22.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 325/29


Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«

Udvalgt forskningstema/område: »Støtte til politikker og foregribelse af videnskabelige og teknologiske behov«

Indkaldelsens referencenummer: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til virkeliggørelsen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog Rådet den 30. september 2002 særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2) (herefter benævnt »særprogrammet«).

I overensstemmelse med særprogrammets artikel 5, stk. 1, vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter benævnt »Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som indeholder en nærmere redegørelse for målene og de videnskabelige og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt en tidsplan for gennemførelsen.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram (2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af forslag.

2.

Nærværende indkaldelse(indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner (herefter benævnt »indkaldelsen«(»indkaldelserne«) omfatter denne generelle del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i bilaget(bilagene). Bilaget(Bilagene) indeholder bl.a. fristen(fristerne) for indsendelse af forslag til indirekte FTU-aktioner, en dato for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget, de berørte instrumenter og forskningsområder, kriterierne for evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste antal deltagere og eventuelle begrænsninger.

3.

Fysiske eller juridiske personer, der ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt »forslagsstillere«) opfordres til at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner til Kommissionen med forbehold af, at de opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne og indkaldelsen.

I forbindelse med forhandlingerne om de indirekte FTU-aktioner vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder betingelserne for deltagelse. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93, stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer derfor særlig kvinder til enten selv at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner eller til at deltage i indsendelse af forslag til indirekte FTU-aktioner.

4.

I forbindelse med indkaldelsen(indkaldelserne) udarbejder Kommissionen vejledninger for forslagsstillere med oplysninger om udarbejdelse og indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktion. Kommissionen stiller ligeledes retningslinjer for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer (7) til rådighed. Disse vejledninger og retningslinjer samt arbejdsprogrammet og andre oplysninger vedrørende indkaldelsen(indkaldelserne) kan fås ved henvendelse til Kommissionen på en af følgende adresser:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 60 33

Emailadresse: rtd-policies@cec.eu.int

Internetadresse: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan normalt kun indsendes i en elektronisk udgave via systemet til elektronisk indsendelse af forslag (EPSS (8)). Under særlige omstændigheder kan en koordinator få Kommissionens tilladelse til at indsende en papirudgave forud for indkaldelsesfristen. Der bør ansøges skriftligt til en af de følgende adresser:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

Emailadresse: rtd-policies@cec.eu.int

Anmodningen ledsages af en begrundelse for, hvorfor der ansøges om en undtagelse. Forslagsstillere, som ønsker at indsende papirudgaver, bærer ansvaret for at sikre, at sådanne anmodninger om undtagelse og de tilknyttede procedurer afsluttes i så god tid, at de kan overholde indsendelsesfristen.

Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele: formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan forberedes offline eller online og indsendes online. Del B af forslaget til indirekte FTU-aktioner skal indsendes i PDF (»portable document format«, kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret skrifttype). Komprimerede (»zip«) filer vil ikke komme i betragtning.

EPSS edb-værktøjet (til anvendelse offline eller online) vil være tilgængeligt via webstedet Cordis www.cordis.lu.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, vil ikke komme i betragtning.

Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på et datalagringsmedie (f.eks. CD-ROM, diskette), via e-mail eller fax vil ikke komme i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der efter givet tilladelse indsendes som papirudgave, og som er ufuldstændige, vil ikke komme i betragtning.

Der findes yderligere oplysninger om de forskellige procedurer for indgivelse af forslag i bilag J til retningslinjerne for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer.

6.

Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat som frist i den relevante indkaldelse. Forslag til indirekte FTU-aktioner, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere som anført i den relevante indkaldelse, vil ikke komme i betragtning.

Dette gælder også eventuelle yderligere støtteberettigelseskriterier nævnt i arbejdsprogrammet.

7.

I tilfælde af, at det samme forslag til indirekte FTU-aktion indsendes flere gange, vil Kommissionen anvende den seneste udgave, der er modtaget før datoen og klokkeslættet for fristen for indsendelse i den pågældende indkaldelse.

8.

Hvis det er fastsat i den pågældende indkaldelse, vil forslag til indirekte FTU-aktioner kunne behandles i en senere evalueringsrunde.

9.

Forslagsstillerne opfordres til at anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende indkaldelsen (f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktioner).


(1)  EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.

(2)  EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens dokument C(2002) 4789, ændret ved C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008, og C(2005)5588, Ingen af disse er offentliggjort.

(4)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.

(5)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003)883 af 27.3.2003, senest ændret ved C(2004)1855 af 18.5.2004.

(8)  EPSS er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og forelægge deres forslag elektronisk.


BILAG

1.   Særprogram: »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«

2.   Aktivitet: Særlig aktivitet vedrørende forskning til støtte for Fællesskabets politikker under »Støtte til politikker og foregribelse af videnskabelige og teknologiske behov«

3.   Indkaldelsens titel: Videnskabelig bistand til politikker

4.   Indkaldelsens nr.: FP6-2005-SSP-5A

5.   Dato for offentliggørelse:

6.   Indsendelsesfrist: 22. marts 2006 kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles)

7.   Samlet vejledende budget:

Instrument (1)

EUR (mio.)

STREP, CA og SSA

77

8.   Områder omfattet af indkaldelsen samt instrumenter:

Områder under temaet »Bæredygtig anvendelse af Europas naturressourcer«

Opgaver

Instrument

Vejledende EU-støtte

(i mio. EUR)

8.1. B.1.1.

Land- og skovbrugets modernisering og bæredygtighed, herunder deres multifunktionelle rolle for at sikre bæredygtig udvikling og forbedring af landdistrikternes situation

8.1. B.1.2.

Redskaber og vurderingsmetoder for en bæredygtig forvaltning af landbrug og skovbrug

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA eller CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Modernisering og bæredygtig udvikling af fiskeriet, herunder produktionssystemer, der bygger på akvakultur.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nye og mere miljøvenlige produktionsmetoder til forbedring af dyresundhed og -velfærd, herunder forskning i dyresygdomme som f.eks. mund- og klovesyge og svinepest og udvikling af markørvaccine

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Miljøvurdering (jord, vand, luft, støj, inklusive kemiske stoffers virkninger)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Evaluering af miljøteknologi til støtte for politiske afgørelser, navnlig hvad angår effektiv, men billig teknologi i forbindelse med overholdelsen af miljølovgivningen

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Områder under temaet »Sikring af de europæiske borgeres sundhed, sikkerhed og muligheder«

Opgaver

Instrument

Vejledende EU-støtte

(i mio. EUR)

8.1. B.2.1.

Sundhedsdeterminanter og tilvejebringelse af sundhedstjenester og pensionssystemer, der er af høj kvalitet og bæredygtige (navnlig på baggrund af befolkningens aldring og de demografiske forandringer)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Folkesundhedsspørgsmål, herunder sygdomsforebyggende epidemiologi og reaktioner over for opdukkende sjældne og overførbare sygdomme, allergier, procedurer for sikker blod- og organdonation, forsøgsmetoder uden brug af dyr

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Miljøets indvirkning på helbredet (herunder arbejdssikkerhed og metoder til risikovurdering og afbødning af risikoen for naturkatastrofer for befolkningerne)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Livskvalitetsspørgsmål vedrørende mennesker med handicap/nedsat funktionsevne (herunder faciliteter for lige adgang)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Sammenlignende undersøgelse af de faktorer, som skaber udvandrings- og flygtningestrømme og som ligger til grund for illegal indvandring og menneskesmugling

1, 2

STREP eller CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Bedre muligheder for at forudse kriminelle handlingsmønstre og deres årsager og for at kunne vurdere effektiv kriminalitetsforebyggelsespolitik, vurdering af nye problemer i forbindelse med narkotikamisbrug

1, 2, 3

STREP eller CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Spørgsmål vedrørende civilbeskyttelse (herunder biosikkerhed og beskyttelse mod risici i forbindelse med terrorangreb) samt krisestyring

1

SSA

0,5


Områder under temaet »Underbyggelse af en større og mere integreret Europæisk Unions samhørighed og økonomiske muligheder«

Opgaver

Instrument

Vejledende EU-støtte

(i mio. EUR)

8.1. B.3.1.

Understøttelse af den europæiske integration, bæredygtig udvikling, konkurrenceevne og handelspolitikker (herunder forbedrede midler til vurdering af økonomisk udvikling og sammenhængskraft)

LUKKET

LUKKET

LUKKET

8.1. B.3.2.

Udvikling af redskaber, indikatorer og operationelle parametre til vurdering af bæredygtige transport- og energisystemers ydelse (økonomisk, miljømæssigt og socialt)

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Generel sikkerhedsanalyse og valideringssystemer for transport og forskning vedrørende ulykkesrisici og sikkerhed i mobilitetssystemer

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Prognosticering og udvikling af innovative politikker for bæredygtighed på mellemlang og lang sigt

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Spørgsmål i relation til informationssamfundet (f.eks. forvaltning og beskyttelse af digitale aktiver samt adgang til informationssamfundet)

LUKKET

LUKKET

LUKKET

8.1. B.3.6.

Beskyttelse af kulturarven og beslægtede strategier for bevarelse heraf

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Forbedret kvalitet af, adgang til og formidling af europæiske statistikker

LUKKET

LUKKET

LUKKET

9.   Mindste antal af deltagere (2):

Instrument

Mindste antal deltagere

STREP og CA

3 uafhængige juridiske enheder fra 3 forskellige MS eller AS med mindst 2 MS eller ACC.

SSA

1 retlig enhed fra 1 MS eller AS

10.   Begrænsninger for deltagelse: Ingen.

11.   Konsortieaftale: Der er ikke noget krav om, at deltagere i FTU-aktioner, der gennemføres som følge af denne indkaldelse, skal indgå en konsortieaftale.

12.   Evalueringsprocedure: Evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase.

Forslagene bedømmes ikke anonymt.

13.   Evalueringskriterier: De kriterier, der gælder for hvert enkelt instrument, (samt de enkelte kriteriers vægt og tærskler og den overordnede tærskel) fremgår af arbejdsprogrammets bilag B.

14.   Vejledende tidsplan for evaluering og kontraktindgåelse: Evalueringsresultater: Videnskabelig bistand til politikker er et bredt område, og da der også skal tages højde for arbejdsprogrammets andre forskningstemaer, gennemføres evalueringerne på forskellige tidspunkter, og resultaterne forventes derfor tidligst at foreligge i juli 2006.

Indgåelse af kontrakter: De første kontrakter i relation til denne indkaldelse forventes at træde i kraft i løbet af sidste kvartal af 2006.


(1)  STREP = specifikt målrettet forskningsprojekt; CA = Koordinerende aktion; SSA = specifik støtteaktion.

(2)  MS = EU's medlemsstater; AS (inkl. ACC) = Associerede stater; ACC = Associerede kandidatlande.

Enhver juridisk enhed, som er etableret i en medlemsstat eller en associeret stat, og som har det påkrævede antal deltagere, kan være enedeltager i en indirekte aktion.