18/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

148


32007R0969


L 215/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.08.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 969/2007

od 17. kolovoza 2007.

o 83. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. prvu alineju,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora sukladno toj Uredbi.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 18. i 27. srpnja 2007. odlučio je izmijeniti popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. kolovoza 2007.

Za Komisiju

Eneko LANDÁBURU

Glavni direktor za vanjske odnose


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 859/2007 (SL L 190, 21.7.2007., str. 7.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

(1)

Unos „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Datum rođenja: 1961. Mjesto rođenja: Mosul, Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: visoki dužnosnik Al-Qaide.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Datum rođenja: 1961. Mjesto rođenja: Mosul, Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: (a) visoki dužnosnik Al-Qaide, (b) u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država od srpnja 2007.”;

(2)

Unos „Jalil, Abdul, Mullah (zamjenik ministra vanjskih poslova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titula: (a) maulavi (b) mula. Funkcija: zamjenik ministra vanjskih poslova za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: okrug Arghandaab, pokrajina Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana, (b) član talibanskog Vijeća vođa od svibnja 2007.”;

(3)

Unos „Abdul Qadeer. Titula: general. Funkcija: vojni ataše, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan. Datum rođenja: 1964. Mjesto rođenja: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000974 (afganistanska putovnica)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titula: (a) general, (b) maulavi. Funkcija: vojni ataše, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan. Datum rođenja: 1964. Mjesto rođenja: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000974 (afganistanska putovnica). Ostali podaci: repatriran u Afganistan u veljači 2006.”;

(4)

Unos „Mutawakil, Abdul Wakil (ministar vanjskih poslova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titula: maulavi. Funkcija: ministar vanjskih poslova za vrijeme talibanskog režima. Adresa: presjecište Spin Kalay, Khan Mina okrug Ward, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: okrug Maiwand, pokrajina Kandahar, Afganistan. Broj putovnice: (a) OR 35914 (afganistanska putovnica izdana 26.8.2005. vrijedi do 27.3.2008.). Nacionalni identifikacijski broj: 615565. Državljanstvo: afganistansko.”;

(5)

Unos „Hottak, M. Musa, maulavi (zamjenik ministra planiranja)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titula: (a) maulavi, (b) hadžija. Funkcija: zamjenik ministra planiranja za vrijeme talibanskog režima. Adresa: Deh Now okrug Ward, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1954. Mjesto rođenja: okrug Jelrez, Maidan, pokrajina Wardak, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) član Parlamenta izabran u pokrajini Wardak, (b) zamjenik voditelja Odbora za unutarnju sigurnost u afganistanskom parlamentu od svibnja 2007.”;

(6)

Unos „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministar za hadž i vjerska pitanja talibanskog režima)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias (a) Sayed Ghias, (b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (c) Sayyed Ghayasudin). Titula: maulavi. Funkcija: (a) ministar za hadž i vjerska pitanja talibanskog režima, (b) ministar obrazovanja talibanskog režima. Datum rođenja: između 1958. i 1963. Mjesto rođenja: pokrajina Farijab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: pripadnik talibana nadležan za pokrajinu Faryab, Afganistan, od svibnja 2007.”;

(7)

Unos „Ahmadulla, Qari (ministar sigurnosti (obavještajne službe))” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titula: čitač Kurana (qari). Funkcija: Ministar sigurnosti (obavještajne službe) talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1975. Mjesto rođenja: okrug Qarabagh, pokrajina Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.”;

(8)

Unos „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Datum rođenja: 15.3.1963. Mjesto rođenja: Aleksandrija, Egipat.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi). Datum rođenja: 15.3.1963. Mjesto rođenja: Aleksandrija, Egipat. Ostali podaci: navodno preminuo u listopadu 2001.”;

(9)

Unos „Bari, Abdul, Maulavi (upravitelj pokrajine Helmand)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titula: (a) maulavi (b) mula. Funkcija: guverner pokrajine Helmand za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1953. Mjesto rođenja: pokrajina Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) član sedmeročlanog talibanskog odbora vođa u Kandaharu, Afganistan, od svibnja 2007., (b) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana”;

(10)

Unos „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministar obrane)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ubaidullah Akhund (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund). Titula: (a) mula, (b) hadžija, (c) maulavi. Funkcija: ministar obrane talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: pokrajina Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) jedan od zamjenika mule Omara, (b) član talibanskog čelništva zadužen za vojne operacije”;

(11)

Unos „Al-Jaziri, Abu Bakr; državljanstvo: alžirsko; adresa: Peshawar, Pakistan — povezan s Afghan Support Committeejem” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) palestinsko. Adresa: Peshawar, Pakistan. Ostali podaci: (a) povezan s Afghan Support Committeejem (ASC), (b) pomagač Al-Qaide i stručnjak za komunikacije.”;

(12)

Unos „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa’ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim). Datum rođenja: (a) 30.10.1966., (b) 20.10.1966. Mjesto rođenja: (a) Al-Zarqaa, Jordan, (b) Al Zarqa, Jordan (c) Al Zarquaa, Jordan. Broj putovnice: (a) Z 264958 (jordanska putovnica izdana 4.4.1999. u Al Zarqaai, Jordan), (b) 1433038 (jordanska osobna iskaznica izdana 4.4.1999. u Al Zarqaai, Jordan). Ostali podaci: navodno preminuo.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib). Datum rođenja: 30.10.1966.; Mjesto rođenja: Al-Zarqaa, Jordan. Ostali podaci: navodno preminuo u lipnju 2006.”;

(13)

Unos „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed). Titula: (a) liječnik, (b) dr. Datum rođenja: 19.6.1951. Mjesto rođenja: Giza, Egipat. Broj putovnice: (a) 1084010 (Egipat), (b) 19820215. Državljanstvo: pretpostavlja se da ima egipatsko državljanstvo. Ostali podaci: (a) operativni i vojni vođa Jihad Group, (b) bivši vođa Egyptian Islamic Jihad Group, (c) bliski suradnik Osame bin Ladena” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim). Titula: liječnik. Datum rođenja: 19.6.1951. Mjesto rođenja: Giza, Egipat. Državljanstvo: pretpostavlja se da ima egipatsko državljanstvo. Broj putovnice: (a) 1084010 (Egipat), (b) 19820215. Ostali podaci: (a) bivši operativni i vojni vođa Egyptian Islamic Jihad Group, sada bliski suradnik Osame bin Ladena, (b) živi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(14)

Unos „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (zamjenik ministra za sprečavanje poroka i promicanje vrlina)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titula: maulavi. Funkcija: (a) zamjenik ministra za sprečavanje poroka i promicanje vrlina u talibanskom režimu, (b) glavni tajnik Afganistanskog društva Crvenoga polumjeseca (ARCS) za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1967. Mjesto rođenja: pokrajina Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) član talibanskog Vijeća vođa od svibnja 2007, (b) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(15)

Unos „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Datum rođenja: 19.6.1964. Mjesto rođenja: Dakahliya, Egipat. Državljanstvo: egipatsko. Ostali podaci: Afganistan.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman). Datum rođenja: 19.6.1964. Mjesto rođenja: Dakahliya, Egipat. Državljanstvo: egipatsko. Ostali podaci: navodno preminuo u travnju 2006.”;

(16)

Unos „Baradar, Mullah (zamjenik ministra obrane)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titula: mula. Funkcija: zamjenik ministra obrane talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: selo Weetmak, okrug Dehrawood, pokrajina Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) pripadnik plemena Popalzai, (b) visoki talibanski vojni zapovjednik i član talibanskog,Vijeća iz Quette’ od svibnja 2007., (c) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(17)

Unos „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar). Datum rođenja: (a) 1.5.1972., (b) 16.9.1973., (c) 15.7.1975. Mjesto rođenja: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) Jemen, (b) Sudan. Broj putovnice: 00085243 (izdana 17.11.1997. u Sani, Jemen). Ostali podaci: uhićen u Karachiju, Pakistan, 30.9.2002.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad,Abdallah Ba’ Amar, (k) Ramzi Omar). Datum rođenja: (a) 1.5.1972., (b) 16.9.1973., (c) 15.7.1975. Mjesto rođenja: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) Jemen, (b) Sudan. Broj putovnice: 00085243 (izdana 17.11.1997. u Sani, Jemen). Ostali podaci: (a) uhićen u Karachiju, Pakistan, 30.9.2002., (b) u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država od srpnja 2007.”;

(18)

Unos „Rahmani, Arsalan, Maulavi (zamjenik ministra višeg obrazovanja)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra višeg obrazovanja talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1941. Mjesto rođenja: selo Khaleqdad, okrug Urgon, pokrajina Paktika, Afganistan. Nacionalni identifikacijski broj: 106517. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) pripadnik Gornjeg doma (Mashrano Jerga) afganistanskog parlamenta, (b) voditelj Odbora za obrazovanje i vjeru u Domu od svibnja 2007.”;

(19)

Unos „Delawar, Shahabuddin, maulavi (zamjenik, Visoki sud)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Shahabuddin Delawar. Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik na Visokom sudu talibanskog režima. Datum rođenja: 1957. Mjesto rođenja: pokrajina Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(20)

Unos „Mohammad, Dost, Mullah (Guverner pokrajine Gazni)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titula: (a) mula (b) maulavi. Funkcija: guverner pokrajine Gazni za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: između 1968. i 1973. Mjesto rođenja: okrug Daman, pokrajina Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) jedan od taibanskih vojnih zapovjednika od svibnja 2007., (b) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(21)

Unos „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (zamjenik ministra rudarstva i industrije)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammad Azam Elmi. Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra rudarstva i industrije talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1968. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno preminuo 2005.”;

(22)

Unos „Ezatullah, Maulavi (zamjenik ministra planiranja)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

Ezatullah. Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra planiranja za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1957. Mjesto rođenja: pokrajina Laghman, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(23)

Unos „Ahmed Khalfan Ghailani (također poznat kao Ahmed the Tanzanian; također poznat kao Foopie; također poznat kao Fupi; također poznat kao Ahmad, Abu Bakr; također poznat kao Ahmed, A; također poznat kao Ahmed, Abubakar; aka Ahmed, Abubakar K.; aka Ahmed, Abubakar Khalfan; aka Ahmed, Abubakary K.; aka Ahmed, Ahmed Khalfan; aka Al Tanzani, Ahmad; aka Ali, Ahmed Khalfan; aka Bakr, Abu; aka Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; aka Ghailani, Ahmed; aka Ghilani, Ahmad Khalafan; aka Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; aka Khabar, Abu; aka Khalfan, Ahmed; aka Mohammed, Shariff Omar); rođen 14.3.1974. ili 13.4.1974. ili 14.4.1974. ili 1.8.1970., Zanzibar, Tanzanija; državljanin Tanzanije.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ahmed Khalfan Ghailani (alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu). Datum rođenja: (a) 14.3.1974., (b) 13.4.1974., (c) 14.4.1974., (d) 1.8.1970. Mjesto rođenja: Zanzibar, Tanzanija. Državljanstvo: Tanzanija. Ostali podaci: uhićen u srpnju 2004. i u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država od srpnja 2007.”;

(24)

Unos „Nuristani, Rostam, Maulavi (zamjenik ministra javnih radova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra javnih radova talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: Dara Kolum, okrug Do Aab, pokrajina Nuristan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: pripadnik talibana zadužen za pokrajinu Nuristan, Afganistan, od svibnja 2007.”;

(25)

Unos „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministar za pitanja granica)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titula: maulavi. Funkcija: ministar za pitanja granica talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1942. Mjesto rođenja: pokrajina Khost, okrug Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) on je aktivan talibanski vođa, (b) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(26)

Unos „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (zamjenik ministra rudarstva i industrije)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra rudarstva i industrije talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1952. Mjesto rođenja: pokrajina Kunar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: iz pokrajine Laghman, Afganistan”;

(27)

Unos „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (zamjenik ministra za sprečavanje poroka i promicanje vrlina)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammad Salim Haqqani. Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra za sprečavanje poroka i promicanje vrlina talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1967. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: iz pokrajine Laghman.”;

(28)

Unos „Haqqani, Moslim, Maulavi (zamjenik ministra za hadž i vjerska pitanja)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Moslim Haqqani. Titula: maulavi. Funkcija: (a) zamjenik ministra za hadž i vjerske poslove talibanskog režima, (b) zamjenik ministra visokog školstva talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1958. Mjesto rođenja: pokrajina Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) etnički Paštunac iz pokrajine Baghlan, (b) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(29)

Unos „Sayyed Mohammed Haqqani. Titula: maulavi. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) ravnatelj upravnih poslova (talibanskog režima), (b) diplomirao na medresi Haqqaniya u Pakistanu.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titula: mula. Funkcija: (a) ravnatelj upravnih poslova talibanskog režima, (b) pročelnik informiranja i kulture u pokrajini Kandahar za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1965. Mjesto rođenja: pokrajina Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) diplomirao na medresi Haqqaniya u Pakistanu, (b) smatra se kako je u bliskom odnosu s talibanskim vođom mulom Mohammadom Omarom, (c) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(30)

Unos „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq). Datum rođenja: 12.3.1971. Mjesto rođenja: Rijad, Saudijska Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Broj putovnice: 484824 (egipatska putovnica izdana 18.1.1984. u egipatskom veleposlanstvu u Rijadu). Ostali podaci: bliski suradnik Osame bin Ladena i osoba koja olakšava kretanje terorista.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rođenja: 12.3.1971. Mjesto rođenja: Rijad, Saudijska Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Broj putovnice: 484824 (egipatska putovnica izdana 18.1.1984. u egipatskom veleposlanstvu u Rijadu). Ostali podaci: (a) bliski suradnik Osame bin Ladena i osoba koja olakšava kretanje terorista, (b) u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država od srpnja 2007.”;

(31)

Unos „Haqqani, Najibullah, Maulavi (zamjenik ministra javnih radova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titula: maulavi. Funkcija: (a) zamjenik ministra javnih radova talibanskog režima, (b) zamjenik ministra financija talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1964. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) iz istočnog Afganistana, (b) član talibanskog,vijeća’ u pokrajini Kunar u Afganistanu od svibnja 2007., (c) bratić Moulavija Noora Jalala.”;

(32)

Unos „Nurjaman Riduan Isamuddin (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Datum rođenja: 4.4.1964. Mjesto rođenja: Cianjur, Zapadna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Ostali podaci: rođen: Encep Nurjaman.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin završava, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali završava Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Datum rođenja: 4.4.1964. Mjesto rođenja: Cianjur, Zapadna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Ostali podaci: (a) rođen: Encep Nurjaman, (b) u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država od srpnja 2007.”;

(33)

Unos „Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministar za informiranje)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titula: maulavi. Funkcija: ministar za informiranje talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: Gardez, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(34)

Unos „Rahamatullah Kakazada. Titula: maulavi. Funkcija: generalni konzul, talibanski,generalni konzulat’, Karachi, Pakistan. Datum rođenja: 1968. Mjesto rođenja: Gazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000952 (izdana 7.1.1999.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Rahamatullah Kakazada (alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir). Titula: (a) maulavi (b) mula. Funkcija: generalni konzul, talibanski,generalni konzulat’, Karachi, Pakistan. Datum rođenja: 1968. Mjesto rođenja: Gazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000952 (afganistanska putovnica izdana 7.1.1999.). Ostali podaci: talibanski,upravitelj pokrajine’ u pokrajini Ghazni u Afganistanu, od svibnja 2007.”;

(35)

Unos „Khaksar, Abdul Samad, Mullah (zamjenik (za sigurnost) ministra unutarnjih poslova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Samad Khaksar, Titula: (a) mula (b) maulavi. Funkcija: zamjenik (za sigurnost) ministra unutarnjih poslova talibanskog režima. Adresa: pokrajina Kandahar, Afganistan. Datum rođenja: između 1958. i 1963. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno preminuo u siječnju 2006.”;

(36)

Unos „Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum rođenja: 1.3.1948. Mjesto rođenja: Kairo, Egipat. Državljanstvo: kanadsko.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum rođenja: 1.3.1948. Mjesto rođenja: Kairo, Egipat. Državljanstvo: kanadsko. Ostali podaci: navodno preminuo u listopadu 2003.”;

(37)

Unos „Razaq, Abdul, Mullah (ministar unutarnjih poslova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titula: mula. Funkcija: (a) ministar unutarnjih poslova talibanskog režima, (b) načelnik kabulske policije za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1958. Mjesto rođenja: okrug Spin Boldak, pokrajina Kandahar, Afganistan, područje koje graniči s okrugom Chaman, Quetta, Pakistan. Ostali podaci: navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(38)

Unos „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guverner pokrajine Logar)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb) Titula: maulavi. Funkcija: guverner pokrajine Logar za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1960. Mjesto rođenja: Taliqan, pokrajina Takhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: zadužen za talibanske vojne poslove u pokrajini Takhar, Afganistan, od svibnja 2007.”;

(39)

Unos „Habibullah Faizi. Funkcija: drugi tajnik. Datum rođenja: 1961. Mjesto rođenja: Gazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 010678 (izdana 19.12.1993.)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titula: kaza. Funkcija: (a) drugi tajnik, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan (b) prvi tajnik, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan, (c),poseban veleposlanik’, (d) voditelj odjela Ujedinjenih naroda u ministarstvu vanjskih poslova talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1961. Mjesto rođenja: selo Atal, okrug Ander, Gazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: (a) D 010678 (afganistanska putovnica izdana 19.12.1993.), (b) OR 733375 (afganistanska putovnica izdana 28.6.2005., vrijedi do 2010.).”;

(40)

Unos „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministar poljoprivrede)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titula: maulavi. Funkcija: ministar poljoprivrede talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: okrug Zurmat, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: član talibanskog,Vijeća Miram Shah’ od svibnja 2007.”;

(41)

Unos „Mustasaed, Mullah (ravnatelj Akademije znanosti)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Titula: mula. Funkcija: ravnatelj Akademije znanosti za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1964. Ostali podaci: navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(42)

Unos „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titula: maulavi. Funkcija: izaslanik za obrazovanje, talibanski,generalni konzulat’ Peshawar, Pakistan. Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: SE 012820 (izdana 4.11.2000.).” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titula: maulavi. Funkcija: izaslanik za obrazovanje, talibanski,generalni konzulat’ Peshawar, Pakistan. Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: SE 012820 (afganistanska putovnica izdana 4.11.2000.). Ostali podaci: navodno preminuo 2007.”;

(43)

Unos „Wahidyar, Ramatullah (zamjenik ministra za mučenike i repatrijaciju)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Funkcija: zamjenik ministra za mučenike i repatrijaciju talibanskog režima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1957. Mjesto rođenja: selo Kotakhel, okrug Zormat, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalni identifikacijski broj: 110675.”;

(44)

Unos „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titula: maulavi. Datum rođenja: između 1958. i 1963. Mjesto rođenja: pleme Zardran, pokrajina Paktja, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) drugi zamjenik, Vijeće ministara (talibanskog režima), (b) guverner pokrajine Nangahar, (c) upravitelj istočnog područja, (d) aktivan u terorističkim operacijama u istočnom Afganistanu.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titula: maulavi. Funkcija: (a) drugi zamjenik, gospodarski poslovi, Vijeće ministara talibanskog režima, (b) upravitelj pokrajine Nangahar za vrijeme talibanskog režima, (c) upravitelj istočnog područja za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: pleme Zardran, pokrajina Paktja, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: sudjelovao u terorističkim operacijama u istočnome Afganistanu, (b) navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(45)

Unos „Islam, Muhammad (Guverner pokrajine Bamiyan)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Muhammad Islam Mohammadi. Funkcija: Guverner pokrajine Bamiyan, Afganistan. Datum rođenja: između 1953. i 1958. Mjesto rođenja: okrug Rori-Du-Aab, pokrajina Samangan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno preminuo 2007.”;

(46)

Unos „Mujahid, Abdul Hakim, talibanski izaslanik u Ujedinjenim narodima” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titula: maulavi. Funkcija: talibanski,izaslanik’ u Ujedinjenim narodima. Adresa: Dehbori okrug Ward, Kabul, Afganistan. Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: selo Khajakhel, okrug Sharan, pokrajina Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalni identifikacijski broj: 106266.”;

(47)

Unos „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (zamjenik ministra za komunikacije)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb). Titula: (a) mula, (b) hadžija. Funkcija: zamjenik ministra za komunikacije talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: grad Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.”;

(48)

Unos „Abdul Hakim Monib. Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra za pitanja granica. Datum rođenja: između 1973. i 1976. Mjesto rođenja: okrug Zurmat, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: napustio je talibane i pridružio se vladi kao predstavnik okruga Zurmat u Loya Jirga.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra za pitanja granica talibanskog režima. Adresa: (a) selo Hazarkhel, okrug Zormat, pokrajina Paktia, Afganistan, (b) pokrajina Uruzgan, Afganistan. Datum rođenja: 1974. Mjesto rođenja: selo Hazarkhel, okrug Zurmat, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 004548 (afganistanska putovnica). Nacionalni identifikacijski broj: 22273. Ostali podaci: (a) napustio je talibane i pridružio se vladi kao predstavnik okruga Zurmat u Loya Jirga, (b) guverner pokrajine Uruzgan, Afganistan, od svibnja 2007.”;

(49)

Unos „Nyazi, Manan, Mullah (Guverner pokrajine Kabul)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Titula: mula. Funkcija: guverner pokrajine Kabul za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: okrug Pashtoon Zarghoon, pokrajina Herat, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: navodno boravi u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.”;

(50)

Unos „Paktis, Abdul Satar, Dr, (Odjel za protokol, Ministarstvo vanjskih poslova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Satar Paktin (alias (a) Abdul Sattar Paktis). Titula: liječnik. Funkcija: (a) Odjel za protokole, Ministarstvo vanjskih poslova talibanskog režima, (b) zamjenik ministra javnog zdravstva talibanskog režima. Adresa: okrug Charkh, pokrajina Logar, Afganistan. Mjesto rođenja: Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: uhićen 2005. i repatriran u Afganistan.”;

(51)

Unos „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (zamjenik ministra obrazovanja)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titula: (a) mula (b) maulavi. Funkcija: zamjenik ministra obrazovanja talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1968. Mjesto rođenja: okrug Darzab, okrug Farijab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: pripadnik talibana nadležan za pokrajinu Jawzjan, Afganistan od svibnja 2007.”;

(52)

Unos „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (zamjenik ministra trgovine)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titula: maulavi. Funkcija: zamjenik ministra trgovine talibanskog režima. Adresa: okrug Khair Kot, pokrajina Paktia, Afganistan. Datum rođenja: 1969. Mjesto rođenja: okrug Khair Kot, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: Broj registracijske kartice za izbore je 07503858.”;

(53)

Unos „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (izaslanik za repatrijaciju, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titula: maulavi. Funkcija: izaslanik za repatrijaciju, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad. Državljanstvo: afganistansko.”;

(54)

Unos „Al-Haq, Amin (također poznat kao Amin, Muhammad; također poznat kao Ah Haq, Dr Amin; također poznat kao Ul-Haq, Dr Amin); rođen 1960., pokrajina Nangahar, Afganistan” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Datum rođenja: 1960. Mjesto rođenja pokrajina Nangahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) koordinator za sigurnost Osame bin Ladena, (b) repatriran u Afganistan u veljači 2006.”;

(55)

Unos „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titula: maulavi. Datum rođenja: između 1958. i 1963. Mjesto rođenja: pokrajina Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) zamjenik ministra za pitanje hadža (talibanskog režima), (b) voditelj olimpijskog odbora, (c) bio je u pritvoru u srpnju 2003. u Kabulu, Afganistan.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titula: maulavi. Funkcija: (a) zamjenik ministra za pitanje hadža talibanskog režima, (b) voditelj olimpijskog odbora. Adresa: okrug Baraki Barak, pokrajina Logar, Afganistan. Datum rođenja: između 1958. i 1963. Mjesto rođenja: okrug Baraki Barak, pokrajina Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: u srpnju 2003. bio je u pritvoru u Kabulu, Afganistan. pušten iz zatvora 2005.”;

(56)

Unos „Mansour, Akhtar Mohammad (ministar civilnog zrakoplovstva i prometa)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titula: (a) maulavi (b) mula. Funkcija: ministar civilnog zrakoplovstva i prometa talibanskog režima. Datum rođenja: oko 1960. Mjesto rođenja: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, okrug Zurmat, pokrajina Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Ostali podaci: (a) repatriran u Afganistan u rujnu 2006., (b) član talibanskog vodstva, (c) djeluje u pokrajinama Khost, Paktia i Paktika u Afganistanu od svibnja 2007.; talibanski,guverner’ Kandahara od svibnja 2007.”;

(57)

Unos „Nazirullah Aanafi. Titula: maulavi. Funkcija: izaslanik za trgovinu, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan. Datum rođenja: 1962. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000912 (izdana 30.6.1998.)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Titula: (a) maulavi, (b) hadžija. Funkcija: izaslanik za trgovinu, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan. Datum rođenja: 1962. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 000912 (afganistanska putovnica izdana 30.6.1998.). Ostali podaci: repatriran u Afganistan u listopadu 2006.”;

(58)

Unos „Abdul Salam Zaeef. Titula: mula. Funkcija: (a) zamjenik ministra rudarstva i industrije, (b) izvanredan i opunomoćen veleposlanik, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan. Datum rođenja: 1968. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 001215 (izdana 29.8.2000.)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titula: mula. Funkcija: (a) zamjenik ministra rudarstva i industrije talibanskog režima, (b) izvanredan i opunomoćen veleposlanik, talibansko,veleposlanstvo’, Islamabad, Pakistan. Datum rođenja: 1968. Mjesto rođenja: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Broj putovnice: D 001215 (afganistanska putovnica izdana 29.8.2000.). Ostali podaci: uhićen i repatriran u Afganistan. Pušten iz zatvora. živi u Kabulu od svibnja 2007.”;

(59)

Unos „Zahed, Abdul Rahman, Mullah (zamjenik ministra vanjskih poslova)” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titula: mula. Funkcija: zamjenik ministra vanjskih poslova za vrijeme talibanskog režima. Datum rođenja: između 1963. i 1968. Mjesto rođenja: pokrajina Logar, okrug Kharwar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.”.