15.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 365/4


Oznámenie o úprave niektorých súm stanovených v smernici o zaistení podľa inflácie

2011/C 365/05

V súlade s článkom 41 smernice 2005/68/ES (1) o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES, sa v roku 2011 preskúmali sumy stanovené v eurách v článku 40 ods. 2 s cieľom zohľadniť zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý pre všetky členské štáty zverejnil Eurostat.

V dôsledku preskúmania sa sumy stanovené v eurách zvyšujú z 3 200 000 EUR na 3 400 000 EUR a z 1 100 000 EUR na 1 200 000 EUR.

Útvary Komisie informovali Európsky parlament a Radu o preskúmaní a upravených sumách.


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1.