālās programmas 5 (1). pantu, Eiropas Kopienas Komisija (turpmāk tekstā — “Komisija”) 2002. gada 9. decembrī ir pieņēmusi darba programmu (3) (turpmāk tekstā — “Darba programma”), nosakot precīzāk speciālās programmas mērķus, zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, un ieviešanas grafiku.

Saskaņā ar 2002.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 9 (1). pantu par noteikumiem, kā uzņēmumi, zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās Eiropas Kopienas Sestās Ietvara programmas īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā (no 2002. līdz 2006.gadam) (4) (turpmāk tekstā — “piedalīšanās noteikumi”) pieteikumi projektu konkursam netiešiem PTA pasākumiem jāiesniedz saskaņā ar uzaicinājumu noteikumiem.

2.

Tagadējais uzaicinājums(i) netiešiem PTA pasākumiem (turpmāk tekstā — “uzaicinājums(-i)”) sastāv no vispārīgās daļas un konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti pielikumā(os). Pielikumā(-os) norādīti konkrēts(-i) termiņš(-i) projektu pieteikumu iesniegšanai netiešiem PTA pasākumiem, norādošs datums izvērtēšanas pabeigšanai, norādošs budžets, instrumenti (projektu veidi) un iesaistītie lauki, vērtēšanas kritēriji projektu konkursiem netiešajiem PTA pasākumiem, minimālais dalībnieku skaits un visi piemērojamie ierobežojumi.

3.

Fiziskās vai juridiskās personas, kas atbilst Piedalīšanās noteikumos minētajiem nosacījumiem, un neatbilst nevienam no piedalīšanās noteikumos vai 2002. gada 25. jūnija Padomes Regulas (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5) 114 (2). pantā minētajiem izņēmuma gadījumiem (turpmāk tekstā — “projektu iesniedzēji”), tiek lūgti iesniegt Komisijai netiešu PTA darbību priekšlikumus saskaņā ar Piedalīšanās un Projektu konkursu noteikumiem.

Piedalīšanās nosacījumi projekta iesniedzējiem tiks pārbaudīti netiešo PTA darbību līgumu slēgšanas laikā. Taču, pirms tam, projekta iesniedzēji būs parakstījuši Paziņojumu, ka tie neatbilst nevienam no Finanšu regulas 93 (1). pantā minētajiem procedūras gadījumiem. Tie būs snieguši Komisijai arī 2002. gada 23. decembra Komisijas regulas (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 2342/2002, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (6), 173 (2). pantā minēto informāciju.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vienlīdzīgo tiesību politiku, un, uz tās pamata, sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt projektu pieteikumus vai nu tiešo PTA darbību pasākumiem, vai piedalīties netiešo PTA darbību priekšlikumu iesniegšanā.

4.

Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo Iesniedzēju rokasgrāmatu saistībā ar uzaicinājumu(iem) iesniegt priekšlikumus, kas ietver informāciju par netiešo PTA darbību priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo arī Vadlīnijas par netiešo darbību priekšlikumu novērtēšanu un atlasi (7). Šīs Rokasgrāmatas un Vadlīnijas, kā arī darba programmu un citu informāciju par uzaicinājumu(iem) var iegūt Komisijā. Adrese:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

elektroniskā pasta adrese: rtd-policies@cec.eu.int

Interneta adrese: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Priekšlikumus netiešām PTA darbībām var iesniegt vienīgi kā elektronisko priekšlikumu ar Elektroniskās pieteikumu iesniegšanas sistēmas (EPIeS (8)) palīdzību. Tomēr, izņēmuma gadījumos, koordinators var lūgt Komisijas atļauju iesniegt to dokumenta formā pirms priekšlikumu iesniegšanas pēdējā termiņa. To var veikt, aizrakstot uz kādu no adresēm:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

elektroniskā pasta adrese: rtd-policies@cec.eu.int

Lūgumam jāpievieno paskaidrojums, kāpēc tiek lūgts izņēmums. Projektu iesniedzējiem, kas vēlas priekšlikumus iesniegt Dokumenta formā, pašiem ir jānodrošina, ka šis lūgums izņēmuma gadījumam un ar to saistītā procedūras tiek veiktas laikā, pirms priekšlikumu iesniegšanas pēdējā termiņa.

Visiem priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jāsastāv no divām daļām: Veidlapas (A daļa) un priekšlikuma saturs (B daļa).

Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot autonomi vai pieslēgties elektroniskajai sistēmai un iesniegt, pieslēdzoties elektroniski. Netiešo PTA priekšlikumu B daļu var iesniegt vienīgi portatīvā dokumenta formātā (PDF, kas salāgota ar “Adobe” programmas 3. vai augstāku versiju ar iedarinātiem fontiem/šriftiem. Saspiesti (“zip”) faili netiek pieļauti.

EPIeS programmnodrošinājums (autonomai vai elektroniskai lietošanai) ir pieejams “Cordis” mājas lapā: www.cordis.lu.

Nepilnīgi, neskaidri vai vīrusus saturoši elektroniski iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Uz pārvietojamām elektroniskajām atmiņas ierīcēm (piem., CD-ROM vai disketēm), pa elektronisko pastu (e-mail) vai faksu iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Visi tie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kurus bija atļauts iesniegt dokumenta formā, bet kuri ir nepilnīgi, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Sīkāka informācija par dažādām iesniegšanas procedūrām dota Vadlīniju par priekšlikumu novērtēšanu un atlasi J pielikumā.

6.

Priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jānonāk Komisijā pirms šai Uzaicinājumā minētā laika un datuma. Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas sasniegs Komisiju pēc šī termiņa, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas neatbilst šai Uzaicinājumā minētajiem nosacījumiem par minimālo dalībnieku skaitu, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Teiktais attiecas arī uz ikvienu citu darba programmā minēto atbilstības kritēriju.

7.

Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA darbībām ir veiksmīgi iesniegts atkārtoti, Komisija vērtēs to versiju, kas saņemta pēdējā pirms šai Uzaicinājumā minētā laika un datuma beigām.

8.

Ja attiecīgajā uzaicinājumā paredzēts, priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var izvērtēt turpmākajās vērtēšanu reizēs.

9.

Visās sarakstēs par šo uzaicinājumu (piem., lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu netiešajām PTA darbībām), projektu pieteicēj tiek lūgti citēt atbilstošo uzaicinājuma identifikatoru.


(1)  OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 294, 29.10.2002., 1. lpp.

(3)  Komisijas Lēmums C(2002)4789, ar izmaiņām C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008, un C(2005)5588 visi lēmumi nepublicēti

(4)  OV L 355, 30.12.2002., 23. lpp.

(5)  OV L 248, 16.9.2002, 1. lpp..

(6)  OV L 357, of 31.12.2002, 1. lpp..

(7)  C(2003)883 no 27.3.2003., ar grozījumiem C(2004)1855 no 18.5.2004.

(8)  EPIeS ir instruments, ar kura palīdzību projektu pieteicēji sagatavo un iesniedz priekšlikumus elektroniski


PIELIKUMS

1.   Īpašā programma: “Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana”

2.   Darbība: Īpaša darbība uz politiku vērstas pētniecības ietvaros, kas atbilst tēmai “Atbalsts politikas jomām un zinātnes un tehnoloģiju vajadzību paredzēšana”

3.   Uzaicinājuma nosaukums: Zinātnisks atbalsts politikas jomām (SSP)

4.   Uzaicinājuma kods: FP6-2005-SSP-5A

5.   Publicēšanas datums:

6.   Iesniegšanas termiņš(-i): 2006. gada 22. marts pulksten 17:00 (pēc Briseles vietējā laika)

7.   Kopējais paredzamais budžets:

Instruments (1)

EUR (miljoni)

STREP, CA un SSA

77

8.   Jomas, kurās izsludināts uzaicinājums, un instrumenti:

Jomas saskaņā ar prioritāti “Eiropas dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana”

Uzdevumi

Instrumenti

Paredzamais EK ieguldījums

(miljoni EUR)

8.1. B.1.1.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības modernizēšana un ilgtspējība, tostarp to daudzfunkcionālā loma lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes nodrošināšanā

8.1. B.1.2.

Ilgtspējīgas saimniekošanas paņēmieni un novērtēšanas metodes lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA vai CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Zivsaimniecības, tostarp akvakultūras ražošanas sistēmu, modernizēšana un ilgtspējība

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Jaunas un videi draudzīgākas ražošanas metodes, lai uzlabotu dzīvnieku veselību un labturību, tostarp pētījumi par dzīvnieku slimībām, piemēram, mutes un nagu sērgu, cūku mēri, un marķēto vakcīnu izstrādi

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Vides (augsnes, ūdens, gaisa, trokšņa, kā arī ķīmisko vielu ietekmes) novērtēšana

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Vides tehnoloģiju novērtēšana politisku lēmumu atbalstam, jo īpaši attiecībā uz efektīvām, rentablām tehnoloģijām, lai ievērotu tiesību aktus vides jomā

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Jomas saskaņā ar prioritāti “Veselības aizsardzības, drošības un iespēju nodrošināšana Eiropas iedzīvotājiem”

Uzdevumi

Instrumenti

Paredzamais EK ieguldījums

(miljoni EUR)

8.1. B.2.1.

Veselību noteicošie faktori un augstas kvalitātes, ilgtspējīgu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un pensiju sistēmu izveide (jo īpaši ņemot vērā novecošanu un demogrāfiskās pārmaiņas)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Sabiedrības veselības jautājumi, tostarp epidemioloģija, kas veicina slimību profilaksi un pievēršas jaunām retām, lipīgām slimībām, alerģijām, drošas asins nodošanas un orgānu ziedošanas procedūrām, testēšanas metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Vides jautājumu ietekme uz veselību (tostarp drošība darba vietā un riska novērtēšanas metodes, kā arī dabas katastrofu radīto risku mazināšana cilvēkiem)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Dzīves kvalitātes jautājumi, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti/īpašām vajadzībām (tostarp vienlīdzīgas piekļuves iespējas)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Salīdzinoši pētījumi par migrācijas un bēgļu plūsmas noteicošiem faktoriem, ieskaitot nelegālo imigrāciju un cilvēku tirdzniecību

1, 2

STREP vai CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Uzlabotas metodes noziedzības tendenču un cēloņu paredzēšanai, kā arī noziedzības novēršanas politikas novērtēšanai; jaunu, ar nelegālu narkotisku vielu lietošanu saistītu problēmu novērtēšana

1, 2, 3

STREP vai CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Jautājumi, kas saistīti ar civilo aizsardzību (ieskaitot biodrošību un aizsardzību pret apdraudējumiem, kas rodas no teroristu uzbrukumiem), un krīžu pārvaldība

1

SSA

0,5


Jomas saskaņā ar prioritāti “Atbalsts lielākas un integrētākas Eiropas Savienības ekonomiskajam potenciālam un kohēzijai”

Uzdevumi

Instrumenti

Paredzamais EK ieguldījums

(miljoni EUR)

8.1. B.3.1.

Atbalsts Eiropas integrācijai, ilgtspējīgai attīstībai, konkurētspējai un tirdzniecības politikai (tostarp uzlaboti līdzekļi ekonomiskās attīstības un kohēzijas novērtēšanai)

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

8.1. B.3.2.

Mehānismu, rādītāju un darbības parametru izstrāde ilgtspējīgu transporta un enerģētikas sistēmu snieguma (ekonomiskā, vides un sociālā) novērtēšanai

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Globālās drošības analīze un validācijas sistēmas transporta vajadzībām un pētniecībai saistībā ar negadījumu riskiem un drošību mobilitātes sistēmās

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Novatoriskas politikas prognozēšana un izstrāde ilgtspējības nodrošināšanai vidēji ilgā un ilgā termiņā

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Informācijas sabiedrības jautājumi (piemēram, digitālo aktīvu pārvaldība un aizsardzība, un ietveroša informācijas sabiedrības pieejamība)

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

8.1. B.3.6.

Kultūras mantojuma aizsardzība un ar to saistītās saglabāšanas stratēģijas

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Uzlabota Eiropas statistikas kvalitāte, pieejamība un izplatīšana

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

PRIEKŠLIKUMUS NEPIEŅEM

9.   Minimālais dalībnieku skaits (2):

Instruments

Minimālais dalībnieku skaits

STREP un CA

Trīs neatkarīgas juridiskas vienības no trīs dažādām DV vai AV, no kurām vismaz divas ir DV vai ASK

SSA

Viena juridiska vienība no DV vai AV

10.   Dalības ierobežojumi: nav.

11.   Konsorcija līgums: Ar šo uzaicinājumu saistītās pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbībās iesaistītajiem dalībniekiem nav jāslēdz konsorcija līgums.

12.   Vērtēšanas kārtība: Vērtēšana notiek vienā kārtā.

Priekšlikumus nevērtē anonīmi.

13.   Vērtēšanas kritēriji.: Katram instrumentam piemērojamos kritērijus (ieskaitot to individuālo svērumu un robežvērtības, kā arī kopējo robežvērtību) skatīt darba programmas B pielikumā.

14.   Paredzamais vērtēšanas un līgumu slēgšanas grafiks: Vērtēšanas rezultāti. Ņemot vērā SSP plašo darbības jomu un nepieciešamību nodrošināt darba programmas tematisko prioritāšu saskaņotību, vērtēšanu veiks dažādās dienās, un paredzams, ka rezultāti būs pieejami ne ātrāk kā 2006. gada jūlijā.

Līgumu parakstīšana. Paredzams, ka pirmie ar šo uzaicinājumu saistītie līgumi stāsies spēkā 2006. gada pēdējā ceturksnī.


(1)  STREP = īpašs zinātniskās izpētes mērķprojekts; CA = koordinācijas darbība; SSA = īpaša atbalsta darbība.

(2)  DV = ES dalībvalstis; AV (tostarp ASK) = asociētās valstis; ASK = asociētās kandidātvalstis.

Jebkura dalībvalstī vai asociētajā valstī nodibināta juridiskā vienība, kurā ir nepieciešamais skaits dalībnieku, var būt vienīgā dalībniece netiešā darbībā.