23.9.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/3


Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.39523 – Slovak Telekom

Sprawozdawca: Belgia

(2015/C 314/03)

I

1.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z przedstawioną przez Komisję Europejską definicją właściwego rynku produktowego obejmującą:

hurtowy rynek dostępu do uwolnionych lokalnych pętli abonenckich; oraz

detaliczny rynek masowy stacjonarnych usług szerokopasmowych.

Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

2.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że właściwym rynkiem geograficznym jest całe terytorium Słowacji. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

3.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że spółka Slovak Telekom zajmowała pozycję dominującą na rynku hurtowym co najmniej w okresie od dnia 12 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

4.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że spółka Slovak Telekom zajmowała pozycję dominującą na rynku detalicznym co najmniej w okresie od dnia 12 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

5.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że spółka Slovak Telekom dopuściła się w okresie od dnia 12 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. nadużycia swojej pozycji dominującej na rynku właściwym, odmawiając udostępnienia swoich produktów dostępu hurtowego operatorom alternatywnym. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

6.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że spółka Slovak Telekom dopuściła się w okresie od dnia 12 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. nadużycia swojej pozycji dominującej, dopuszczając się zawężenia marży pomiędzy swoimi cenami hurtowymi i detalicznymi. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

7.

Większość członków Komitetu Doradczego podziela opinię, że stanowiące nadużycie praktyki spółki Slovak Telekom mogą mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 102 TFUE. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

II

1.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że należy nałożyć grzywnę na spółki Slovak Telekom and Deutsche Telekom. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

2.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że do celów obliczenia grzywny uznaje się, iż okres naruszenia wynosi 5 lat i cztery miesiące. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

3.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją w sprawie podstawowej kwoty grzywny. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

4.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że zachodzą okoliczności obciążające, które należy uwzględnić (ponowne naruszenie). Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

5.

Większość członków Komitetu Doradczego podziela opinię, że należy zwiększyć wysokość grzywny, aby zapewnić skutek odstraszający. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

6.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją co do ostatecznej kwoty grzywny. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

7.

Większość członków Komitetu Doradczego zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.