22.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 325/29


Epäsuoria TTK-toimia koskeva ehdotuspyyntö tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

Alue: ”Eri alojen politiikan tukeminen sekä tieteellisten ja teknologisten tarpeiden ennakointi”

Ehdotuspyyntöjen tunnukset: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti 30. syyskuuta 2002 tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelman ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen” (2002—2006) (1) (jäljempänä ”erityisohjelma”). Erityisohjelman perustana on eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002–2006) 27. kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY (2).

Erityisohjelmaa koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä ”komissio”) vahvisti 9. joulukuuta 2002 työohjelman (3) (jäljempänä ”työohjelma”), jossa esitetään yksityiskohtaisesti kyseisen erityisohjelman tavoitteet ja tieteelliset ja teknologiset painopisteet sekä toteutusaikataulu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 16. joulukuuta 2002 asetuksen säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman (2002–2006) toteuttamiseen sekä sen tutkimustulosten levittämistä (4) (jäljempänä ”osallistumissäännöt”). Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotukset tehdään ehdotuspyyntöjen perusteella.

2.

Nyt julkaistavat epäsuoria TTK-toimia koskevat ehdotuspyynnöt (jäljempänä ”ehdotuspyynnöt”) koostuvat yleisestä osasta sekä liitteistä, joissa esitetään yksityiskohtaiset ehdot. Liitteissä määritetään epäsuoria TTK-toimia koskevien ehdotusten jättämisen määräaika, arvioinnin valmistumisen viitteellinen aikataulu, ehdotuspyynnön ohjeellinen budjetti, ehdotuspyynnön kattamat osa-alueet ja käytettävät toteutusvälineet, ehdotusten arviointiperusteet, osallistujien vähimmäismäärä sekä mahdolliset osallistumista koskevat rajoitukset.

3.

Epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia voivat jättää komissiolle luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joita ei suljeta rahoituksen ulkopuolelle osallistumissääntöjen taikka Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) 114 artiklan 2 kohdan nojalla (jäljempänä ”hakijat”) ja jotka täyttävät osallistumissäännöissä sekä asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritetyt ehdot.

Hakijoiden osallistumisedellytysten täyttyminen tarkastetaan epäsuorasta TTK-toimesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ennen sitä hakijoiden on kuitenkin allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei mikään varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohtaan sisältyvistä tapauksista koske niitä. Hakijoiden on niin ikään annettava ennen neuvotteluja komissiolle tiedot, jotka luetellaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6) 173 artiklan 2 kohdassa.

Euroopan yhteisö noudattaa toiminnassaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta. Tasavertaisen osallistumisen toteutumiseksi olisi suotavaa, että erityisesti naiset jättäisivät epäsuoria TTK-toimia koskevia ehdotuksia tai osallistuisivat jätettäviin ehdotuksiin.

4.

Komissio on laatinut hakijoiden käyttöön ehdotuspyyntöihin liittyviä hakijoiden oppaita, joissa annetaan tietoa ehdotusten laadinnasta ja jättämisestä. Lisäksi hakijoiden käytettävissä ovat komission laatimat ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevat ohjeet (7). Nämä oppaat ja ohjeet sekä työohjelman ja muuta ehdotuspyyntöihin liittyvää tietoa saa komissiosta seuraavista osoitteista:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

Sähköpostiosoite: rtd-policies@cec.eu.int

Internet-osoite: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Epäsuoria toimia koskevat ehdotukset pyydetään jättämään ainoastaan sähköisessä muodossa verkkopohjaisen ehdotusten jättämisjärjestelmän (EPSS (8)) avulla. Ehdotuksen koordinaattori voi kuitenkin poikkeustapauksissa pyytää ennen ehdotuspyynnön määräaikaa komissiolta lupaa jättää ehdotus paperilla. Lupaa on pyydettävä kirjallisesti jommastakummasta seuraavassa mainitusta osoitteesta:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

Sähköpostiosoite: rtd-policies@cec.eu.inthttp://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

Pyyntöön tulee liittää perustelut poikkeusluvan hakemiselle. Hakijat, jotka haluavat jättää ehdotuksensa paperilla, vastaavat itse siitä, että poikkeuslupapyynnöt esitetään ja niihin liittyvät menettelyt suoritetaan riittävän ajoissa ehdotuspyynnön määräajan noudattamista silmällä pitäen.

Kaikkien ehdotusten on sisällettävä kaksi osaa: lomakkeet (osa A) ja sisällön kuvaus (osa B).

Ehdotuksen voi laatia joko verkkoympäristön ulkopuolella (”off-line”) tai verkkoympäristössä (”on-line”) ja jättää verkon välityksellä (”on-line”). Ehdotusten osa B on jätettävä PDF-muodossa (”portable document format”, Adobe-yhteensopiva, versio 3 tai uudempi, embedded fonts). Pakattuja tiedostoja (”zip-tiedostoja”) ei hyväksytä.

EPSS-ohjelmatyökalu (off-line- tai on-line-käyttöä varten) on saatavilla Cordis-verkkosivuilta (www.cordis.lu).

Verkon välityksellä toimitettuja ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia tai eivät ole luettavissa tai jotka sisältävät viruksia, ei oteta huomioon.

Ehdotusversioita, jotka on toimitettu erillisellä sähköisellä tallennusvälineellä (kuten CD-ROM-levyllä tai disketillä), sähköpostitse tai faksina, ei oteta huomioon.

Poikkeusluvan turvin paperilla jätettyjä ehdotuksia, jotka ovat puutteellisia, ei oteta huomioon.

Lisätietoja ehdotusten jättämismenettelyistä on ehdotusten arviointi- ja valintamenettelyjä koskevien ohjeiden liitteessä J.

6.

Ehdotusten on oltava perillä komissiossa viimeistään asianomaisessa ehdotuspyynnössä ilmoitettuna määräpäivänä ja kellonaikana. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksia, jotka eivät täytä ehdotuspyynnössä esitettyjä osallistujien vähimmäismäärää koskevia ehtoja, ei oteta huomioon.

Myöskään ehdotuksia, jotka eivät täytä työohjelmassa mahdollisesti asetettuja lisäkelpoisuusvaatimuksia, ei oteta huomioon.

7.

Jos sama ehdotus on jätetty useampaan kertaan, komissio ottaa käsiteltäväksi sen version, joka on saapunut viimeksi ennen asianomaisessa ehdotuspyynnössä määritettyä ehdotusten jättämisen määräaikaa.

8.

Ehdotukset voidaan ottaa huomioon myöhemmällä arviointikierroksella, jos asianomaiseen ehdotuspyyntöön sisältyy tällainen mahdollisuus.

9.

Hakijoita pyydetään mainitsemaan kaikessa yksittäiseen ehdotuspyyntöön liittyvässä kirjeenvaihdossaan (esim. tietoja pyydettäessä tai ehdotusta jätettäessä) ehdotuspyynnön tunnus.


(1)  EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(3)  Komission päätös C(2002) 4789, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksillä C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008, ja C(2005)5588. Kaikki mainitut päätökset ovat julkaisemattomia.

(4)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Päätös C(2003) 883, 27.3.2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä C(2004)1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS (Electronic Proposal Submission System) on ohjelmatyökalu, jonka avulla hakijat voivat laatia ja jättää ehdotuksensa sähköisessä muodossa.


LIITE

1.   Erityisohjelma: ”Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen”

2.   Toimi: Erityistoimi, joka kattaa politiikan tarpeita palvelevan tutkimuksen aihealueella ”Eri alojen politiikan tukeminen sekä tieteellisten ja teknologisten tarpeiden ennakointi”

3.   Ehdotuspyynnön nimi: Politiikan alojen tieteellinen tuki

4.   Ehdotuspyynnön tunnus: FP6-2005-SSP-5A

5.   Julkaisupäivä:

6.   Määräaika: 22. maaliskuuta 2006 klo 17.00 (Brysselin aikaa)

7.   Ohjeellinen kokonaisbudjetti:

Toteutusvälineet (1)

Miljoonaa euroa

STREP, CA ja SSA

77

8.   Tutkimusalueet ja toteutusvälineet:

Tutkimusalueet painopistealueella ”Euroopan luonnonvarojen kestävä hallinta”

Tehtävät

Toteutusvälineet

EY:n ohjeellinen rahoitustuki

(miljoonaa euroa)

8.1. B.1.1.

Maa- ja metsätalouden nykyaikaistaminen ja kestävyys sekä niiden monitoiminnallinen rooli kestävän kehityksen ja maaseudun kehittämisen edellytyksinä

8.1. B.1.2.

Kestävän maa- ja metsätalouden välineet ja arviointimenetelmät

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA tai CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Kalastuspolitiikan nykyaikaistaminen ja kestävyys, vesiviljelyyn perustuvat tuotantojärjestelmät mukaan lukien

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Uudet ja ympäristöystävällisemmät tuotantomenetelmät eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, mukaan lukien eläintautien kuten suu- ja sorkkataudin ja sikaruton tutkimus, erityisesti merkkirokotteiden kehittäminen

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Ympäristöarvioinnit (maaperä, vesi, ilma ja melu, mukaan luettuina kemiallisten aineiden vaikutukset)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Ympäristöteknologioiden arviointi toimintapoliittisten päätösten tueksi, erityisesti ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttämiseen soveltuvien tehokkaiden mutta kustannuksiltaan alhaisten teknologioiden osalta

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Tutkimusalueet painopistealueella ”Terveyttä, turvallisuutta ja mahdollisuuksia Euroopan kansalaisille”

Tehtävät

Toteutusvälineet

EY:n ohjeellinen rahoitustuki

(miljoonaa euroa)

8.1. B.2.1.

Terveyden taustatekijät ja korkealaatuisten ja kestävien terveyspalvelujen ja eläkejärjestelmien tarjoaminen (ottaen huomioon erityisesti väestön ikääntyminen ja demografiset muutokset)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Kansanterveyteen liittyvät kysymykset, kuten sairauksien ennaltaehkäisemistä ja ilmeneviin harvinaisiin ja tarttuviin tauteihin reagoimista tukeva epidemiologia, allergiat, turvalliset veren- ja elintenluovutusmenettelyt, vaihtoehdot eläinkokeille

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Ympäristökysymysten terveysvaikutukset (mukaan luettuina työturvallisuus ja riskinarviointimenetelmät ja luonnontuhojen ihmisille aiheuttamien riskien lievittäminen)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Vammaisiin ja liikuntarajoitteisiin liittyvät, elämänlaatua koskevat kysymykset (mukaan luettuina yhtäläiset liikkumismahdollisuudet)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Maahanmuutto- ja pakolaisvirtoihin, myös laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan, liittyvien tekijöiden vertaileva tutkimus

1, 2

STREP tai CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Paremmat keinot ennakoida rikollisuuden suuntauksia ja syitä ja arvioida rikostenehkäisypolitiikkojen tehokkuutta; laittomaan huumausaineiden käyttöön liittyvien uusien haasteiden arviointi

1, 2, 3

STREP tai CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Pelastuspalveluun liittyvät kysymykset (mukaan luettuina bioturvallisuus ja suoja terroristihyökkäyksistä aiheutuvia riskejä vastaan) ja kriisinhallinta

1

SSA

0,5


Tutkimusalueet painopistealueella ”Laajemman ja yhdentyneemmän Euroopan unionin taloudellisen potentiaalin ja yhteenkuuluvuuden tukeminen”

Tehtävät

Toteutus-välineet

EY:n ohjeellinen rahoitustuki

(miljoonaa euroa)

8.1. B.3.1.

Euroopan yhdentymisen, kestävän kehityksen, kilpailukyvyn ja kauppapolitiikkojen tukeminen (mukaan luettuina paremmat keinot arvioida taloudellista kehitystä ja yhteenkuuluvuutta)

EI AVOINNA

EI AVOINNA

EI AVOINNA

8.1. B.3.2.

Välineiden, indikaattoreiden ja toimintaparametrien kehittäminen liikenne- ja energiajärjestelmien kestävyyden arviointia varten (talouden, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta)

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Kattava turvallisuusanalyysi ja validointijärjestelmät liikennealaa varten sekä onnettomuusriskeihin ja liikennejärjestelmien turvallisuuteen liittyvä tutkimus

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Ennusteet ja innovatiivisten politiikkojen kehittäminen keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävää kehitystä varten

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Tietoyhteiskuntaan liittyvät kysymykset (esimerkiksi digitaalisten hyödykkeiden hallinnointi ja suoja sekä kattava mahdollisuus osallistua tietoyhteiskuntaan)

EI AVOINNA

EI AVOINNA

EI AVOINNA

8.1. B.3.6.

Kulttuuriperinnön suojeleminen ja siihen liittyvät säilyttämisstrategiat

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Eurooppalaisten tilastojen parempi laatu, saatavuus ja levittäminen

EI AVOINNA

EI AVOINNA

EI AVOINNA

9.   Osallistujien vähimmäismäärä (2):

Toteutusväline

Osallistujien vähimmäismäärä

STREP ja CA

3 riippumatonta oikeussubjektia 3 eri jäsenvaltiosta tai ass. valtiosta, joista väh. 2 on jäsenvaltioita tai ass. ehdokasvaltioita.

SSA

1 oikeussubjekti jäsenvaltiosta tai ass. valtiosta

10.   Osallistumista koskevat rajoitukset: Ei rajoituksia.

11.   Konsortiosopimus: Tämän ehdotuspyynnön tuloksena olevien TTK-toimien osallistujilta ei edellytetä konsortiosopimuksen tekemistä.

12.   Arviointimenettely: Arvioinnissa sovelletaan yksivaiheista menettelyä.

Ehdotuksia ei arvioida nimettöminä.

13.   Arviointiperusteet: Sovellettavat perusteet (mukaan luettuina yksittäisten perusteiden painotukset ja kynnyspistemäärät sekä kokonaispisteiden kynnysmäärä) esitetään toteutusvälineittäin työohjelman liitteessä B.

14.   Arvioinnin ja sopimusten tekemisen viitteellinen aikataulu: Arvioinnin tulokset: Koska politiikan tarpeita palvelevan tutkimuksen aihepiiri on hyvin laaja ja koska on tarpeen varmistaa, että tutkimus on sopusoinnussa työohjelman painopistealueiden kanssa, arviointeja suoritetaan useina eri ajankohtina, ja arvioinnin tulokset ovat odotettavissa aikaisintaan heinäkuussa 2006.

Rahoitustukisopimusten tekeminen: Ensimmäisten tähän ehdotuspyyntöön liittyvien rahoitustukisopimusten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2006 viimeisen neljänneksen aikana.


(1)  STREP = kohdennetut tutkimushankkeet; CA = koordinointitoimet; SSA = erityiset tukitoimet.

(2)  Jäsenvaltioilla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, assosioituneilla valtioilla puiteohjelmaan assosioituneita valtioita ja assosioituneilla ehdokasvaltioilla assosioituneita valtioita, jotka EU on tunnustanut jäsenehdokasvaltioiksi.

Jos jokin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon / assosioituneeseen ehdokasvaltioon sijoittautunut oikeussubjekti koostuu vaadittavasta määrästä oikeussubjekteja, se voi olla epäsuoran toimen ainoa osallistuja.