18.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 969/2007

2007 m. rugpjūčio 17 d.

83-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2007 m. liepos 18 ir 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 859/2007 (OL L 190, 2007 7 21, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Gimimo data: 1961. Gimimo vieta: Mosulas, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: Al-Qaida vyresnysis pareigūnas“ pakeičiamas taip:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Mosulas, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) Al-Qaida vyresnysis pareigūnas, b) nuo 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.“

2.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Jalil, Abdul, Mullah (Užsienio reikalų viceministras)“ pakeičiamas taip:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Arghandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Vadovų Tarybos narys.“

3.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abdul Qadeer. Titulas: generolas. Pareigos: karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1964. Gimimo vieta: Nangarharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974 (Afganistano pasas)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titulas: a) generolas, b) maulavis. Pareigos: karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: Nangarharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974 (Afganistano pasas). Kita informacija: 2006 m. vasario mėn. repatrijuotas į Afganistaną.“

4.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mutawakil, Abdul Wakil (Užsienio reikalų ministras)“ pakeičiamas taip:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo užsienio reikalų ministras. Adresas: Spin Kalay sankirta, Khan Mina rajonas Wardas, Khoshhalas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Maiwando rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Paso Nr.: a) OR 35914 (Afganistano pasas, išduotas 2005 08 26, galiojantis iki 2008 03 27). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 615565. Pilietybė: Afganistano.“

5.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Hottak, M. Musa, Maulavi (Planavimo viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titulas: a) maulavis, b) chadžijus. Pareigos: Talibano režimo planavimo viceministras. Adresas: Deh Now rajonas, Ward, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Jelrezo rajonas, Maidanas, Wardako provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Wardako provincijoje išrinktas parlamento narys, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Afganistano parlamento vidaus saugumo komiteto vadovo pavaduotojas.“

6.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Haj ir religijos reikalų ministras)“ pakeičiamas taip:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų ministras, b) Talibano režimo švietimo ministras. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Faryabo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: nuo 2007 m. gegužės mėn. – už Afganistano Faryabo provinciją atsakingas Talibano narys.“

7.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmadulla, Qari (Saugumo (Žvalgybos) ministras)“ pakeičiamas taip:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titulas: karys. Pareigos: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) ministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: Qarabagho rajonas, Ghazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.“

8.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-FatihFathi). Gimimo data: 1963 m. kovo 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas“ pakeičiamas taip:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Gimimo data: 1963 03 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2001 m. spalio mėn.“

9.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Bari, Abdul, Maulavi (Helmand provincijos gubernatorius)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Helmando provincijos gubernatorius (Talibano režimas). Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Helmando provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – septynių narių Talibano vadovų komiteto Kandahare (Afganistane) narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

10.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Krašto apsaugos ministras)“ pakeičiamas taip:

„Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titulas: a) mula, b) chadžijus, c) maulavis. Pareigos: Talibano režimo gynybos ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vienas iš mulos Omaro pavaduotojų, b) už karines operacijas atsakingas Talibano vadovybės narys.“

11.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Al-Jaziri, Abu Bakr; tautybė: alžyrietis; adresas: Peshawar, Pakistan — Afghan Support Committee narys“ pakeičiamas taip:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Pilietybė: a) Alžyro, b) Palestinos. Adresas: Pešavaras, Pakistanas. Kita informacija: a) Afganistano paramos komiteto (Afghan Support Committee, ASC) narys, b) Al-Qaida pagalbininkas ir ryšių ekspertas.“

12.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Gimimo data: a) 1966 10 30, b) 1966 10 20. Gimimo vieta: a) Al-Zarqaa, Jordanija, b) Al Zarqa, Jordanija, c) Al Zarquaa, Jordanija. Paso Nr.: a) Z 264958 (Jordanijos pasas, išduotas 1999 04 04 Al Zarqaa, Jordanijoje), b) 1433038 (Jordanijos asmens tapatybės kortelė, išduota 1999 04 04 Al Zarqaa, Jordanijoje). Kita informacija: pranešta, kad miręs“ pakeičiamas taip:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Gimimo data: 1966 10 30. Gimimo vieta: Al-Zarquaa, Jordanija. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. birželio mėn.“

13.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Titulas: a) daktaras, b) dr. Gimimo data: 1951 06 19. Gimimo vieta: Giza, Egiptas. Paso Nr.: a) 1084010 (Egiptas), b) 19820215. Pilietybė: manoma, kad turi Egipto pilietybę. Kita informacija: a) Jihad grupuotės veiklos ir karinis vadovas, b) buvęs Egipto islamo Jihad vadovas, c) artimas Usama Bin Laden bendrininkas“ pakeičiamas taip:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Titulas: daktaras. Gimimo data: 1951 06 19. Gimimo vieta: Giza, Egiptas. Pilietybė: manoma, kad turi Egipto pilietybę. Paso Nr.: a) 1084010 (Egiptas), b) 19820215. Kita informacija: a) buvęs Egipto islamo Džihado grupuotės operacijų ir karinis vadovas, šiuo metu artimas Usamos Bin Ladeno bendrininkas, b) gyvena Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

14.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras, b) Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos generalinis sekretorius. Gimimo data: apie 1967 m. Gimimo vieta: Ningarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano vadovybės narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

15.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Gimimo data: 1964 m. birželio 19 d. Gimimo vieta: Dakahliya, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: Afganistanas“ pakeičiamas taip:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Gimimo data: 1964 06 19. Gimimo vieta: Dakahliya, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. balandžio mėn.“

16.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Baradar, Mullah (Krašto apsaugos viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo gynybos viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Weetmako kaimas, Dehrawoodo rajonas, Uruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) priklauso popalzai genčiai, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – vyresnysis Talibano karo vadas ir Talibano „Quetta Tarybos“ narys, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

17.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar). Gimimo data: a) 1972 05 01, b) 1973 09 16, c) 1975 07 15. Gimimo vieta: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemenas, b) Khartoum, Sudanas. Pilietybė: a) Jemeno, b) Sudano. Paso Nr.: 00085243 (išduotas 1997 11 17 Sanaa, Jemenas). Kita informacija: 2002 m. rugsėjo 30 d. areštuotas Karačyje, Pakistanas“ pakeičiamas taip:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad „Abdallah Ba“’ Amar, k) Ramzi Omar). Gimimo data: a) 1972 05 01, b) 1973 09 16, c) 1975 07 15. Gimimo vieta: a) Gheil Bawaziras, Hadramawtas, Jemenas, b) Chartumas, Sudanas. Pilietybė: a) Jemeno, b) Sudano. Paso Nr.: 00085243 (išduotas 1997 11 17 Sanaa, Jemenas). Kita informacija: a) 2002 m. rugsėjo 30 d. areštuotas Karačyje, Pakistane, b) 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.“

18.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Rahmani, Arsalan, Maulavi (Aukštojo mokslo viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1941. Gimimo vieta: Khaleqdado kaimas, Urgono rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 106517. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Afganistano Parlamento aukštųjų rūmų (Mashrano Džirga) narys, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Parlamento švietimo ir religijos komiteto vadovas.“

19.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Aukščiausio teismo atstovas)“ pakeičiamas taip:

„Shahabuddin Delawar. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Aukščiausio teismo atstovas. Gimimo data: 1957 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

20.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni provincijos gubernatorius)“ pakeičiamas taip:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo Ghazni provincijos gubernatorius. Gimimo data: tarp 1968 ir 1973 m. Gimimo vieta: Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – vienas iš Talibano karinių vadų, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

21.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Kalnakasybos ir pramonės viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Mohammad Azam Elmi. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo kalnakasybos ir pramonės viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2005 m.“

22.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ezatullah, Maulavi (Planavimo viceministras)“ pakeičiamas taip:

Ezatullah. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo planavimo viceministras. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Laghmano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

23.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmed Khalfan Ghailani (taip pat žinomas kaip Ahmed the Tanzanian; taip pat žinomas kaip Foopie; taip pat žinomas kaip Fupi; taip pat žinomas kaip Ahmad, Abu Bakr; taip pat žinomas kaip Ahmed, A; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakar; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakar K.; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakar Khalfan; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakary K.; taip pat žinomas kaip Ahmed, Ahmed Khalfan; taip pat žinomas kaip Al Tanzani, Ahmad; taip pat žinomas kaip Ali, Ahmed Khalfan; taip pat žinomas kaip Bakr, Abu; taip pat žinomas kaip Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; taip pat žinomas kaip Ghailani, Ahmed; taip pat žinomas kaip Ghilani, Ahmad Khalafan; taip pat žinomas kaip Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; taip pat žinomas kaip Khabar, Abu; taip pat žinomas kaip Khalfan, Ahmed; taip pat žinomas kaip Mohammed, Shariff Omar); gimęs 1974 3 14 arba 1974 4 13 arba 1974 4 14 arba 1970 8 1, Zanzibar, Tanzania; Tanzanijos pilietis“ pakeičiamas taip:

„Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Gimimo data: a) 1974 03 14, b) 1974 04 13, c) 1974 04 14, d) 1970 08 01. Gimimo vieta: Zanzibaras, Tanzanija. Pilietybė: Tanzanijos. Kita informacija: sulaikytas 2004 m. liepos mėn. ir nuo 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.“

24.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nuristani, Rostam, Maulavi (Viešųjų darbų viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Dara Kolumas, Do Aabo rajonas, Nuristano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: nuo 2007 m. gegužės mėn. – už Afganistano Nuristano provinciją atsakingas Talibano narys.“

25.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Pasienio reikalų ministras)“ pakeičiamas taip:

„Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo pasienio reikalų ministras. Gimimo data: apie 1942 m. Gimimo vieta: Khosto provincija, Zadrano rajonas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyvus Talibano lyderis b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

26.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Kalnakasybos ir pramonės viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo kalnakasybos ir pramonės viceministras. Gimimo data: apie 1952 m. Gimimo vieta: Kunaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Iš Laghmano provincijos, Afganistanas.“

27.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Mohammad Salim Haqqani. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras. Gimimo data: apie 1967 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: iš Laghmano provincijos.“

28.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Haqqani, Moslim, Maulavi (Haj ir religijos reikalų viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Moslim Haqqani. Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų viceministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Baghlano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) etninis puštūnas iš Baghlano provincijos, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

29.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Sayyed Mohammed Haqqani. Vardas: Maulavi. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Administracinių reikalų vadovas (Talibano režimas), b) baigęs Haqqaniya mokyklą (Pakistanas)“ pakeičiamas taip:

„Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titulas: mula. Pareigos: a) Talibano režimo administracinių reikalų vadovas, b) atsakingas už informaciją ir kultūrą Kandaharo provincijoje Talibano režimo metais. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) baigęs Haqqaniya medresę (Pakistanas), b) manoma, kad palaikė artimus ryšius su Talibano lyderiu mula Mohammadu Omaru, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

30.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq). Gimimo data: 1971 3 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija; tautybė: palestinietis. Paso Nr.: 484824 (Egipto pasas, išduotas 1984 1 18 Egipto ambasadoje Rijade). Kita informacija: artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas“ pakeičiamas taip:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Gimimo data: 1971 03 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Palestinos. Paso Nr.: 484824 (Egipto pasas, išduotas 1984 01 18 Egipto ambasadoje Rijade). Kita informacija: a) artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas, b) 2007 m. liepos mėn. sulaikytas Jungtinėse Amerikos Valstijose.“

31.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Haqqani, Najibullah, Maulavi (Viešųjų darbų viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo viešųjų darbų viceministras, b) Talibano režimo finansų viceministras. Gimimo data: apie 1964 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) iš rytų Afganistano, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „Tarybos“ Afganistano Kunaro provincijoje narys, c) Moulavi Noor Jalal pusbrolis.“

32.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Gimimo data: 1964 04 04. Gimimo vieta: Cianjur, West Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: gimęs: Encep Nurjaman“ pakeičiamas taip:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Gimimo data: 1964 04 04. Gimimo vieta: Cianjuras, Vakarų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: a) gimęs: Encep Nurjaman, b) 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.“

33.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Jamal, Qudratullah, Maulavi (Informacijos ministras)“ pakeičiamas taip:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo informacijos ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Gardezas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

34.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Rahamatullah Kakazada. Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Gazni, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000952 (išduotas 1999 1 7)“ pakeičiamas taip:

„Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mula Nasir). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000952 (Afganistano pasas, išduotas 1999 01 07). Kita informacija: Nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „gubernatorius“ Afganistano Gazni provincijoje.“

35.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vidaus reikalų viceministras saugumo reikalams)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Samad Khaksar. Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo vidaus reikalų viceministras saugumo reikalams. Adresas: Kandaharo provincija, Afganistanas. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. sausio mėn.“

36.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Gimimo data: 1948 kovo 1 d. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Kanados“ pakeičiamas taip:

„Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Gimimo data: 1948 03 01. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Kanados. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2003 m. spalio mėn.“

37.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Razaq, Abdul, Mullah (Vidaus reikalų ministras)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titulas: mula. Pareigos: a) Talibano režimo vidaus reikalų ministras, b) Kabulo policijos viršininkas Talibano režimo metais. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Spin Boldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, netoli Chamano rajono, Quetta, Pakistane. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

38.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logar provincijos gubernatorius)“ pakeičiamas taip:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Logaro provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: Taliqanas, Takharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Nuo 2007 m. gegužės mėn. – atsakingas už Talibano karinius reikalus Afganistano Takharo provincijoje.“

39.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Habibullah Faizi. Pareigos: antrasis sekretorius. Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Gazni, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 010678 (išduotas1993 12 19)“ pakeičiamas taip:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titulas: kazis. Pareigos: a) Talibano „ambasados“ Islamabade, Pakistane, antrasis sekretorius, b) Talibano „ambasados“ Islamabade, Pakistane, pirmasis sekretorius, c) ambasadorius ypatingiems pavedimams, d) Talibano režimo užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų departamento vadovas. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Atal kaimas, Andero rajonas, Ghazni, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: a) D 010678 (Afganistano pasas, išduotas 1993 12 19), b) arba 733375 (Afganistano pasas, išduotas 2005 06 28, galiojantis iki 2010 m.).“

40.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Žemės ūkio ministras)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo žemės ūkio ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „Miram Shah Tarybos“ narys.“

41.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mustasaed, Mullah (Mokslų akademijos vadovas)“ pakeičiamas taip:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Mokslų akademijos vadovas. Gimimo data: apie 1964 m. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

42.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titulas: maulavis. Pareigos: švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Kundūzas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 012820 (išduotas 2000 11 4)“ pakeičiamas taip:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titulas: maulavis. Pareigos: švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Konduzas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 012820 (Afganistano pasas, išduotas 2000 11 04). Kita informacija: pranešta, kad mirė 2007 m.“

43.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Wahidyar, Ramatullah (Kankinių ir repatriacijos viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Pareigos: Talibano režimo kankinių ir repatriacijos viceministras. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1957 m. Gimimo vieta: Kotakhel kaimas, Zormato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 110675.“

44.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Vardas: Maulavi. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Zardran gentis, Paktja sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) antrasis pavaduotojas, Ministrų taryba (Talibano režimas), b) Nangahar provincijos gubernatorius, c) Rytų zonos vadovas, d) aktyviai dalyvauja vykdant teroro aktus Rytų Afganistane“ pakeičiamas taip:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titulas: maulavis. Pareigos: a) antrasis pavaduotojas ekonomikos reikalams, Talibano režimo Ministrų Taryba, b) Talibano režimo Nangaharo provincijos gubernatorius, c) Talibano režimo Rytų zonos vadovas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: zardrano gentis, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyviai dalyvauja vykdant teroro aktus Rytų Afganistane, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

45.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Islam, Muhammad (Bamiyan provincijos gubernatorius)“ pakeičiamas taip:

„Muhammad Islam Mohammadi. Pareigos: Bamiyano provincijos Afganistane gubernatorius. Gimimo data: tarp 1953 ir 1958 m. Gimimo vieta: Rori-Du-Aab rajonas, Samangano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2007 m.“

46.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mujahid, Abdul Hakim, Talibano pasiuntinys Jungtinėse Tautose“ pakeičiamas taip:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano „pasiuntinys“ Jungtinėse Tautose. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Khajakhel kaimas, Sharano rajonas, Paktika provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 106266.“

47.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Komunikacijos viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titulas: a) mula, b) chadžijus. Pareigos: Talibano režimo komunikacijos viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Kandaharo miestas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.“

48.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abdul Hakim Monib. Titulas: maulavis. Pareigos: pasienio reikalų viceministras. Gimimo data: tarp 1973 ir 1976 m. Gimimo vieta: Zurmat rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: atsižadėjo Talibano ir prisijungė prie Loya Jirga srities Zurmato rajono valdžios“ pakeičiamas taip:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo pasienio reikalų viceministras. Adresas: a) Hazarkhel kaimas, Zormato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas, b) Uruzgano provincija, Afganistanas. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Hazarkhel kaimas, Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 004548 (Afganistano pasas). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 22273. Kita informacija: a) atsižadėjo Talibano ir prisijungė prie valdžios, Loya Džirga atstovaujančios Zurmato rajoną, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Afganistano Uruzgano provincijos gubernatorius.“

49.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nyazi, Manan, Mullah (Kabul provincijos gubernatorius)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Pashtoon Zarghoon rajonas, Herato provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.“

50.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokolo departamentas, Užsienio reikalų ministerija)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Titulas: daktaras. Pareigos: a) protokolo departamentas, Užsienio reikalų ministerija, b) Talibano režimo visuomenės sveikatos viceministras. Adresas: Charkho rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Gimimo vieta: Paktia, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: 2005 m. suimtas ir repatrijuotas į Afganistaną.“

51.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Švietimo viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo švietimo viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Darzabo rajonas, Faryabo rajonas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: nuo 2007 m. gegužės mėn. – už Afganistano Jawzjano provinciją atsakingas Talibano narys.“

52.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Komercijos viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo prekybos viceministras. Adresas: Khair Koto rajonas, Paktika provincija, Afganistanas. Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Khair Koto rajonas, Paktika provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: rinkėjo pažymėjimo numeris: 07503858.“

53.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriacijos atašė, Talibano „Ambasada“, Islamabad)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titulas: maulavis. Pareigos: repatriacijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas. Pilietybė: Afganistano.“

54.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Al-Haq, Amin (taip pat žinomas kaip Amin, Muhammad; taip pat žinomas kaip Ah Haq, Dr Amin; taip pat žinomas kaip Ul-Haq, Dr Amin); gimęs 1960, Nangahar Province, Afghanistan“ pakeičiamas taip:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Gimimo data: 1960 m. Gimimo vieta: Nangaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Usamos bin Ladeno saugumo koordinatorius, b) 2006 m. vasario mėn. repatrijuotas į Afganistaną.“

55.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Vardas: Maulavi. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Ningarhar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Haj reikalų viceministras (Talibano režimas), b) Olimpinio komiteto vadovas, c) suimtas 2003 m. liepos mėn. Kabule, Afganistane“ pakeičiamas taip:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo chadžo reikalų viceministras, b) Talibano režimo Olimpinio komiteto vadovas. Adresas: Baraki Barako rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Baraki Barako rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: 2003 m. liepos mėn. įkalintas Kabule, Afganistane. 2005 m. iš kalėjimo išleistas.“

56.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mansour, Akhtar Mohammad (Civilinės aviacijos ir transportavimo ministras)“ pakeičiamas taip:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Talibano režimo civilinės aviacijos ir transportavimo ministras. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: a) Kandaharas, Afganistanas, b) Kalanko Joftianas, Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2006 m. rugsėjo mėn. repatrijuotas į Afganistaną, b) Talibano vadovybės narys, c) 2007 m. gegužės mėn. pastebėtas Khosto, Paktia ir Paktika provincijose Afganistane; nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „gubernatorius“ Kandahare.“

57.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nazirullah Aanafi. Titulas: maulavis. Pareigos: komercijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1962 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000912 (išduotas 1998 6 30)“ pakeičiamas taip:

„Nazirullah Aanafi Waliullah Titulas: a) maulavis, b) chadžijus. Pareigos: prekybos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1962 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000912 (Afganistano pasas, išduotas 1998 06 30). Kita informacija: 2006 m. spalio mėn. repatrijuotas į Afganistaną.“

58.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abdul Salam Zaeef. Titulas: mula. Pareigos: a) kalnakasybos ir pramonės viceministras, b) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001215 (išduotas 2000 8 29)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titulas: mula. Pareigos: a) kalnakasybos ir pramonės viceministras, b) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001215 (Afganistano pasas, išduotas 2000 08 29). Kita informacija: suimtas ir repatrijuotas į Afganistaną. Iš kalėjimo išleistas. Nuo 2007 m. gegužės mėn. gyvena Kabule.“

59.

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zahed, Abdul Rahman (Užsienio reikalų viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: tarp 1963 ir 1968 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Kharwaro rajonas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.“