23.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/3


Utlåtande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 9 oktober 2014 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende AT.39523 – Slovak Telekom

Föredragande: Belgien

(2015/C 314/03)

I

1.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att den relevanta marknaden omfattar

grossistmarknaden för tillträde till accessnät (LLU), och

massmarknaden på detaljhandelsnivå för bredbandstjänster som erbjuds via en fast anslutningspunkt.

En minoritet avstår från att rösta.

2.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att den relevanta geografiska marknaden utgörs av hela Slovakien. En minoritet avstår från att rösta.

3.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att, åtminstone mellan den 12 augusti 2005 och den 31 december 2010, Slovak Telekom hade en dominerande ställning på grossistmarknaden. En minoritet avstår från att rösta.

4.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att, åtminstone mellan den 12 augusti 2005 och den 31 december 2010, Slovak Telekom hade en dominerande ställning på detaljhandelsmarknaden. En minoritet avstår från att rösta.

5.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att Slovak Telekom har missbrukat sin dominerande ställning på den relevanta marknaden genom att vägra att leverera sina produkter i grossistledet till alternativa operatörer mellan den 12 augusti 2005 och den 31 december 2010. En minoritet avstår från att rösta.

6.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att Slovak Telekom har missbrukat sin dominerande ställning genom marginalpress mellan grossist- och slutkundspriserna mellan den 12 augusti 2005 och den 31 december 2010. En minoritet avstår från att rösta.

7.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer i att Slovak Telekoms missbruk kan påverka handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 102 FEUF. En minoritet avstår från att rösta.

II

1.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att Slovak Telekom och Deutsche Telekom bör åläggas böter. En minoritet avstår från att rösta.

2.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att överträdelsens varaktighet ska vara 5 år och 4 månader vid beräkningen av bötesbeloppet. En minoritet avstår från att rösta.

3.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om grundbeloppet för böterna. En minoritet avstår från att rösta.

4.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att det finns försvårande omständigheter som ska beaktas (återfall). En minoritet avstår från att rösta.

5.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer i att böterna måste ökas för att ha en avskräckande effekt. En minoritet avstår från att rösta.

6.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om det slutgiltiga bötesbeloppet. En minoritet avstår från att rösta.

7.

Majoriteten av medlemmarna i rådgivande kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. En minoritet avstår från att rösta.