22.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 325/29


Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technického rozvoje v rámci specifického programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace s názvem „Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru“

Prioritní tematická oblast: „Podpora politik a předvídání vědeckých a technických potřeb“

Identifikátory výzvy: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1.

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES ze dne 27. června 2002 o šestém víceletém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace, přispívajícím k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 – 2006) (1) přijala Rada dne 30. září 2002 specifický program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace: „Integrace a posilování Evropského výzkumného prostoru“ (2002-2006) (2) (dále jen „specifický program“).

Podle čl. 5 odst. 1 specifického programu přijala Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) dne 9. prosince 2002 pracovní program (3) (dále „pracovní program“), který podrobněji stanoví cíle a vědecké a technologické priority uvedeného specifického programu a harmonogram pro jeho realizaci.

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech pro účast podniků, výzkumných center a vysokých škol a pro šíření výsledků výzkumu k realizaci šestého rámcového programu Evropského společenství (2002 – 2006) (4) (dále jen „pravidla pro účast“) se návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládají v režimu výzev k předkládání návrhů.

2.

Tyto výzvy k předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoj (dále jen „výzvy“) zahrnují tuto obecnou část a zvláštní podmínky popsané v přílohách. Tyto přílohy stanoví zejména datum uzávěrky pro předkládání návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoj, předběžné datum uzavření hodnocení, předběžný rozpočet, dotčené nástroje a oblasti, kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoj, minimální počet účastníků a jakákoli případná omezení.

3.

Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky uvedené v pravidlech pro účast a jichž se netýká žádný z důvodů pro vyloučení uvedených v pravidlech pro účast nebo v čl. 114 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5) (dále jen „předkladatelé“) se vyzývají, aby Komisi předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoj podle podmínek stanovených v pravidlech pro účast a v dotčené výzvě.

Podmínky pro účast předkladatelů se budou ověřovat při vyjednáváních o nepřímé akci v oblasti výzkumu a technologického vývoj. Předtím však předkladatelé podepíší prohlášení o tom, že se jich netýká žádná ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 finančního nařízení. Rovněž poskytnou Komisi údaje uvedené v čl. 173 odst. 2 nařízení Komise (EC, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6).

Evropské společenství se řídí politikou rovných příležitostí a z tohoto důvodu se vyzývají zejména ženy, aby buď předložily návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, nebo aby se na jejich předkládání podílely.

4.

Komise dává předkladatelům k dispozici příručky pro předkladatele platné pro dané výzvy, které obsahují informace k přípravě a předkládání návrhů na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Komise rovněž dává k dispozici Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy (7). Tyto příručky a pravidla, jakož i pracovní program a další informace související s výzvami, lze získat od Komise na následujících adresách:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 60 33

Email address: rtd-policies@cec.eu.int

Internet address: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze předkládat jen jako elektronický návrh prostřednictvím on-line systému pro předkládání elektronických návrhů (EPSS (8)). Ve výjimečných případech může koordinátor požádat o svolení Komise k předložení návrhu na papíře s předstihem před uzávěrkou výzvy. Požádat je třeba písemně na jedné z následujících adres:

European Commission

William Cannell

Directorate General RTD

SDME 1/32

B-1049 Brussels

Email address: rtd-nest@cec.eu.int

Žádost musí být doplněna vysvětlením, proč se o výjimku žádá. Předkladatelé, kteří chtějí předložit návrh na papíře, na sebe berou odpovědnost za to, že zajistí, aby příslušná žádost o výjimku a související postupy proběhly včas tak, aby předkladatel dodržel uzávěrku výzvy.

Všechny návrhy pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musejí obsahovat dvě části: formuláře (část A) a obsahovou číst (část B).

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje lze vypracovat off-line i on-line a následně předložit on-line. Část B návrhu pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje může být podána ve formátu PDF („portable document format“, který je kompatibilní s Adobe, veze 3 nebo vyšší, se zabudovanými fonty). Zkomprimované soubory („zazipované“) budou vyřazeny.

Softwarový nástroj EPSS (pro použití off-line i on-line) lze získat na internetové adrese Cordis www.cordis.lu.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané on-line, které budou neúplné, nečitelné, nebo budou obsahovat viry, budou vyřazeny.

Verze návrhů pro nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje podané na přenosných médiích (např. CD-ROM, disketa), nebo emailem či faxem, budou vyřazeny.

Veškeré návrhy, které získaly povolení k podání v papírové podobě a které jsou neúplné, budou vyřazeny.

Další podrobnosti k různým způsobům předkládání návrhů najdete v příloze J publikace Pravidla pro hodnocení návrhů a výběrové postupy. Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje předkládané

6.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje musí být Komisi doručeny nejpozději v den uzávěrky a v hodinu stanovenou v příslušné výzvě. Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které budou doručeny po tomto dni a hodině, budou vyloučeny.

Návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje, které nesplňují podmínky ohledně minimálního počtu účastníků stanoveného v příslušné výzvě, budou vyloučeny.

To se týká i dalších kritérií způsobilosti uvedených v pracovním programu.

7.

V případě opakovaného předložení stejného návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje bude Komise posuzovat poslední verzi přijatou před datem a hodinou uzávěrky stanovené v příslušné výzvě.

8.

Stanoví-li tak příslušná výzva, lze návrhy na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje zařadit do příštího hodnocení.

9.

Předkladatelé se vyzývají, aby ve veškeré korespondenci související s výzvou (např. při žádostech o informace či předkládání návrhu na nepřímou akci v oblasti výzkumu a technologického vývoje) uváděli příslušný identifikátor výzvy.


(1)  Úř. věst. L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise K(2002)4789, pozměněné K(2003)577, K(2003)955, K(2003)1952, K(2003)3543, K(2003)3555, K(2003)4609, K(2003)5183, K(2004)433, K(2004)2002, K(2004)2727, K(2004)3324, K(2004)4178, K(2004)5286, K(2005)27, K(2005)961, K(2005)2076, K(2005)2747, K(2005)3244, K(2005)3390, K(2005)4006, K(2005)4008, a K(2005)5588, žádné rozhodnutí nebylo zveřejněno.

(4)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003)883 ze dne 27.3. 2003, naposledy pozměněné K(2004)1855 ze dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je nástroj, který předkladatelům pomáhá vypracovat a předložit návrhy elektronickou cestou.


PŘÍLOHA

1.   Specifický program: „Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru (EVP)“

2.   Činnost: Specifická činnost týkající se výzkumu zaměřeného na politiky pod rubrikou „Podpora politik a předvídání vědeckých a technických potřeb“

3.   Název výzvy: Vědecká podpora politik (SSP)

4.   Identifikátor výzvy: FP6-2005-SSP-5A

5.   Datum zveřejnění:

6.   Datum/data uzávěrky: 22. března 2006 v 17.00 (bruselský místní čas)

7.   Celkový předběžný rozpočet:

Nástroj (1)

miliony eur

STREP, CA a SSA

77

8.   Oblasti výzvy a nástroje:

Oblasti priority „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v Evropě“

Úkoly

Nástroje

Předběžný příspěvek ES

(v milionech eur)

8.1. B.1.1.

Modernizace a udržitelnost zemědělství a lesnictví, včetně jejich multifunkční role s cílem zajistit udržitelný rozvoj a podporovat venkovské oblasti

8.1. B.1.2.

Nástroje a metody hodnocení pro udržitelné zemědělské a lesnické hospodaření

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26

STREP

13,2

10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29

SSA nebo CA

6, 30

CA

8.1. B.1.3.

Modernizace a udržitelnost politiky rybolovu, včetně produkčních systémů založených na akvakultuře

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

STREP

13,6

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.

Nové výrobní metody šetrnější k životnímu prostředí ke zlepšení zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek, včetně výzkumu chorob zvířat, jako např. kulhavka a slintavka a mor prasat, a vývoje vakcín pro značkovače

1

CA

1,3

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.

Hodnocení životního prostředí (půda, voda, vzduch, hluk, včetně účinků chemických látek)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

STREP

6,9

3

SSA

7

CA

8.1. B.1.6.

Hodnocení environmentálních technologií na podporu politických rozhodnutí, zejména s ohledem na účinné, ale levné technologie v rámci dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí

1, 3

STREP

1,3

2

CA


Oblasti priority „Zdraví, bezpečnost a příležitost obyvatel Evropy“

Úkoly

Nástroje

Předběžný příspěvek ES

(v milionech eur)

8.1. B.2.1.

Zdravotní faktory a poskytování vysoce kvalitních a udržitelných služeb v oblasti zdravotní péče a důchodových systémů (zejména v souvislosti se stárnutím a demografickými změnami)

1, 4, 6

STREP

7,4 — 7,9

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.

Otázky veřejného zdraví, včetně epidemiologie přispívající k prevenci nemocí a možnostem léčby objevujících se vzácných a přenosných nemocí, alergií, postupy pro bezpečné darování krve a orgánů, testovací metody bez pokusů na zvířatech

1, 2, 3,

STREP

5,3 — 5,8

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.

Dopad environmentálních faktorů na zdraví (včetně bezpečnosti práce a metod hodnocení rizik a snížení rizik přírodních katastrof pro člověka)

1, 3

STREP

2,5

2

CA

8.1. B.2.4.

Otázky týkající se kvality života zdravotně postižených lidí (včetně rovného přístupu k občanské vybavenosti)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.

Srovnávací výzkum faktorů, které tvoří základ migrace a toku uprchlíků, včetně nedovoleného přistěhovalectví a obchodování s lidmi

1, 2

STREP nebo CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.

Lepší prostředky pro předvídání vývoje a příčin kriminality a pro hodnocení účinnosti politik pro předcházení trestným činům; hodnocení nových výzev souvisejících s nedovoleným užíváním omamných látek

1, 2, 3

STREP nebo CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.

Otázky související s civilní ochranou (včetně biobezpečnosti a ochrany proti teroristickým útokům) a krizové řízení

1

SSA

0,5


Oblasti priority „Podpora hospodářského potenciálu a soudržnosti větší a integrovanější Evropské unie“

Úkoly

Nástroje

Předběžný příspěvek ES

(v milionech eur)

8.1. B.3.1.

Podpora evropské integrace, udržitelného rozvoje, konkurenceschopnosti a obchodních politik (včetně lepších metod pro hodnocení hospodářského rozvoje a soudržnosti)

UKONČENO

UKONČENO

UKONČENO

8.1. B.3.2.

Vývoj nástrojů, ukazatelů a operativních parametrů pro hodnocení výkonu (hospodářského, ekologického a sociálního) udržitelných dopravních a energetických systémů

1, 5, 6

STREP

9,6

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.

Rozbor globální bezpečnosti a systémů ověřování pro dopravu a výzkum týkající se rizik nehod a bezpečnosti systémů mobility

1

SSA

1,1

8.1. B.3.4.

Předvídání a vývoj inovačních politik pro střednědobou a dlouhodobou udržitelnost

1, 3, 4, 5, 6

STREP

3,9

2

SSA

8.1. B.3.5.

Otázky informační společnosti (např. správa a ochrana digitálních aktiv a všeobecný přístup k informační společnosti)

UKONČENO

UKONČENO

UKONČENO

8.1. B.3.6.

Ochrana kulturního dědictví a příslušné strategie pro jeho zachování

1, 2, 4, 5

STREP

4,0

3

CA

6, 7

SSA

8.1. B.3.7.

Lepší kvalita, dostupnost a šíření evropských statistik

UKONČENO

UKONČENO

UKONČENO

9.   Minimální počet účastníků (2):

Nástroj

Minimální počet účastníků

STREP a CA

3 nezávislé právnické osoby ze 3 různých ČS nebo PS, z nichž nejméně 2 jsou z ČS nebo PKZ

SSA

1 právnická osoba z ČS nebo PS

10.   Omezení účasti: Žádné.

11.   Dohoda o založení konsorcia: Účastníci akcí v oblasti VTR podle této výzvy nemusejí uzavírat dohodu o založení konsorcia.

12.   Hodnocení: Hodnocení proběhne jednostupňově.

Návrhy nebudou hodnoceny anonymně

13.   Kritéria hodnocení: Příslušná kritéria k jednotlivým nástrojům jsou uvedena v příloze B pracovního programu (včetně jejich váhy, limitních hodnot a celkové limitní hodnoty).

14.   Předběžný harmonogram hodnocení a uzavírání smluv: Výsledky hodnocení: S ohledem na širokou tematickou oblast SSP a nutnost zajistit soudržnost s oblastmi tematické priority pracovního programu bude hodnocení probíhat v různých termínech a nepředpokládá se, že by výsledky hodnocení byly známy dříve než v červenci 2006.

Podpis smlouvy: Odhaduje se, že platnost prvních smluv vztahujících se k této výzvě by mohla začít v posledním čtvrtletí roku 2006.


(1)  STREP = specifické cílené výzkumné projekty; CA = koordinační akce; SSA = specifická podpůrná akce.

(2)  ČS = členský stát EU; PS (včetně PKZ) = přidružený stát; PKZ = přidružená kandidátská země.

Jediným účastníkem nepřímé akce může být jakákoli právnická osoba usazená v členském státu nebo v přidruženém státu, kterou tvoří požadovaný počet účastníků.