22.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 325/29


Kaudse TTA-tegevuse konkursikutse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse eriprogrammis “Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine”

Eelisvaldkond: “Eri valdkondade poliitika toetamine ning teaduslike ja tehnoloogiliste vajaduste prognoosimine”

Konkursikutse tunnused: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta otsusega nr 1513/2002/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuendat raamprogrammi, mille eesmärk on toetada Euroopa teadusruumi loomist ja innovatsiooni (2002–2006), (1) võttis nõukogu 30. septembril 2002. aastal vastu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse eriprogrammi “Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine” (2002–2006) (2) (edaspidi “eriprogramm”).

Eriprogrammi artikli 5 lõike 1 kohaselt võttis Euroopa Ühenduste Komisjon (edaspidi “komisjon”) 9. detsembril 2002. aastal vastu tööprogrammi (3) (edaspidi “tööprogramm”), milles sätestatakse üksikasjalikumalt eriprogrammi eesmärgid, teadus- ja tehnoloogiaprioriteedid ning rakendamise ajakava.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 16. detsembril 2002. aastal vastu määruse eeskirjade kohta, mis käsitlevad ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide osalemist Euroopa Ühenduse kuuenda raamprogrammi (2002–2006) rakendamises ja uurimistulemuste levitamist (4) (edaspidi osalemiseeskiri). Vastavalt nimetatud määruse artikli 9 lõikele 1 tuleb kaudse TTA-tegevuse taotlusi esitada konkursikutses toodud tingimuste kohaselt.

2.

Käesolevad kaudse TTA-tegevuse konkursikutsed (edaspidi “konkursikutsed”) koosnevad üldosast ja lisades toodud eritingimustest. Lisades täpsustatakse eelkõige kaudse TTA-tegevuse taotluste esitamise tähtajad, hindamiste lõpuleviimise esialgsed kuupäevad, vastav eelarve, projektitüübid ja valdkonnad, kaudse TTA-tegevuse taotluste hindamise kriteeriumid, minimaalne osalejate arv ja võimalikud kitsendavad tingimused.

3.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi võivad komisjonile esitada füüsilised ja juriidilised isikud, keda ei jäeta osalemiseeskirjas või nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (5) artikli 114 lõikes 2 sätestatud tingimuste kohaselt valikumenetlusest kõrvale (edaspidi “taotlejad”) ja kes vastavad osalemiseeskirjas ja vastavas konkursikutses esitatud tingimustele.

Taotlemistingimused kinnitatakse kaudse TTA-tegevuse üle peetavate läbirääkimiste käigus. Enne seda peavad taotluste esitajad alla kirjutama avaldusele, et ükski finantsmääruse artikli 93 lõikes 1 nimetatud juhtudest nende puhul ei kehti. Samuti peavad nad olema komisjonile esitanud komisjoni 23. detsembri. 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (6) artikli 173 lõikes 2 loetletud teabe.

Euroopa Ühendus on vastu võtnud võrdsete võimaluste poliitika ning sellest lähtuvalt on eriti teretulnud naiste esitatud kaudse TTA-tegevuse taotlused ning naiste osalemine taotluste esitamises.

4.

Komisjon teeb taotluste esitajatele kättesaadavaks konkursikutsete juhendid, mis sisaldavad teavet kaudse TTA-tegevuse taotluste koostamise ja esitamise kohta. Komisjon avaldab ka taotluste hindamise ja valikumenetluse juhendi. (7) Nimetatud juhendeid koos tööprogrammi ja muu konkursikutsetega seotud teabega saab komisjonilt järgmisel aadressil:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

E-postiaadress: rtd-policies@cec.eu.int

Internetiaadress: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Kaudse TTA-tegevuse taotlused palutakse esitada ainult elektroonilisel kujul veebipõhise elektroonilise taotlemise süsteemi (EPSS) (8) kaudu. Erandjuhtudel võib koordinaator siiski enne konkursikutse tähtaja lõppu taotleda komisjonilt luba esitada taotlus paberkandjal. Luba tuleb taotleda kirjalikult ühel järgmistest aadressidest:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

E-postiaadress: rtd-policies@cec.eu.int

Taotlusele tuleb lisada selgitus erandi tegemise vajaduse kohta. Taotluse esitajad, kes soovivad esitada taotluse paberkandjal, vastutavad selle eest, et eranditaotlus esitatakse ja sellega seotud menetlus lõpetatakse enne konkursikutse tähtaja lõppu.

Kõik kaudse TTA-tegevuse taotlused peavad sisaldama kahte osa: vormid (A osa) ja projekt (B osa).

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi võib koostada off-line või on-line ja esitada on-line. Kaudse TTA-tegevuse taotluste B osa saab esitada ainult PDF kujul (“portable document format”, vastavalt Adobe versioonile 3 või uuem, embadded fonts). Kokkupakitud (“zipped”) faile menetlusse ei võeta.

Programm EPSS jaoks (off-line või on-line kasutamiseks) on kättesaadav Cordis'e veebilehel www.cordis.lu.

On-line esitatud kaudse TTA-tegevuse taotlused, mis on puudulikud, loetamatud või sisaldavad viirusi, menetlusse ei võeta.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi, mis on esitatud teisaldataval elektroonilisel andmekandjal (nt CD-ROM või diskett), E-postiga või faksi teel, menetlusse ei võeta.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi, mida on lubatud esitada paberil, kuid on mittetäielikud, menetlusse ei võeta.

Taotluste esitamise võimalused on täpsemalt ära toodud taotluste hindamise ja valikumenetluse juhendi J lisas.

6.

Kaudse TTA-tegevuse taotlused peavad jõudma komisjoni hiljemalt vastavas konkursikutses märgitud sulgemiskuupäeval ja -kellaajal. Hiljem saabunud kaudse TTA-tegevuse taotlusi menetlusse ei võeta.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi, mille puhul minimaalne osalejate arv ei vasta vastavas konkursikutses ettenähtud tingimustele, menetlusse ei võeta.

Sama kehtib ka kõikide tööprogrammis nimetatud täiendavate kõlblikkuskriteeriumide kohta.

7.

Juhul kui sama kaudse TTA-tegevuse taotlus on esitatud mitu korda, menetleb komisjon viimast enne vastavas konkursikutses märgitud sulgemiskuupäeva ja -kellaaega saabunud versiooni.

8.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi võidakse hinnata hilisemates hindamisvoorudes, kui selline võimalus on vastavas konkursikutses ette nähtud.

9.

Taotlejatel palutakse märkida vastava konkursikutse tunnus igasuguses kutsega seotud kirjavahetuses (nt. teabe küsimisel või kaudse TTA-tegevuse taotluse esitamisel).


(1)  EÜT L 232, 29.8.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 294, 29.10.2002, lk 1.

(3)  Komisjoni otsus K(2002)4789, mida on muudetud otsustega K(2003)577, K(2003)955, K(2003)1952, K(2003)3543, K(2003)3555, K(2003)4609, K(2003)5183, K(2004)433, K(2004)2002, K(2004)2727, K(2004)3324, K(2004)4178, K(2004)5286, K(2005)27, K(2005)961, K(2005)2076, K(2005)2747, K(2005)3244, K(2005)3390, K(2005)4006, K(2005)4008, ja K(2005)5588, Kõik nimetatud otsused on avaldamata.

(4)  EÜT L 355, 30.12.2002, lk 23.

(5)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(6)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(7)  Otsus K(2003)883, 27.3.2003, mida on viimati muudetud otsusega K(2004)1855 18.5.2004

(8)  EPSS on programm taotluste elektrooniliseks koostamiseks ja esitamiseks.


LISA

1.   Eriprogramm: “Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine”

2.   Tegevus: Eritegevus, mis hõlmab poliitikale orienteeritud uuringuid prioriteedi “Eri valdkondade poliitika toetamine ning teaduslike ja tehnoloogiliste vajaduste prognoosimine” raames

3.   Konkursikutse pealkiri: Eri valdkondade poliitika teaduslik toetamine

4.   Konkursikutse tunnus: FP6-2005-SSP-5A

5.   Avaldamiskuupäev:

6.   Sulgemiskuupäev(ad): 22. märts 2006 kell 17.00 (Brüsseli aja järgi)

7.   Soovituslik kogueelarve:

Vahend (1)

miljonit eurot

Sihtotstarbelised teadusprojektid, kooskõlastusmeetmed ja eritoetusmeetmed

77

8.   Konkursikutse valdkonnad ja vahendid:

Valdkonnad uurimisprioriteedi “Euroopa loodusvarade säästev majandamine” raames

Ülesanded

Vahendid

Soovituslik EÜ toetus

(miljonites eurodes)

8.1. B.1.1.

Põllumajanduse ja metsanduse kaasajastamine ja jätkusuutlikkus, sealhulgas nende mitmeotstarbeline roll maapiirkondade säästva arengu ja edendamise tagamisel

8.1. B.1.2.

Säästva põllumajanduse ja metsamajanduse vahendid ja hindamismeetodid

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

Sihtotstarbeline teadusprojekt

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

Eritoetusmeetmed või kooskõlastusmeetmed

6, 30

Kooskõlastusmeetmed

8.1. B.1.3.

Kalanduse kaasajastamine ja jätkusuutlikkus, sh vesiviljelusel põhinevad tootmissüsteemid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Sihtotstarbelised teadusprojektid

13,6

7, 12

Kooskõlastusmeetmed

13

Eritoetusmeetmed

8.1. B.1.4.

Uued ja keskkonnasõbralikumad tootmismeetodid loomade tervise ja heaolu parandamiseks, sealhulgas loomahaiguste uuringud, näiteks suu- ja sõrataud ja sigade katk ning markervaktsiinide väljatöötamine

1

Kooskõlastusmeetmed

1,3

2

Sihtotstarbelised teadusprojektid

3, 4, 5

Eritoetusmeetmed

8.1. B.1.5.

Keskkonna hindamine (pinnas, vesi, õhk, müra, sealhulgas keemiliste ainete mõju)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

Sihtotstarbelised teadusprojektid

6,9

3

Eritoetusmeetmed

7

Kooskõlastusmeetmed

8.1. B.1.6.

Keskkonnatehnoloogiate hindamine poliitikaalaste otsuste toetamiseks, eelkõige keskkonnaalaste õigusaktide nõuete täitmiseks kasutatava tõhusa, kuid odava tehnoloogia puhul

1, 3

Sihtotstarbelised teadusprojektid

1,3

2

Kooskõlastusmeetmed


Valdkonnad uurimisprioriteedi “Eurooplastele tervise, turvalisuse ja võimaluste andmine” raames

Ülesanded

Vahendid

Soovituslik EÜ toetus

(miljonites eurodes)

8.1. B.2.1.

Tervist määravad tegurid ja kõrgekvaliteediliste säästvate tervishoiuteenuste ja pensionisüsteemide pakkumine (eelkõige seoses vananemise ja demograafiliste muudatustega)

1, 4, 6

Sihtotstarbelised teadusprojektid

7,4 — 7,9

2, 3, 7

Kooskõlastusmeetmed

5

Eritoetusmeetmed

8.1. B.2.2.

Rahvatervisega seotud küsimused, sealhulgas epidemioloogia, mille abil ennetatakse haigusi ja võideldakse haruldaste haiguste ja nakkushaigustega, allergiad, turvalise vere- ja organidoonorluse tagamine, loomkatsete alternatiivid

1, 2, 3,

Sihtotstarbelised teadusprojektid

5,3 — 5,8

4

Kooskõlastusmeetmed

5

Eritoetusmeetmed

8.1. B.2.3.

Keskkonnaprobleemide mõju tervisele (sealhulgas tööohutus, riskihindamismeetodid ja loodusõnnetuste tagajärjel inimestele tekkinud ohtude leevendamine)

1, 3

Sihtotstarbelised teadusprojektid

2,5

2

Kooskõlastusmeetmed

8.1. B.2.4.

Puuetega inimeste elukvaliteediga seotud küsimused (sealhulgas võrdsed liikumisvõimalused)

1, 2

Eritoetusmeetmed

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Migratsiooni- ja põgenikevooluga seotud tegurite võrdlev uurimine, sealhulgas ebaseaduslik sisseränne ja inimkaubandus

1, 2

Sihtotstarbelised teadusprojektid või kooskõlastusmeetmed

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Kuritegevuse suundumuste ja põhjuste prognoosimise ning kuritegude ennetamise poliitika tõhususe hindamise täiustatud vahendid; ebaseaduslike narkootikumide tarbimisega seotud uute väljakutsete hindamine

1, 2, 3

Sihtotstarbelised teadusprojektid või kooskõlastusmeetmed

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Kodanikukaitsega seotud küsimused (sealhulgas bio-ohutus ja kaitse terrorirünnakute eest) ning kriisireguleerimine

1

Eritoetusmeetmed

0,5


Valdkonnad uurimisprioriteedi “Laiema ja integreerituma Euroopa Liidu majandusliku potentsiaali ja ühtekuuluvuse toetamine” raames

Ülesanded

Vahendid

Soovituslik EÜ toetus

(miljonites eurodes)

8.1. B.3.1.

Euroopa integratsiooni, säästva arengu, konkurentsivõime ja kaubanduspoliitika (sealhulgas majandusarengu ja ühtekuuluvuse täiustatud hindamismeetodite) toetamine

SULETUD

SULETUD

SULETUD

8.1. B.3.2.

Säästvate transpordi- ja energiasüsteemide toimimise hindamiseks (majanduslikust, keskkonnaalasest ja sotsiaalsest aspektist) vajalike vahendite, näidikute ja tööparameetrite väljatöötamine

1, 5, 6

Sihtotstarbelised teadusprojektid

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

Eritoetusmeetmed

9

Kooskõlastusmeetmed

8.1. B.3.3.

Ülemaailmne ohutusanalüüs ja valideerimissüsteemid transpordi jaoks ning õnnetusjuhtumiriskide ja liiklusohutussüsteemide uurimine

1

Eritoetusmeetmed

1,1

8.1. B.3.4.

Prognoosimine ja uuendusliku säästvuspoliitika arendamine keskmise ja pikema aja jooksul

1, 3, 4, 5, 6

Sihtotstarbelised teadusprojektid

3,9

2

Eritoetusmeetmed

8.1. B.3.5.

Infoühiskonnaga seotud küsimused (näiteks digitaalvarade haldamine ja kaitse ning kõiki hõlmav juurdepääs infoühiskonnale)

SULETUD

SULETUD

SULETUD

8.1. B.3.6.

Kultuuripärandi kaitsmine ja sellega seotud säilitamisstrateegiad

1, 2, 4, 5

Sihtotstarbelised teadusprojektid

4,0

3

Kooskõlastusmeetmed

6, 7

Eritoetusmeetmed

8.1. B.3.7.

Euroopa statistika kvaliteedi, sellele juurdepääsu ja selle levitamise parandamine

SULETUD

SULETUD

SULETUD

9.   Osalejate miinimumarv (2):

Vahend

Osalejate miinimumarv

Sihtotstarbelised teadusprojektid ja kooskõlastusmeetmed

Kolm iseseisvat juriidilist isikut kolmest erinevast liikmesriigist või assotsieerunud riigist, sealhulgas vähemalt kahest liikmesriigist või assotsieerunud kandidaatriigist.

Eritoetusmeetmed

Üks juriidiline isik liikmesriigist või assotsieerunud riigist

10.   Osalemispiirangud: puuduvad.

11.   Konsortsiumikokkulepe: käesoleva konkursikutse tulemusena läbiviidavas TTA-tegevuses osalejad ei pea sõlmima konsortsiumikokkulepet.

12.   Hindamismenetlus: Hindamine toimub üheastmelise menetlusena.

Pakkumisi ei hinnata anonüümselt.

13.   Hindamiskriteeriumid: Iga vahendi puhul kohaldatavad kriteeriumid (sealhulgas üksiktasemed ja -läved ning kogulävi) on esitatud tööprogrammi B lisas.

14.   Hindamise ja lepingute soovituslik ajakava: Hindamistulemused: Võttes arvesse eri valdkondade poliitika teadusliku toetamise suurt ulatust ja vajadust tagada ühtsus tööprogrammi valdkondlike prioriteetidega, toimub hindamine eri aegadel ja tulemused ei ole arvatavasti kättesaadavad enne 2006. aasta juulit.

Lepingu allkirjastamine: eeldatavasti jõustuvad esimesed käesoleva konkursikutsega seotud lepingud 2006. aasta viimases kvartalis.


(1)  STREP = sihtotstarbelised teadusprojektid; CA = kooskõlastusmeetmed; SSA = eritoetusmeetmed

(2)  MS = Euroopa Liidu liikmesriigid; AS (sealhulgas ACC) = assotsieerunud riigid; ACC = assotsieerunud kandidaatriigid.

Liikmesriigis või assotsieerunud riigis siseriikliku õiguse kohaselt asutatud juriidiline isik, mis koosneb nõutavast arvust isikutest, võib osaleda üksi kaudses meetmes.