2.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 295/54


Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. — Azzolini/Парламент

(Дело T-431/19)

(2019/C 295/70)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Claudio Azzolini (Наполи, Италия) (представител: M. Merola, avvocato

Ответник: Европейски парламент

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да обяви за несъществуващо или да отмени изцяло решението, за което жалбоподателят е уведомен с обжалваното съобщение и с което Европейският парламент преизчислява пенсионните права за осигурителен стаж и възраст и разпорежда възстановяване на изплатената сума на основание на предходното определяне на пенсионните права,

да осъди Европейския парламент да възстанови всички неоснователно удържани суми ведно със законната лихва от момента на удържането им, като осъди Европейския парламент да изпълни постановеното съдебно решение и да предприеме всички необходими правни и фактически действия и да вземе съответните решения, за да обезпечи незабавното и пълно възстановяване на първоначалното равнище на пенсионното обезщетение,

да осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Основанията и основните доводи са сходни с посочените по дело T-389/19, Coppo Gavazzi/Парламент.