15.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 365/4


Obvestilo o prilagoditvi nekaterih zneskov, določenih v Direktivi o pozavarovanju, v skladu z inflacijo

2011/C 365/05

V skladu s členom 41 Direktive 2005/68/ES (1) o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES so bili zneski, določeni v eurih v členu 40(2) leta 2011 pregledani, da bi se upoštevale spremembe evropskega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki zajema vse države članice, kot jih je objavil Eurostat.

Posledica pregleda je, da se zneski, določeni v eurih, povečajo s 3 200 000 EUR na 3 400 000 EUR in z 1 100 000 EUR na 1 200 000 EUR.

Službe Komisije so o pregledu in prilagojenih zneskih obvestile Evropski parlament in Svet.


(1)  UL L 323, 9.12.2005, str. 1.