18.8.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 969/2007

(2007. gada 17. augusts),

ar ko 83. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2007. gada 18. un 27. jūlijā nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ attiecīgi jāgroza I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 17. augustā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 859/2007 (OV L 190, 21.7.2007., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1.

Ierakstu “Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Dzimšanas datums: 1961. Dzimšanas vieta: Mosula, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Papildu informācija: Organizācijas Al-Qaida augsta līmeņa amatpersona.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Dzimšanas datums: 1961. gads. Dzimšanas vieta: Mosula, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Papildu informācija: a) organizācijas Al-Qaida augsta līmeņa amatpersona, b) kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.”

2.

Ierakstu “Jalil, Abdul, Mullah (ārlietu ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: Taliban režīma ārlietu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Arghandaab apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā, b) no 2007. gada maija Taliban vadības Padomes loceklis.”

3.

Ierakstu “Abdul Qadeer. Tituls: General. Amats: militārais atašejs Taliban“vēstniecībā”, Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1964. Dzimšanas vieta: Nangarhar, Afganistāna. Pilsonība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000974 (Afganistānas pase).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Qadeer Abdul Baseer. Tituls: a) General, b) Maulavi. Amats: militārais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1964. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000974 (Afganistānas pase). Papildu informācija: 2006. gada februārī repatriēts uz Afganistānu.”

4.

Ierakstu “Mutawakil, Abdul Wakil (ārlietu ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma ārlietu ministrs. Adrese: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Maiwand apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Pases Nr.: a) OR 35914 (Afganistānas pase, izdota 26.8.2005., derīga līdz 27.3.2008.). Valsts identifikācijas Nr.: 615565. Valstspiederība: Afganistānas.”

5.

Ierakstu “Hottak, M. Musa, Maulavi (plānošanas ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Tituls: a) Maulavi, b) Haji. Amats: Taliban režīma plānošanas ministra vietnieks. Adrese: Deh Now district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1954. gads. Dzimšanas vieta: Jelrez apgabals, Maidan, Vardākas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) parlamenta deputāts, kas ievēlēts no Vardākas provinces, b) no 2007. gada maija Afganistānas parlamenta Iekšējās drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.”

6.

Ierakstu “Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (hādžu un reliģijas lietu ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu un reliģijas lietu ministrs, b) Taliban režīma izglītības ministrs. Dzimšanas datums: laikposmā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Farjābas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par Farjābas provinci atbildīgais Taliban loceklis.”

7.

Ierakstu “Ahmadulla, Qari (drošības (izlūkošanas) ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Ahmadullah (alias Ahmadulla). Tituls: Qari. Amats: Taliban režīma drošības (izlūkošanas) ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1975. gads. Dzimšanas vieta: Qarabagh apgabals, Gazni province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

8.

Ierakstu “Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih). Dzimšanas datums: 15.3.1963. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Dzimšanas datums: 15.3.1963. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2001. gada oktobrī.”

9.

Ierakstu “Bari, Abdul, Maulavi (Helmandas provinces gubernators)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: Helmandas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1953. gads. Dzimšanas vieta: Helmandas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija viens no septiņiem Kandahāras Taliban vadības komitejas locekļiem, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

10.

Ierakstu “Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (aizsardzības ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Tituls: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Amats: Taliban režīma aizsardzības ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) viens no Mullah Omar vietniekiem, b) Taliban vadības loceklis, kas atbild par militārajām operācijām.”

11.

Ierakstu “Al-Jaziri, Abu Bakr; valstspiederība: Alžīrijas; adrese: Pešavara, Pakistāna – saistīts ar Afghan Support Committee” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Valstspiederība: a) Alžīrijas, b) Palestīnas. Adrese: Pešavara, Pakistāna. Papildu informācija: a) saistīts ar Afganistānas Atbalsta komiteju (ASC), b) Al-Qaida veicinātājs un komunikācijas eksperts.”

12.

Ierakstu “Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Dzimšanas datums: a) 30.10.1966., b) 20.10.1966. Dzimšanas vieta: a) Al-Zarqaa, Jordānija, b) Al Zarqa, Jordānija c) Al Zarquaa, Jordānija. Pases Nr.: a) Z 264958 (Jordānijas pase izdota 4.4.1999., Al Zarqaa, Jordānijā), b) 1433038 (Jordānijas personas apliecība izdota 4.4.1999. Al Zarqaa, Jordānijā). Papildu informācija: kā ziņo, viņš ir miris.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Dzimšanas datums: 30.10.1966. Dzimšanas vieta: Al-Zarqaa, Jordānija. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2006. gada jūnijā.”

13.

Ierakstu “Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed); Tituls: a) Doctor, b) Dr. Dzimšanas datums: 19.6.1951. Dzimšanas vieta: Gīza, Ēģipte. Pases Nr.: a) 1084010 (Ēģipte), b) 19820215. Valstspiederība: uzskata par Ēģiptes valstspiederīgo. Papildu informācija: a) Jihad Group darbības un militārais līderis, b) Egyptian Islamic Jihad bijušais līderis, c) Usama Bin Laden tuvs biedrs.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Tituls: Doctor. Dzimšanas datums: 19.6.1951. Dzimšanas vieta: Gīza, Ēģipte. Valstspiederība: uzskata par Ēģiptes valstspiederīgo. Pases Nr.: a) 1084010 (Ēģipte), b) 19820215. Papildu informācija: a) bijušais Egyptian Islamic Jihad Group darbības un militārais līderis, tagad līdzgaitnieks Usama Bin Laden, b) dzīvo Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

14.

Ierakstu “Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks, b) Afganistānas Sarkanā krusta biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Dzimšanas vieta: Ningarhar province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija Taliban vadības loceklis; b) tiek uzskatīts, ka viņš atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

15.

Ierakstu “Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Dzimšanas datums: 19.6.1964. Dzimšanas vieta: Dakahliya, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: Afganistāna.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Dzimšanas datums: 19.6.1964. Dzimšanas vieta: Dakahliya, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2006. gada aprīlī.”

16.

Ierakstu “Baradar, Mullah (aizsardzības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma aizsardzības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Weetmak ciemats, Dehrawood apgabals, Uruzgānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Popalzai cilts pārstāvis, b) vecākais Taliban militārais komandieris un Taliban Quetta Padomes loceklis no 2007. gada maija, c) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

17.

Ierakstu “Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar). Dzimšanas datums: a) 1.5.1972., b) 16.9.1973., c) 15.7.1975. Dzimšanas vieta: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemena, b) Khartoum, Sudāna. Valstspiederība: a) Jemenas, b) Sudānas. Pases Nr.: 00085243 (izdota 17.11.1997., Sanā, Jemenā). Papildu informācija: apcietināts Karači, Pakistānā, 30.9.2002.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar). Dzimšanas datums: a) 1.5.1972., b) 16.9.1973., c) 15.7.1975. Dzimšanas vieta: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemena, b) Hartūma, Sudāna. Valstspiederība: a) Jemenas, b) Sudānas. Pases Nr.: 00085243 (izdota 17.11.1997., Sanā, Jemenā). Papildu informācija: a) arestēts Karači, Pakistānā, 30.9.2002., b) no 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.”

18.

Ierakstu “Rahmani, Arsalan, Maulavi (augstākās izglītības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma augstākās izglītības ministra vietnieks. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1941. gads. Dzimšanas vieta: Khaleqdad ciemats, Urgūnas apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valsts identifikācijas Nr.: 106517. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Afganistānas parlamenta augšpalātas (Mashrano Jerga) deputāts, b) kopš 2007. gada maija palātas Izglītības un reliģisko lietu komisijas vadītājs.”

19.

Ierakstu “Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Augstās tiesas loceklis)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Shahabuddin Delawar. Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma Augstās tiesas loceklis. Dzimšanas datums: 1957. gads. Dzimšanas vieta: Logaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

20.

Ierakstu “Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni provinces gubernators)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Tituls: a) Mullah, b) Maulavi. Amats: Gazni provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: laikposmā no 1968. gada līdz 1973. gadam. Dzimšanas vieta: Daman apgabals, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no 2007. gada maija viens no Taliban militārajiem komandieriem, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

21.

Ierakstu “Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Mohammad Azam Elmi. Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2005. gadā.”

22.

Ierakstu “Ezatullah, Maulavi (plānošanas ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Ezatullah. Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma plānošanas ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1957. gads. Dzimšanas vieta: Lagmānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

23.

Ierakstu “Ahmed Khalfan Ghailani (arī Ahmed the Tanzanian; arī Foopie; arī Fupi; arī Ahmad, Abu Bakr; arī Ahmed, A; arī Ahmed, Abubakar; arī Ahmed, Abubakar K.; arī Ahmed, Abubakar Khalfan; arī Ahmed, Abubakary K.; arī Ahmed, Ahmed Khalfan; arī Al Tanzani, Ahmad; arī Ali, Ahmed Khalfan; arī Bakr, Abu; arī Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; arī Ghailani, Ahmed; arī Ghilani, Ahmad Khalafan; arī Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; arī Khabar, Abu; arī Khalfan, Ahmed; arī Mohammed, Shariff Omar); dzimis 1974. gada 14. martā vai 1974. gada 13. aprīlī, vai 1974. gada 14. aprīlī, 1970. gada 1. augustā Zanzibārā, Tanzānijā; Tanzānijas pilsonis.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Dzimšanas datums: a) 14.3.1974., b) 13.4.1974., c) 14.4.1974., d) 1.8.1970. Dzimšanas vieta: Zanzibāra, Tanzānija. Valstspiederība: Tanzānijas. Papildu informācija: aizturēts 2004. gada jūlijā un kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.”

24.

Ierakstu “Nuristani, Rostam, Maulavi (valsts pasūtījumu ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma valsts pasūtījumu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Dara Kolum, Do Aab apgabals, Nuristānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par Afganistānas Nuristānas provinci atbildīgais Taliban loceklis.”

25.

Ierakstu “Haqani, Djallalouddine, Maulavi (robežu lietu ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma robežu lietu ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1942. gads. Dzimšanas vieta: Khost province, Zadran apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) aktīvs Taliban līderis, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

26.

Ierakstu “Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads. Dzimšanas vieta: Kunaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no Lagmānas provinces, Afganistāna.”

27.

Ierakstu “Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Mohammad Salim Haqqani. Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1967. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no Lagmānas provinces.”

28.

Ierakstu “Haqqani, Moslim, Maulavi (hādžu un reliģijas lietu ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Moslim Haqqani. Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu un reliģijas lietu ministra vietnieks, b) Taliban režīma augstākās izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Baglānas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) etniskais paštuns no Baglānas provinces, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

29.

Ierakstu “Sayyed Mohammed Haqqani. Tituls: Maulavi. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) administratīvo lietu direktors (Taliban režīmā), b) absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Tituls: Mullah. Amats: a) Taliban režīma administratīvo lietu direktors, b) Taliban režīma Kandahāras provinces Informācijas un kultūras lietu vadītājs. Dzimšanas datums: aptuveni 1965. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā, b) tiek uzskatīts, ka viņam ir ciešas attiecības ar Taliban līderi Mullah Mohammad Omar, c) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

30.

Ierakstu “Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Dzimšanas datums: 12.3.1971. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija. Pilsonība: Palestīnas. Pases Nr.: 484824 (Ēģiptes pase, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecībā Rijādā). Papildu informācija: tuvs Osama Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās atbalstītājs.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Dzimšanas datums: 12.3.1971. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija. Valstspiederība: Palestīnas. Pases Nr.: 484824 (Ēģiptes pase, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecībā Rijādā). Papildu informācija: a) tuvs Usama Bin Laden līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs, b) kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.”

31.

Ierakstu “Haqqani, Najibullah, Maulavi (valsts pasūtījuma ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma valsts pasūtījumu ministra vietnieks, b) Taliban režīma finanšu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) no Austrumafganistānas, b) kopš 2007. gada maija Taliban“Padomes” loceklis Kunaras provincē, Afganistāna, c) Moulavi Noor Jalal brālēns.”

32.

Ierakstu “Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Dzimšanas datums: 4.4.1964. Dzimšanas vieta: Čiandžura, Rietumjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas. Papildu informācija: dzimis: Encep Nurjaman.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Dzimšanas datums: 4.4.1964. Dzimšanas vieta: Čiandžura, Rietumjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas. Papildu informācija: a) dzimis: Encep Nurjaman, b) kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.”

33.

Ierakstu “Jamal, Qudratullah, Maulavi (informācijas ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma informācijas ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gardeza, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

34.

Ierakstu “Rahamatullah Kakazada. Tituls: Maulavi. Pienākumi: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000952 (izdota 7.1.1999.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1968. gads. Dzimšanas vieta: Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000952 (Afganistānas pase, izdota 7.1.1999.). Papildu informācija: Afganistānas Gazni provinces Taliban“gubernators” no 2007. gada maija.”

35

Ierakstu “Khaksar, Abdul Samad, Mullah (iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Samad Khaksar. Tituls: a) Mullah, b) Maulavi. Amats: Taliban režīma iekšlietu ministra vietnieks (drošības jautājumos). Adrese: Kandahāras province, Afganistāna. Dzimšanas datums: laikposmā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2006. gada janvārī.”

36.

Ierakstu “Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Dzimšanas datums: 1.3.1948. Dzimšanas vieta: Kaira, Ēģipte. Valstspiederība: Kanādas.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Dzimšanas datums: 1.3.1948. Dzimšanas vieta: Kaira, Ēģipte. Valstspiederība: Kanādas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2003. gada oktobrī.”

37.

Ierakstu “Razaq, Abdul, Mullah (iekšlietu ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Tituls: Mullah. Amats: a) Taliban režīma iekšlietu ministrs, b) Kabulas policijas priekšnieks Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. gads. Dzimšanas vieta: Spin Boldak apgabals, Kandahāras province, Afganistāna, teritorijā, kas robežojas ar Chaman apgabalu, Kveta, Pakistāna. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

38.

Ierakstu “Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logaras provinces gubernators)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tituls: Maulavi. Amats: Logaras provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: Taliqan, Takaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija atbildīgs par Taliban militārajām lietām Afganistānas Takaras provincē.”

39.

Ierakstu “Habibullah Faizi. Pienākumi: otrais sekretārs. Dzimšanas datums: 1961. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 010678 (izdota 19.12.1993.)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Tituls: Qazi. Amats: a) otrais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna, b) pirmais sekretārs Taliban“vēstniecībā”, Islamabadā, Pakistāna, c) speciālo uzdevumu “vēstnieks”, d) Taliban režīma Ārlietu ministrijas Apvienoto Nāciju departamenta vadītājs. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1961. gads. Dzimšanas vieta: Atal ciemats, Ander apgabals, Gazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: a) D 010678 (Afganistānas pase, izdota 19.12.1993.), b) OR 733375 (Afganistānas pase, izdota 2005. gada 28. jūnijā, derīga līdz 2010. gadam).”

40.

Ierakstu “Mansur, Abdul Latif, Maulavi (lauksaimniecības ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma lauksaimniecības ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: TalibanMiram Shah Padomes” loceklis no 2007. gada maija.”

41.

Ierakstu “Mustasaed, Mullah (Zinātņu akadēmijas vadītājs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Mohammad Husayn Mustasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Tituls: Mullah. Amats: Zinātņu akadēmijas vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1964. gads. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

42.

Ierakstu “Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tituls: Maulavi. Pienākumi: izglītības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1970. Dzimšanas vieta: Kundūza, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: SE 012820 (izdota 4.11.2000.)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tituls: Maulavi. Amats: izglītības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Kundūza, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: SE 012820 (Afganistānas pase, izdota 4.11.2000.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā.”

43.

Ierakstu “Wahidyar, Ramatullah (mocekļu un repatriācijas ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Amats: Taliban režīma mocekļu un repatriācijas ministra vietnieks. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1957. gads. Dzimšanas vieta: Kotakhel ciemats, Zormat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 110675.”

44.

Ierakstu “Abdul Kabir (alias A. Kabir). Tituls: maulavi. Dzimšanas datums: no 1958. g. līdz 1963. g. Dzimšanas vieta: Zardran cilts, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) otrais vietnieks, Ministru padome (Taliban režīms), b) Nangarhāras provinces gubernators, c) Austrumu zonas vadītājs, d) piedalījies teroristu operācijās Austrumafganistānā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma Ministru padomes otrais vietnieks ekonomikas lietās, b) Nangarhāras provinces gubernators Taliban režīmā, c) Austrumu zonas vadītājs Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Zardran cilts, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) piedalījies teroristu operācijās Austrumafganistānā, b) tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

45.

Ierakstu “Islam, Muhammad (Bamiyan provinces gubernators)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Muhammad Islam Mohammadi. Amats: Afganistānas Bāmjānas provinces gubernators. Dzimšanas datums: laikposmā no 1953. gada līdz 1958. gadam. Dzimšanas vieta: Rori-Du-Aab apgabals, Samanganas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2007. gadā.”

46.

Ierakstu “Mujahid, Abdul Hakim (Taliban vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban“vēstnieks” Apvienoto Nāciju Organizācijā. Adrese: Dehbori district Ward, Kabula, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khajakhel ciemats, Sharan apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 106266.”

47.

Ierakstu “Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (sakaru ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Tituls: a) Mullah, b) Haji. Amats: Taliban režīma sakaru ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāras pilsēta, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

48.

Ierakstu “Abdul Hakim Monib. Tituls: Maulavi. Pienākumi: robežu lietu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: laikposmā no 1973. gada līdz 1976. gadam. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: izstājās no Taliban un pievienojās pārvaldei, kas pārstāv Zurmat apgabalu Loya Jirga.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma robežu lietu ministra vietnieks. Adrese: a) Hazarkhel ciemats, Zormat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna, b) Uruzgānas province, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1974. gads. Dzimšanas vieta: Hazarkhel ciemats, Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 004548 (Afganistānas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 22273. Papildu informācija: a) izstājās no Taliban un pievienojās pārvaldei, kas pārstāv Zurmat apgabalu Loya Jirga, b) no 2007. gada maija Afganistānas Uruzgānas provinces gubernators.”

49.

Ierakstu “Nyazi, Manan, Mullah (Kabulas provinces gubernators)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Tituls: Mullah. Amats: Kabulas provinces gubernators Taliban režīmā. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Pashtoon Zarghoon apgabals, Herātas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: tiek uzskatīts, ka atrodas Afganistānas/Pakistānas pierobežā.”

50.

Ierakstu “Paktis, Abdul Satar, Dr, (Ārlietu ministrija, protokola departaments)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Tituls: Doctor. Amats: a) Taliban režīma Ārlietu ministrija, Protokola departaments, b) sabiedrības veselības ministra vietnieks Taliban režīmā. Adrese: Charkh apgabals, Logaras province, Afganistāna. Dzimšanas vieta: Pāktija, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: aizturēts 2005. gadā un repatriēts uz Afganistānu.”

51.

Ierakstu “Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (izglītības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tituls: a) Mullah, b) Maulavi. Amats: Taliban režīma izglītības ministra vietnieks. Dzimšanas datums: aptuveni 1968. gads. Dzimšanas vieta: Darzab apgabals, Farjābas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: no 2007. gada maija par Jawzjan provinci atbildīgais Taliban loceklis.”

52.

Ierakstu “Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (tirdzniecības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Tituls: Maulavi. Amats: Taliban režīma tirdzniecības ministra vietnieks. Adrese: Khair Kot apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Dzimšanas datums: 1969. gads. Dzimšanas vieta: Khair Kot apgabals, Pāktikas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: vēlētāja reģistrācijas kartes numurs ir 07503858.”

53.

Ierakstu “Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatriācijas atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Tituls: Maulavi. Amats: repatriācijas atašejs Taliban“vēstniecībā”, Islamabada, Pakistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”

54.

Ierakstu “Al-Haq, Amin (arī Amin, Muhammad; arī Ah Haq, Dr Amin; arī Ul-Haq, Dr Amin); dzimis 1960. gadā Nangarhāras provincē, Afganistānā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Dzimšanas datums: 1960. gads. Dzimšanas vieta: Nangarhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Usama bin Laden drošības koordinators, b) 2006. gada februārī repatriēts uz Afganistānu.”

55.

Ierakstu “Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Tituls: maulavi. Dzimšanas datums: no 1958. g. līdz 1963. g. Dzimšanas vieta: Nanganhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) hādžu lietu ministra vietnieks (Taliban režīmā); b) Olimpiskās komitejas vadītājs; c) 2003. gada jūlijā bijis apcietinājumā Kabulā, Afganistānā.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Tituls: Maulavi. Amats: a) Taliban režīma hādžu lietu ministra vietnieks, b) Taliban režīma Olimpiskās komitejas vadītājs. Adrese: Baraki Barak apgabals, Logaras province, Afganistāna. Dzimšanas datums: laikposmā no 1958. gada līdz 1963. gadam. Dzimšanas vieta: Baraki Barak apgabals, Logaras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: 2003. gada jūlijā atradās apcietinājumā Kabulā, Afganistānā. Atbrīvots no ieslodzījuma 2005. gadā.”

56.

Ierakstu “Mansour, Akhtar Mohammad (civilās aviācijas un transporta ministrs)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tituls: a) Maulavi, b) Mullah. Amats: Taliban režīma civilās aviācijas un transporta ministrs. Dzimšanas datums: aptuveni 1960. gads. Dzimšanas vieta: a) Kandahāra, Afganistāna, b) Kalanko Joftian, Zurmat apgabals, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) 2006. gada septembrī repatriēts uz Afganistānu, b) Taliban vadības loceklis, c) no 2007. gada maija darbojas Khost, Pāktijas un Pāktikas provincē, Afganistāna; no 2007. gada maija Kandahāras Taliban“gubernators”.”

57.

Ierakstu “Nazirullah Aanafi. Tituls: Maulavi. Pienākumi: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1962. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000912 (izdota 30.6.1998.)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Nazirullah Aanafi Waliullah. Tituls: a) Maulavi, b) Haji. Amats: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1962. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 000912 (Afganistānas pase, izdota 30.6.1998.). Papildu informācija: 2006. gada oktobrī repatriēts uz Afganistānu.”

58.

Ierakstu “Abdul Salam Zaeef. Tituls: Mullah. Pienākumi: a) kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks, b) ārkārtas un pilnvarotais vēstnieks Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 001215 (izdota 29.8.2000.)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Tituls: Mullah. Amats: a) Taliban režīma kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks, b) ārkārtas un pilnvarotais vēstnieks Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1968. gads. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases Nr.: D 001215 (Afganistānas pase, izdota 29.8.2000.). Papildu informācija: aizturēts un repatriēts uz Afganistānu. Atbrīvots no ieslodzījuma. No 2007. gada maija dzīvo Kabulā.”

59.

Ierakstu “Zahed, Abdul Rahman (ārlietu ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

“Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Tituls: Mullah. Amats: Taliban režīma ārlietu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: laikposmā no 1963. gada līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Logaras province, Kharwar apgabals, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas.”