18.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 969/2007

zo 17. augusta 2007,

ktorým sa osemdesiaty tretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov rozhodol 18. a 27. júla 2007 o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. augusta 2007

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 859/2007 (Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2007, s. 7).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Záznam „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Mosul, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: vysoký predstaviteľ siete Al-Qaida.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Mosul, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: a) vysoký predstaviteľ siete Al-Qaida, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“

2.

Záznam „Jalil, Abdul, Mullah (námestník ministra zahraničných vecí)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: námestník ministra zahraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: oblasť Arghandaab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, b) od mája 2007 člen Rady vedenia Talibanu.“

3.

Záznam „Abdul Qadeer. Titul: Generál. Funkcia: vojenský atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000974 (afganský cestovný pas)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titul: a) Generál, b) Maulavi. Funkcia: vojenský atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000974 (afganský cestovný pas). Ďalšie informácie: vo februári 2006 repatriovaný do Afganistanu.“

4.

Záznam „Mutawakil, Abdul Wakil (minister zahraničných vecí)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titul: Maulavi. Funkcia: minister zahraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: križovatka Spin Kalay, Khan Mina oblasť Ward, Khoshhal, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: oblasť Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) OR 35914 (afganský cestovný pas vydaný 26.8.2005 a platný do 27.3.2008). Národné identifikačné číslo: 615565. Štátna príslušnosť: Afganistan.“

5.

Záznam „Hottak, M. Musa, Maulavi (námestník ministra plánovania)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titul: a) Maulavi, b) Haji. Funkcia: námestník ministra plánovania za vlády Talibanu. Adresa: Deh Now oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: oblasť Jelrez, Maidan, provincia Wardak, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) člen parlamentu zvolený za provinciu Wardak, b) od mája 2007 námestník predsedu výboru pre vnútornú bezpečnosť afganského parlamentu.“

6.

Záznam „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister pre Haj a náboženské veci)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Sayyed Ghiassouddine Agha [alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin]. Titul: Maulavi. Funkcia: a) minister pre Haj a náboženské veci za vlády Talibanu, b) minister školstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: provincia Faryab, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za provinciu Faryab v Afganistane.“

7.

Záznam „Ahmadulla, Qari [minister pre bezpečnosť (spravodajská služba)]“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titul: Qari. Funkcia: minister pre bezpečnosť (spravodajská služba) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: oblasť Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“

8.

Záznam „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed [alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi]. Dátum narodenia: 15.3.1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi]. Dátum narodenia: 15.3.1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Ďalšie informácie: údajne zomrel v októbri 2001.“

9.

Záznam „Bari, Abdul, Maulavi (guvernér provincie Helmand)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: guvernér provincie Helmand za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1953. Miesto narodenia: provincia Helmand, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 člen sedemčlenného výboru vedenia Talibanu v Kandaháre v Afghanistane, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afghanistanom a Pakistanom.“

10.

Záznam „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (minister obrany)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ubaidullah Akhund [alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund]. Titul: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Funkcia: minister obrany za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) jeden zo zástupcov Mullaha Omara, b) člen vedenia Talibanu zodpovedný za vojenské operácie.“

11.

Záznam „Al-Jaziri, Abu Bakr; štátna príslušnosť: Alžírsko; adresa: Pešávar, Pakistan — člen Afganského výboru pomoci“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Palestína. Adresa: Pešávar, Pakistan. Ďalšie informácie: a) člen Afganského výboru pomoci (ASC), b) facilitátor Al-Quaidy a expert na komunikáciu.“

12.

Záznam „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Dátum narodenia: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Miesto narodenia: a) Al-Zarqaa, Jordánsko, b) Al Zarqa, Jordánsko, c) Al Zarquaa, Jordánsko. Číslo cestovného pasu: a) Z 264958 (jordánsky cestovný pas vydaný 4.4.1999 v Al Zarqaa, Jordánsko), b) 1433038 (jordánsky preukaz totožnosti vydaný 4.4.1999 v Al Zarqaa, Jordánsko). Ďalšie informácie: údajne zosnulý“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib]. Dátum narodenia: 30.10.1966. Miesto narodenia: Al-Zarqaa, Jordánsko. Ďalšie informácie: údajne zomrel v júni 2006.“

13.

Záznam „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]; Titul: a) doktor, b) Dr. Dátum narodenia: 19.6.1951. Miesto narodenia: Gíza, Egypt. Číslo cestovného pasu: a) 1084010 (Egypt), b) 19820215. Štátna príslušnosť: pravdepodobne Egypt. Ďalšie informácie: a) operačný a vojenský líder skupiny Džíhád, b) bývalý vodca egyptského islamského džihádu, c) blízky spolupracovník Usámu bin Ládina“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim]. Titul: doktor. Dátum narodenia: 19.6.1951. Miesto narodenia: Gíza, Egypt. Štátna príslušnosť: pravdepodobne Egypt. Číslo cestovného pasu: a) 1084010 (Egypt), b) 19820215. Ďalšie informácie: a) bývalý operačný a vojenský líder skupiny egyptského islamského džihádu, v súčasnosti blízky spolupracovník Usámu bin Ládina, b) žije v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

14.

Záznam „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti za vlády Talibanu, b) generálny tajomník Afganskej spoločnosti červeného polmesiaca (ARCS) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1967. Miesto narodenia: provincia Ningarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 člen vedenia Talibanu, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

15.

Záznam „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman] Dátum narodenia: 19.6.1964. Miesto narodenia: Dakahliya, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Afghanistan“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman]. Dátum narodenia: 19.6.1964. Miesto narodenia: Dakahliya, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: údajne zomrel v apríli 2006.“

16.

Záznam „Baradar, Mullah (námestník ministra obrany)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titul: Mullah. Funkcia: námestník ministra obrany za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: obec Weetmak, oblasť Dehrawood, provincia Uruzgan, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je príslušníkom kmeňa Popalzai, b) od mája 2007 vysoký vojenský veliteľ Talibanu a člen talibanskej ‚Rady Kvéta’, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

17.

Záznam „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar]. Dátum narodenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Miesto narodenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Sudán. Štátna príslušnosť: a) Jemen, b) Sudán. Číslo cestovného pasu: 00085243 (vydaný 17.11.1997 v Saná, Jemen). Ďalšie informácie: zadržaný 30.9.2002 v Karáči v Pakistane“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad ‚Abdallah Ba’ Amar, k) Ramzi Omar]. Dátum narodenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Miesto narodenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Sudán. Štátna príslušnosť: a) Jemen, b) Sudán. Číslo cestovného pasu: 00085243 (vydaný 17.11.1997 v Saná, Jemen). Ďalšie informácie: a) zadržaný 30.9.2002 v Karáči v Pakistane, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“

18.

Záznam „Rahmani, Arsalan, Maulavi (námestník ministra pre terciárne vzdelávanie)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1941. Miesto narodenia: obec Khaleqdad, oblasť Urgon, provincia Paktika, Afghanistan. Národné identifikačné číslo: 106517. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) člen hornej komory (Mashrano Jerga) afganského parlamentu, b) od mája 2007 predseda výboru hornej komory pre vzdelávanie a náboženstvo.“

19.

Záznam „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (podpredseda Najvyššieho súdu)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Shahabuddin Delawar. Titul: Maulavi. Funkcia: podpredseda Najvyššieho súdu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: 1957. Miesto narodenia: provincia Logar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

20.

Záznam „Mohammad, Dost, Mullah (guvernér provincie Ghazni)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titul: a) Mullah, b) Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Ghazni za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1968 a 1973. Miesto narodenia: oblasť Daman, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 jeden z vojenských veliteľov Talibanu, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

21.

Záznam „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (námestník ministra baníctva a priemyslu)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Mohammad Azam Elmi. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra baníctva a priemyslu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2005.“

22.

Záznam „Ezatullah, Maulavi (námestník ministra plánovania)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

Ezatullah. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra plánovania za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1957. Miesto narodenia: provincia Laghman, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

23.

Záznam „Ahmed Khalfan Ghailani (aka Ahmed the Tanzanian; aka Foopie; aka Fupi; aka Ahmad, Abu Bakr; aka Ahmed, A; aka Ahmed, Abubakar; aka Ahmed, Abubakar K.; aka Ahmed, Abubakar Khalfan; aka Ahmed, Abubakary K.; aka Ahmed, Ahmed Khalfan; aka Al Tanzani, Ahmad; aka Ali, Ahmed Khalfan; aka Bakr, Abu; aka Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; aka Ghailani, Ahmed; aka Ghilani, Ahmad Khalafan; aka Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; aka Khabar, Abu; aka Khalfan, Ahmed; aka Mohammed, Shariff Omar); narodený 14.3.1974 alebo 13.4.1974 alebo 14.4.1974 alebo 1.8.1970, Zanzibar, Tanzánia; občan Tanzánie“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ahmed Khalfan Ghailani [alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu]. Dátum narodenia: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Miesto narodenia: Zanzibar, Tanzánia. Štátna príslušnosť: Tanzánia. Ďalšie informácie: zatknutý v júli 2004 a od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“

24.

Záznam „Nuristani, Rostam, Maulavi (námestník ministra verejných prác)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra verejných prác za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: Dara Kolum, oblasť Do Aab, provincia Nuristan, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za provinciu Nuristan v Afganistane.“

25.

Záznam „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister pohraničných vecí)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani]. Titul: Maulavi. Funkcia: minister pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1942. Miesto narodenia: provincia Khost, oblasť Zadran, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) aktívny vodca Talibanu, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

26.

Záznam „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (námestník ministra baníctva a priemyslu)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra baníctva a priemyslu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1952. Miesto narodenia: provincia Kunar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: z provincie Laghman, Afganistan.“

27.

Záznam „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Mohammad Salim Haqqani. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1967. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: z provincie Laghman.“

28.

Záznam „Haqqani, Moslim, Maulavi (námestník ministra pre Haj a náboženské veci)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Moslim Haqqani. Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre Haj a náboženské veci za vlády Talibanu, b) námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: provincia Baghlan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) etnický Paštún z provincie Baghlan, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

29.

Záznam „Sayyed Mohammed Haqqani. Titul: Maulavi. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) riaditeľ pre administratívne záležitosti (za vlády Talibanu), b) absolvent Haqqaniya Madrrassa v Pakistane“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titul: Mullah. Funkcia: a) riaditeľ pre administratívne záležitosti za vlády Talibanu, b) vedúci informačných a kultúrnych záležitostí v provincii Kandahár za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1965. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pakistane, b) údajne má blízke vzťahy s vodcom Talibanu Mullahom Mohammadom Omarom, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

30.

Záznam „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský cestovný pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský cestovný pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“

31.

Záznam „Haqqani, Najibullah, Maulavi (námestník ministra verejných prác)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra verejných prác za vlády Talibanu, b) námestník ministra financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1964. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) pochádza z východného Afghanistanu, b) od mája 2007 člen ‚Rady’ Talibanu v provincii Kunar v Afghanistane, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala.“

32.

Záznam „Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Dátum narodenia: 4.4.1964. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia. Ďalšie informácie: rodený: Encep Nurjaman“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Dátum narodenia: 4.4.1964. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia. Ďalšie informácie: a) rodený: Encep Nurjaman, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.“

33.

Záznam „Jamal, Qudratullah, Maulavi (minister informácií)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titul: Maulavi. Funkcia: minister informácií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

34.

Záznam „Rahamatullah Kakazada. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000952 (vydaný 7.1.1999)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Rahamatullah Kakazada [alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir]. Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: generálny konzul, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000952 (afganský cestovný pas vydaný 7.1.1999). Ďalšie informácie: od mája 2007 ‚Guvernér’ Talibanu v provincii Ghazni v Afganistane.“

35.

Záznam „Khaksar, Abdul Samad, Mullah [námestník ministra vnútra (bezpečnosť)]“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Samad Khaksar, Titul: a) Mullah, b) Maulavi. Funkcia: námestník ministra vnútra (zodpovedný za bezpečnosť) za vlády Talibanu. Adresa: provincia Kandahár, Afganistan. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne zomrel v januári 2006.“

36.

Záznam „Ahmed Said Zaki Khedr [alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Kanada“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Ahmed Said Zaki Khedr [alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Kanada. Ďalšie informácie: údajne zomrel v októbri 2003.“

37.

Záznam „Razaq, Abdul, Mullah (minister vnútra)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titul: Mullah. Funkcia: a) minister vnútra za vlády Talibanu, b) náčelník kábulskej polície za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: oblasť Spin Boldak, provincia Kandahár, Afghanistan, v oblasti hraničiacej s oblasťou Chaman, Kvéta, Pakistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

38.

Záznam „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernér provincie Logar)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Zia-ur-Rahman Madani [alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb]. Titul: Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Logar za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1960. Miesto narodenia: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za vojenské záležitosti v provincii Takhar v Afganistane.“

39.

Záznam „Habibullah Faizi. Funkcia: druhý tajomník. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 010678 (vydaný 19.12.1993)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titul: Qazi. Funkcia: a) druhý tajomník ‚Veľvyslanectva’ Talibanu, Islamabad, Pakistan b) prvý tajomník ‚Veľvyslanectva’ Talibanu, Islamabad, Pakistan, c) ‚veľvyslanec’ s osobitným poslaním, d) predseda oddelenia pre OSN na ministerstve zahraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: obec Atal, oblasť Ander, Ghazni, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) D 010678 (afganský cestovný pas vydaný 19.12.1993), b) OR 733375 (afganský cestovný pas vydaný 28. júna 2005, platný do roku 2010).“

40.

Záznam „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (minister poľnohospodárstva)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titul: Maulavi. Funkcia: minister poľnohospodárstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: od mája 2007 člen talibanskej ‚Rady Miram Shah’.“

41.

Záznam „Mustasaed, Mullah (predseda akadémie vied)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Mohammad Husayn Mustasaeed [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed]. Titul: Mullah. Funkcia: predseda akadémie vied za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1964. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

42.

Záznam „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre vzdelávanie, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: Kunduz, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: SE 012820 (vydaný 4.11.2000)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre vzdelávanie, ‚Generálny konzulát’ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: Kunduz, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: SE 012820 (afganský cestovný pas vydaný 4.11.2000). Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2007.“

43.

Záznam „Wahidyar, Ramatullah (námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Funkcia: námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1957. Miesto narodenia: obec Kotakhel, oblasť Zormat, provincia Paktia, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Národné identifikačné číslo: 110675.“

44.

Záznam „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: kmeň Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) druhý námestník, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) guvernér provincie Nangahar, c) predseda východnej zóny, d) podieľa sa na teroristických operáciách vo východnom Afganistane“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titul: Maulavi. Funkcia: a) druhý námestník, hospodárske záležitosti, Rada ministrov za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangahar za vlády Talibanu, c) vedúci východnej zóny za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: kmeň Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) podieľa sa na teroristických operáciách vo východnom Afganistane, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

45.

Záznam „Islam, Muhammad (guvernér provincie Bamiyan)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Muhammad Islam Mohammadi. Funkcia: guvernér provincie Bamiyan, Afghanistan. Dátum narodenia: medzi rokmi 1953 a 1958. Miesto narodenia: oblasť Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2007.“

46.

Záznam „Mujahid, Abdul Hakim, vyslanec Talibanu v Spojených národoch“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titul: Maulavi. Funkcia: ‚vyslanec’ Talibanu v Organizácii Spojených národov. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: obec Khajakhel, oblasť Sharan, provincia Paktika, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Národné identifikačné číslo: 106266.“

47.

Záznam „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (námestník ministra spojov)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad [alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb]. Titul: a) Mullah, b) Haji. Funkcia: námestník ministra spojov za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: mesto Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“

48.

Záznam „Abdul Hakim Monib. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pohraničných vecí. Dátum narodenia: medzi rokmi 1973 a 1976. Miesto narodenia: oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: opustil Taliban a pripojil sa k vláde ako zástupca oblasti Zurmat v Loya Jirga“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pohraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: a) obec Hazarkhel, oblasť Zormat, provincia Paktia, Afghanistan, b) provincia Uruzgan, Afghanistan. Dátum narodenia: 1974. Miesto narodenia: obec Hazarkhel, oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 004548 (afganský cestovný pas). Národné identifikačné číslo: 22273. Ďalšie informácie: a) opustil Taliban a pripojil sa k vláde ako zástupca oblasti Zurmat v Loya Jirga, b) od mája 2007 guvernér provincie Uruzgan v Afghanistane.“

49.

Záznam „Nyazi, Manan, Mullah (guvernér provincie Kábul)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Manan Nyazi [alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai]. Titul: Mullah. Funkcia: Guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: oblasť Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“

50.

Záznam „Paktis, Abdul Satar, Dr, (protokolárny odb., ministerstvo zahraničných vecí)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Satar Paktin [alias a) Abdul Sattar Paktis]. Titul: doktor. Funkcia: a) protokolárny odb., ministerstvo zahraničných vecí za vlády Talibanu, b) námestník ministra zdravotníctva za vlády Talibanu. Adresa: oblasť Charkh, provincia Logar, Afghanistan. Miesto narodenia: Paktia, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: zatknutý v roku 2005 a repatriovaný do Afganistanu.“

51.

Záznam „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (námestník ministra školstva)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb]. Titul: a) Mullah, b) Maulavi. Funkcia: námestník ministra školstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: oblasť Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: člen Talibanu zodpovedný za provinciu Jawzjan v Afganistane od mája 2007.“

52.

Záznam „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (námestník ministra obchodu)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra obchodu za vlády Talibanu. Adresa: oblasť Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: oblasť Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: Registračné číslo volebnej karty je 07503858.“

53.

Záznam „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atašé pre repatriáciu, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre repatriáciu, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad. Štátna príslušnosť: Afganistan.“

54.

Záznam „Al-Haq, Amin (aka Amin, Muhammad; aka Ah Haq, Dr Amin; aka Ul-Haq, Dr Amin); narodený v roku 1960, provincia Nangahar, Afghanistan“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Dátum narodenia: 1960. Miesto narodenia: provincia Nangahar, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) koordinátor bezpečnosti pre Usáma bin Ládina, b) vo februári 2006 repatriovaný do Afganistanu.“

55.

Záznam „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: provincia Ningarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra pre záležitosti Haj (za vlády Talibanu), b) predseda olympijského výboru, c) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre záležitosti Haj za vlády Talibanu, b) predseda olympijského výboru za vlády Talibanu. Adresa: oblasť Baraki Barak, provincia Logar, Afghanistan. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: oblasť Baraki Barak, provincia Logar, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: V júli 2003 bol zadržaný v Kábule, Afghanistan. V roku 2005 bol prepustený z väzenia.“

56.

Záznam „Mansour, Akhtar Mohammad (minister civilného letectva a dopravy)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: minister civilného letectva a dopravy za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1960. Miesto narodenia: a) Kandahár, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) repatriovaný do Afghanistanu v septembri 2006, b) člen vedenia Talibanu, c) od mája 2007 pôsobiaci v provincii Khost, Paktia a Paktika, v Afghanistane; od mája 2007 ‚guvernér’ Talibanu v Kandaháre.“

57.

Záznam „Nazirullah Aanafi. Titul: Maulavi. Funkcia: Obchodný atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000912 (vydaný 30.6.1998)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Titul: a) Maulavi, b) Haji. Funkcia: obchodný atašé, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000912 (afganský cestovný pas vydaný 30.6.1998). Ďalšie informácie: repatriovaný do Afganistanu v októbri 2006.“

58.

Záznam „Abdul Salam Zaeef. Titul: Mullah. Funkcia: a) námestník ministra baníctva a priemyslu, b) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 001215 (vydaný 29.8.2000)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titul: Mullah. Funkcia: a) námestník ministra baníctva a priemyslu za vlády Talibanu, b) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, ‚Veľvyslanectvo’ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 001215 (afganský cestovný pas vydaný 29.8.2000). Ďalšie informácie: zatknutý a repatriovaný do Afganistanu. Prepustený z väzenia. Od mája 2007 žije v Kábule.“

59.

Záznam „Zahed, Abdul Rahman (námestník ministra zahraničných vecí)“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titul: Mullah. Funkcia: námestník ministra zahraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1963 a 1968. Miesto narodenia: provincia Logar, oblasť Kharwar, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.“