19.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 280/40


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. června 2019 — AAA v. Parlament

(Věc T-299/18) (1)

(„Veřejné zakázky na stavební práce - Nabídkové řízení - Obecné stavební práce na budovách Evropského parlamentu v Bruselu - Odmítnutí nabídky uchazeče a zadání zakázky jiným uchazečům - Nabídka s neobvykle nízkou cenou - Žaloba na neplatnost - Akt, který nelze napadnout žalobou - Nepřípustnost - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení“)

(2019/C 280/56)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Strabag Belgium (Antverpy, Belgie) (zástupci: původně M. Schoups, K. Lemmens a M. Lahbib, poté M. Schoups, K. Lemmens a M. Thomas, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: P. López-Carceller, Z. Nagy a D. Simon, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 19. dubna 2018, kterým se potvrzuje jeho rozhodnutí ze dne 24. listopadu 2017 o odmítnutí nabídky žalobkyně a zadání zakázky týkající se rámcové smlouvy na obecné stavební práce na budovách Parlamentu v Bruselu (Belgie) pěti uchazečům (zadávací řízení 06/D 20/2017/M036), a dále dodatku ke zprávě Parlamentu o posouzení nabídek ze dne 26. března 2018

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Strabag Belgium se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení o předběžných opatřeních.


(1)  Úř. věst. C 259, 23.7.2018.