13.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 282/52


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 oktober 2006

betreffende programma’s die in 2007 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing en bewaking van bepaalde dierziekten, ter voorkoming van zoönoses en voor de bewaking van TSE’s, alsmede programma’s voor de uitroeiing van BSE en scrapie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4784)

(2006/687/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 24, lid 5, en artikel 32,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bepaalde lidstaten hebben bij de Commissie programma’s ingediend waarvoor zij een financiële bijdrage van de Gemeenschap willen ontvangen. Het betreft programma’s die betrekking hebben op de uitroeiing en bestrijding van bepaalde dierziekten, controleprogramma’s ter voorkoming van zoönoses, programma’s voor de bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s) en tevens programma’s voor de uitroeiing van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en scrapie.

(2)

Volgens artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2) moeten programma's om dierziekten uit te roeien of te bewaken (veterinaire maatregelen) worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds. Met het oog op de financiële controle zijn de artikelen 9, 36 en 37 van die verordening van toepassing.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (3) worden voorschriften vastgesteld voor de bewaking en uitroeiing van TSE's bij runderen, schapen en geiten.

(4)

Bij de vaststelling van de lijst van programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten, de lijst van controleprogramma’s ter voorkoming van zoönoses en de lijst van programma’s voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde TSE’s die in 2007 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap, en van het voorgestelde percentage en maximumbedrag van de bijdrage voor elk programma afzonderlijk, moet rekening worden gehouden met het belang van elke maatregel in de programma’s voor de Gemeenschap, de mate waarin deze voldoet aan de technische bepalingen van de desbetreffende communautaire veterinaire wetgeving en de omvang van de beschikbare kredieten.

(5)

De lidstaten hebben de Commissie gegevens verstrekt op basis waarvan zij kan beoordelen in welke mate de Gemeenschap gebaat is bij het verlenen van een financiële bijdrage voor de programma's voor 2007.

(6)

De Commissie heeft alle ingediende programma's zowel vanuit veterinair als vanuit financieel oogpunt bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze programma's moeten worden opgenomen in de lijsten van programma's die in 2007 voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komen.

(7)

Gezien het belang van deze programma’s voor de bescherming van de volks- en diergezondheid en de verplichte toepassing van de TSE-programma’s in alle lidstaten moet worden gezorgd voor het meest geschikte niveau van financiële steun door de Gemeenschap.

(8)

Het is dan ook wenselijk de lijst van programma's waaraan in 2007 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend, goed te keuren en de voorgestelde percentages en het maximumbedrag van deze bijdragen vast te stellen.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.   De in bijlage I opgenomen programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten komen in 2007 in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap.

2.   Voor elk in lid 1 bedoeld programma worden in bijlage I het voorgestelde percentage en het voorgestelde maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aangegeven.

Artikel 2

1.   De in bijlage II opgenomen controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses komen in 2007 in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap.

2.   Voor elk in lid 1 bedoeld programma worden in bijlage II het voorgestelde percentage en het voorgestelde maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aangegeven.

Artikel 3

1.   De in bijlage III opgenomen programma's voor de bewaking van TSE’s (BSE en scrapie) komen in 2007 in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap.

2.   Voor elk in lid 1 bedoeld programma worden in bijlage III het voorgestelde percentage en het voorgestelde maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aangegeven.

Artikel 4

1.   De in bijlage IV opgenomen programma's voor de uitroeiing van BSE komen in 2007 in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap.

2.   Voor elk in lid 1 bedoeld programma worden in bijlage V het voorgestelde percentage en het voorgestelde maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aangegeven.

Artikel 5

1.   De in bijlage V opgenomen programma's voor de uitroeiing van scrapie komen in 2007 in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap.

2.   Voor elk in lid 1 bedoeld programma worden in bijlage V het voorgestelde percentage en het voorgestelde maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aangegeven.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/53/EG (PB L 29 van 2.2.2006, blz. 37).

(2)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

(3)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1041/2006 van de Commissie (PB L 187 van 8.7.2006, blz. 10).


BIJLAGE I

Lijst van de programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten als bedoeld in artikel 1, lid 1

Percentage en maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Ziekte

Lidstaat

Percentage

Maximumbedrag

(EUR)

Ziekte van Aujeszky

België

50 %

250 000

Spanje

50 %

350 000

Bluetongue

Spanje

50 %

4 900 000

Frankrijk

50 %

160 000

Italië

50 %

1 300 000

Portugal

50 %

600 000

Runderbrucellose

Spanje

50 %

3 500 000

Ierland

50 %

1 100 000

Italië

50 %

2 000 000

Cyprus

50 %

95 000

Polen

50 %

300 000

Portugal

50 %

1 600 000

Verenigd Koninkrijk (1)

50 %

1 100 000

Rundertuberculose

Spanje

50 %

3 000 000

Italië

50 %

2 500 000

Polen

50 %

1 100 000

Portugal

50 %

450 000

Klassieke varkenspest

Duitsland

50 %

800 000

Frankrijk

50 %

500 000

Luxemburg

50 %

35 000

Slovenië

50 %

25 000

Slowakije

50 %

400 000

Enzoötische boviene leukose

Estland

50 %

20 000

Italië

50 %

400 000

Letland

50 %

35 000

Litouwen

50 %

135 000

Polen

50 %

2 300 000

Portugal

50 %

225 000

Schapen- en geitenbrucellose (B. melitensis)

Griekenland

50 %

650 000

Spanje

50 %

5 000 000

Frankrijk

50 %

200 000

Italië

50 %

4 000 000

Cyprus

50 %

120 000

Portugal

50 %

1 600 000

Poseidom (2)

Frankrijk (3)

50 %

50 000

Rabiës

Tsjechië

50 %

490 000

Duitsland

50 %

850 000

Estland

50 %

925 000

Letland

50 %

1 200 000

Litouwen

50 % eigen grondgebied; 100 % grensgebieden

600 000

Hongarije

50 %

1 850 000

Oostenrijk

50 %

185 000

Polen

50 %

4 850 000

Slovenië

50 %

375 000

Slowakije

50 %

500 000

Finland

50 %

112 000

Afrikaanse varkenspest/Klassieke varkenspest

Italië

50 %

140 000

Vesiculaire varkensziekte

Italië

50 %

120 000

Aviaire influenza

België

50 %

66 000

Tsjechië

50 %

74 000

Denemarken

50 %

160 000

Duitsland

50 %

243 000

Estland

50 %

40 000

Griekenland

50 %

42 000

Spanje

50 %

82 000

Frankrijk

50 %

280 000

Ierland

50 %

59 000

Italië

50 %

510 000

Cyprus

50 %

15 000

Letland

50 %

15 000

Litouwen

50 %

12 000

Luxemburg

50 %

10 000

Hongarije

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Nederland

50 %

126 000

Oostenrijk

50 %

42 000

Polen

50 %

87 000

Portugal

50 %

121 000

Slovenië

50 %

32 000

Slowakije

50 %

21 000

Finland

50 %

27 000

Zweden

50 %

130 000

Koninkrijk

50 %

275 000

Totaal

55 581 000


(1)  Verenigd Koninkrijk alleen wat Noord-Ierland betreft.

(2)  Hartwater, babesiose en anaplasmose, overgedragen door vectorinsecten in de Franse overzeese gebieden.

(3)  Frankrijk alleen wat Guadeloupe, Martinique en Réunion betreft.


BIJLAGE II

Lijst van controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses als bedoeld in artikel 2, lid 1

Percentage en maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Zoönose

Lidstaat

Percentage

Maximumbedrag

(EUR)

Salmonellose

België

50 %

660 000

Tsjechië

50 %

330 000

Denemarken

50 %

250 000

Duitsland

50 %

175 000

Estland

50 %

27 000

Griekenland

50 %

60 000

Spanje

50 %

2 000 000

Frankrijk

50 %

875 000

Ierland

50 %

175 000

Italië

50 %

320 000

Cyprus

50 %

40 000

Letland

50 %

60 000

Hongarije

50 %

60 000

Nederland

50 %

1 350 000

Oostenrijk

50 %

80 000

Polen

50 %

2 000 000

Portugal

50 %

450 000

Slowakije

50 %

205 000

Totaal

9 117 000


BIJLAGE III

Lijst van programma's voor de bewaking van TSE’s als bedoeld in artikel 3, lid 1

Percentage en maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Ziekte

Lidstaat

Percentage uitgevoerde snelle testen en discriminatoire testen

Maximumbedrag

(EUR)

TSE's

België

100 %

2 084 000

Tsjechië

100 %

1 059 000

Denemarken

100 %

1 680 000

Duitsland

100 %

11 307 000

Estland

100 %

233 000

Griekenland

100 %

1 827 000

Spanje

100 %

10 237 000

Frankrijk

100 %

24 815 000

Ierland

100 %

6 755 000

Italië

100 %

3 375 000

Cyprus

100 %

348 000

Letland

100 %

312 000

Litouwen

100 %

645 000

Luxemburg

100 %

146 000

Hongarije

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Nederland

100 %

5 112 000

Oostenrijk

100 %

1 759 000

Polen

100 %

3 744 000

Portugal

100 %

2 115 000

Slovenië

100 %

308 000

Slowakije

100 %

1 088 000

Finland

100 %

839 000

Zweden

100 %

2 020 000

Verenigd Koninkrijk

100 %

6 781 000

Totaal

89 463 000


BIJLAGE IV

Lijst van programma's voor de uitroeiing van BSE als bedoeld in artikel 4, lid 1

Percentage en maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Ziekte

Lidstaat

Percentage

Maximumbedrag

(EUR)

BSE

België

50 % doden

50 000

Tsjechië

50 % doden

750 000

Denemarken

50 % doden

51 000

Duitsland

50 % doden

500 000

Estland

50 % doden

98 000

Griekenland

50 % doden

750 000

Spanje

50 % doden

713 000

Frankrijk

50 % doden

50 000

Ierland

50 % doden

800 000

Italië

50 % doden

150 000

Luxemburg

50 % doden

100 000

Nederland

50 % doden

60 000

Oostenrijk

50 % doden

48 000

Polen

50 % doden

328 000

Portugal

50 % doden

305 000

Slovenië

50 % doden

25 000

Slowakije

50 % doden

250 000

Finland

50 % doden

25 000

Verenigd Koninkrijk

50 % doden

347 000

Totaal

5 400 000


BIJLAGE V

Lijst van programma's voor de uitroeiing van scrapie als bedoeld in artikel 5, lid 1

Percentage en maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Ziekte

Lidstaat

Percentage

Maximumbedrag

(EUR)

Scrapie

België

50 % doden; 50 % genotypering

99 000

Tsjechië

50 % doden; 50 % genotypering

107 000

Duitsland

50 % doden; 50 % genotypering

927 000

Estland

50 % doden; 50 % genotypering

13 000

Griekenland

50 % doden; 50 % genotypering

1 306 000

Spanje

50 % doden; 50 % genotypering

5 374 000

Frankrijk

50 % doden; 50 % genotypering

8 862 000

Ierland

50 % doden; 50 % genotypering

629 000

Italië

50 % doden; 50 % genotypering

3 076 000

Cyprus

50 % doden; 50 % genotypering

2 200 000

Luxemburg

50 % doden; 50 % genotypering

28 000

Hongarije

50 % doden; 50 % genotypering

332 000

Nederland

50 % doden; 50 % genotypering

543 000

Oostenrijk

50 % doden; 50 % genotypering

14 000

Portugal

50 % doden; 50 % genotypering

716 000

Slovenië

50 % doden; 50 % genotypering

83 000

Slowakije

50 % doden; 50 % genotypering

279 000

Finland

50 % doden; 50 % genotypering

11 000

Zweden

50 % doden; 50 % genotypering

6 000

Verenigd Koninkrijk

50 % doden; 50 % genotypering

9 178 000

Totaal

33 783 000