18.8.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 969/2007,

17. august 2007,

millega 83. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

18. ja 27. juulil 2007 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seepärast tuleks I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. august 2007

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 859/2007 (ELT L 190, 21.7.2007, lk 7).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja all „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (teiste nimedega a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Mosul, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: Al-Qaida kõrgem ametnik.” asendatakse järgmisega:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (teiste nimedega a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Mosul, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: a) Al-Qaida kõrgem ametnik, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.”

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Jalil, Abdul, mulla (välisministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

Abdul Jalil (teise nimega Nazar Jan). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige.”

3)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul Qadeer. Tiitel: Kindral. Ametikoht: sõjaväeatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974 (Afganistani pass)” asendatakse järgmisega:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Ametikoht: sõjaväeatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris.”

4)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mutawakil, Abdul Wakil (välisminister).” asendatakse järgmisega:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (teise nimega Abdul Wakil Mutawakil). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisminister. Aadress: Spin Kalay ristmik, Khan Mina piirkond Ward, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Maiwandi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Pass nr: a) OR 35914 (Afganistani pass, välja antud 26.8.2005, kehtiv kuni 27.3.2008). Riiklik isikukood: 615565. Kodakondsus: Afganistani.”

5)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Hottak, M. Musa, maulavi (plaaniministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal plaaniministri asetäitja. Aadress: Deh Now piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Jelrezi piirkond, Maidan, Wardaki provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Wardaki provintsist valitud parlamendiliige, b) alates 2007. aasta maist Afganistani parlamendi sisejulgeoleku komitee aseesimees.”

6)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Agha, Sayyed Ghiassouddine, maulavi (palverännaku- ja usuasjade minister).” asendatakse järgmisega:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (teiste nimedega a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige.”

7)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ahmadulla, Qari (luurealane julgeolekuminister).” asendatakse järgmisega:

„Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla). Tiitel: qari. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

8)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus.” asendatakse järgmisega:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus. Muu teave: Teadaolevalt suri 2001. aasta oktoobris.”

9)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Bari, Abdul, maulavi (Helmandi provintsi kuberner).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Bari Akhund (teise nimega Haji Mullah Sahib). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani liidrite komitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

10)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Akhund, Hadji Ubaidullah, mulla (kaitseminister).” asendatakse järgmisega:

„Ubaidullah Akhund (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks Mullah Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.”

11)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Al-Jaziri, Abu Bakr; Kodakondsus: Alžeeria; Aadress: Peshawar, Pakistan — seotud Afganistani toetuskomiteega” asendatakse järgmisega:

„Abu Bakr Al-Jaziri (teise nimega Yasir Al-Jazari). Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Palestiina. Aadress: Peshawar, Pakistan. Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomiteega, b) Al-Qaida vahendaja ja teabevahetuse ekspert.”

12)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (teiste nimedega a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Sünniaeg: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Sünnikoht: a) Al-Zarqaa, Jordaania, b) Al Zarqa, Jordaania c) Al Zarquaa, Jordaania. Pass nr: a) Z 264958 (Jordaania pass, mis on välja antud 4.4.1999 Al Zarqaas, Jordaanias), b) 1433038 (Jordaania isikutunnistus, mis on välja antud 4.4.1999 Al Zarqaas, Jordaanias). Muu teave: Teadaolevalt surnud.” asendatakse järgmisega:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (teiste nimedega a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Sünniaeg: 30.10.1966. Sünnikoht: Al-Zarqaa, Jordaania. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta juunis.”

13)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (teiste nimedega a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Tiitel: a) doktor, b) dr. Sünniaeg: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Pass nr: a) 1084010 (Egiptuse), b) 19820215. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: a) rühmituse Jihad Group operatiiv- ja sõjaväeline juht, b) rühmituse Egyptian Islamic Jihad endine juht, c) Osama bin Ladeni lähedane isik.” asendatakse järgmisega:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (teiste nimedega a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Tiitel: doktor. Sünniaeg: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Pass nr: a) 1084010 (Egiptuse), b) 19820215. Muu teave: a) Egiptuse rühmituse Jihad Group endine operatiiv- ja sõjaväeline juht, nüüd Osama bin Ladeni lähedane isik, b) elab Afganistani ja Pakistani piirialal.”

14)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Asem, Sayed Esmatullah, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Sayed Esmatullah Asem (teise nimega Esmatullah Asem). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

15)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (teiste nimedega a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Sünniaeg: 19.6.1964. Sünnikoht: Dakahliya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Afganistan.” asendatakse järgmisega:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (teiste nimedega a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Sünniaeg: 19.6.1964. Sünnikoht: Dakahliya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta aprillis.”

16)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Baradar, mulla (kaitseministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Ghani Baradar (teise nimega Mullah Baradar Akhund). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu” liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

17)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar). Sünniaeg: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Jeemeni, b) Sudaani. Pass nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa’s, Jeemenis). Muu teave: vahistatud Karachis, Pakistanis, 30.9.2002.” asendatakse järgmisega:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad „Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar). Sünniaeg: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Jeemeni, b) Sudaani. Pass nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa’s, Jeemenis). Muu teave: a) vahistatud Karachis, Pakistanis, 30.9.2002, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide vahialune.”

18)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Rahmani, Arsalan, maulavi (kõrghariduse ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (teise nimega Arsala Rahmani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Aadress: Dehbori’ piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1941. Sünnikoht: Khaleqdadi küla, Urgoni piirkond, Paktika provints, Afganistan. Riiklik isikukood: 106517. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Afganistani parlamendi ülemkoja (Mashrano Jerga) liige, b) alates 2007. aasta maist ülemkoja hariduse ja usuasjade komitee esimees.”

19)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Delawar, Shahabuddin, maulavi (kõrgema kohtu asenduskohtunik).” asendatakse järgmisega:

„Shahabuddin Delawar. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

20)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mohammad, Dost, mulla (Ghazni provintsi kuberner).” asendatakse järgmisega:

„Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

21)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Elmi, Mohammad Azam, maulavi (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Mohammad Azam Elmi. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2005. aastal.”

22)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ezatullah, maulavi (plaaniministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

Ezatullah. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal plaaniministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

23)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ahmed Khalfan Ghailani (teise nimega Ahmed the Tanzanian, teise nimega Foopie, teise nimega Fupi, teise nimega Ahmad, Abu Bakr, teise nimega Ahmed, A., teise nimega Ahmed, Abubakar, teise nimega Ahmed, Abubakar K., teise nimega Ahmed, Abubakar Khalfan, teise nimega Ahmed, Abubakary K., teise nimega Ahmed, Ahmed Khalfan, teise nimega Al Tanzani, Ahmad, teise nimega Ali, Ahmed Khalfan, teise nimega Bakr, Abu, teise nimega Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, teise nimega Ghailani, Ahmed, teise nimega Ghilani, Ahmad Khalafan, teise nimega Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, teise nimega Khabar, Abu, teise nimega Khalfan, Ahmed, teise nimega Mohammed, Shariff Omar); Sünniaeg 14.3.1974 või 13.4.1974 või 14.4.1974 või 1.8.1970, Zanzibar, Tansaania; Tansaania kodanik.” asendatakse järgmisega:

„Ahmed Khalfan Ghailani (teiste nimedega a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Sünniaeg: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Sünnikoht: Zanzibar, Tansaania. Kodakondsus: Tansaania. Muu teave: Kinni peetud 2004. aasta juulis, alates 2007. aasta juulist Ameerika Ühendriikide vahialune.”

24)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nuristani, Rostam, maulavi (avalike tööde ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Rustum Hanafi Habibullah (teise nimega Rostam Nuristani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi piirkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige.”

25)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Haqani, Djallalouddine, maulavi (piiriminister).” asendatakse järgmisega:

„Jallalouddine Haqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: ligikaudu 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Talibani aktiivne juht, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

26)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Haqani, Sayeedur Rahman, maulavi (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Sayeedur Rahman Haqani (teise nimega Sayed Urrahman). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1952. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Afganistani Laghmani provintsist.”

27)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Haqqani, Mohammad Salim, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Mohammad Salim Haqqani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist.”

28)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Haqqani, Moslim, maulavi (palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Moslim Haqqani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Baghlani provintsist pärit etniline puštu, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

29)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Sayyed Mohammed Haqqani. Tiitel: maulavi. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haldusküsimuste direktor (Talibani režiim), b) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis.” asendatakse järgmisega:

„Sayyed Mohammed Haqqani (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani juhi mulla Mohammad Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

30)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Pass nr: 484824 (Egiptuse pass, välja antud 18.1.1984 Egiptuse suursaatkonnas Riyadhis). Muu teave: Osama Bin Ladeni lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja.” asendatakse järgmisega:

„Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Pass nr: 484824 (Egiptuse pass, välja antud 18.1.1984 Egiptuse suursaatkonnas Riyadhis). Muu teave: a) Osama Bin Ladeni lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.”

31)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Haqqani, Najibullah, maulavi (avalike tööde ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (teise nimega Najibullah Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu” liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalal’i sugulane.”

32)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nurjaman Riduan Isamuddin (teiste nimedega a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Sünniaeg: 4.4.1964. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: sünninimi: Encep Nurjaman.” asendatakse järgmisega:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (teiste nimedega a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Sünniaeg: 4.4.1964. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: a) sünninimi: Encep Nurjaman, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.”

33)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Jamal, Qudratullah, maulavi (informatsiooniminister).” asendatakse järgmisega:

„Qudratullah Jamal (teise nimega Haji Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

34)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Rahamatullah Kakazada. Tiitel: maulavi. Ametikoht: peakonsul Talibani „peakonsulaat” Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (välja antud 7.1.1999).” asendatakse järgmisega:

„Rahamatullah Kakazada (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: peakonsul Talibani „peakonsulaat” Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner”.”

35)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Khaksar, Abdul Samad, mulla (siseministri asetäitja julgeoleku alal).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Samad Khaksar. Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja julgeoleku alal. Aadress: Kandahari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta jaanuaris.”

36)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ahmed Said Zaki Khedr (teiste nimedega a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Sünniaeg: 1.3.1948. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Kanada.” asendatakse järgmisega:

„Ahmed Said Zaki Khedr (teiste nimedega a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Sünniaeg: 1.3.1948. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Kanada. Muu teave: Teadaolevalt suri 2003. aasta oktoobris.”

37)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Razaq, Abdul, mulla (siseminister).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Belutšistani provintsi Chamani piirkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

38)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Madani, Zia-ur-Rahman, maulavi (Logari provintsi kuberner).” asendatakse järgmisega:

„Zia-ur-Rahman Madani (teiste nimedega a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Talibani sõjaliste aspektide eest vastutav Afganistani Takhari provintsis.”

39)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Habibullah Faizi. Ametikoht: teine sekretär. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 010678 (välja antud 19.12.1993).” asendatakse järgmisega:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (teise nimega Habibullah Faizi). Tiitel: qazi. Ametikoht: a) teine sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, b) esimene sekretär, Taliban „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, c) üldiselt valitud „suursaadik”, d) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakonna ülem. Aadress: Dehbori’ piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Atali küla, Anderi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: a) D 010678 (Afganistani pass, välja antud 19.12.1993), b) OR 733375 (Afganistani pass, välja antud 28.6.2005, kehtiv kuni 2010).”

40)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mansur, Abdul Latif, maulavi (põllumajandusminister).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Latif Mansur (teise nimega Abdul Latif Mansoor). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani „Miram Shahi nõukogu” liige.”

41)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mustasaed, mulla (teaduste akadeemia esimees).” asendatakse järgmisega:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (teiste nimedega a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal teaduste akadeemia esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1964. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

42)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tiitel: maulavi. Ametikoht: hariduse atašee Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (välja antud 4.11.2000).” asendatakse järgmisega:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tiitel: maulavi. Ametikoht: hariduse atašee Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: Teadaolevalt suri 2007. aastal.”

43)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Wahidyar, Ramatullah (märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (teise nimega Ramatullah Wahidyar). Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Aadress: Dehbori’ piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Kotakheli küla, Zormat’i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: 110675.”

44)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul Kabir (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Nangahari provintsi kuberner, c) idapiirkonna juhataja, d) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis.” asendatakse järgmisega:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

45)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Islam, Muhammad (Bamiyani provintsi kuberner).” asendatakse järgmisega:

„Muhammad Islam Mohammadi. Ametikoht: Afganistani Bamiyani provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Rori-Du-Aab’i piirkond, Samangani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2007. aastal.”

46)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mujahid, Abdul Hakim, Talibani saadik ÜROs.” asendatakse järgmisega:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (teise nimega Abdul Hakim Mojahed). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani „saadik” ÜROs. Aadress: Dehbori’ piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khajakheli küla, Sharani piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: 106266.”

47)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Tayeb, Haji Alla Dad, mulla (sideministri asetäitja)” asendatakse järgmisega:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”

48)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul Hakim Monib. Tiitel: maulavi. Ametikoht: piiriministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1973 kuni 1976. Sünnikoht: Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: on Talibanist lahkunud ning asunud tööle valitsuse juures Zurmat’i piirkonna esindajana Loya Jirgas.” asendatakse järgmisega:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Aadress: a) Hazarkheli küla, Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan, b) Uruzgani provints, Afganistan. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Hazarkheli küla, Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 004548 (Afganistani pass). Riiklik isikukood: 22273. Muu teave: a) on Talibanist lahkunud ning asunud tööle valitsuse juures Zurmat’i piirkonna esindajana Loya Jirgas, b) alates 2007. aasta maist Afganistani Uruzgani provintsi kuberner.”

49)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nyazi, Manan, mulla (Kabuli provintsi kuberner).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Manan Nyazi (teiste nimedega a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Pashtun Zarghuni piirkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.”

50)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Paktis, Abdul Satar, dr (välisministeeriumi protokolliosakond).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Satar Paktin (teise nimega a) Abdul Sattar Paktis). Tiitel: doktor. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi protokolliosakonnas, b) Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Aadress: Charkhi piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünnikoht: Paktia, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2005. aastal kinni peetud ja repatrieeritud Afganistani.”

51)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Hanafi, Mohammad Nasim, mulla (haridusministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (teiste nimedega a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Darzabi piirkond, Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Jawzjani provintsi eest vastutav Talibani liige.”

52)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Faizan, Faiz Mohammad, maulavi (kaubandusministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (teise nimega Faiz Mohammad Faizan). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Aadress: Khair Kot’i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Khair Kot’i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: valijakaardi registreerimisnumber on 07503858.”

53)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Qurishi, Abdul Ghafar, maulavi (repatrieerimisatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Ghafar Qurishi (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi). Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.”

54)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Al-Haq, Amin (teise nimega Amin, Muhammad; teise nimega Ah Haq, Dr Amin; teise nimega Ul-Haq, Dr Amin); sündinud 1960. aastal Nangahari provintsis Afganistanis.” asendatakse järgmisega:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (teiste nimedega a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Sünniaeg: 1960. Sünnikoht: Nangahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Osama bin Ladeni julgeolekukoordinaator, b) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris.”

55)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Qalamudin Muhmand (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) palverännakuministri asetäitja (Talibani režiim), b) Olümpiakomitee esimees, c) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all.” asendatakse järgmisega:

„Qalamudin Sar Andaz (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännakuministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal olümpiakomitee esimees. Aadress: Baraki Barak’i piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Baraki Barak’i piirkond, Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. Vabastati vanglast 2005. aastal.”

56)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mansour, Akhtar Mohammad (tsiviillennunduse ja transpordi minister).” asendatakse järgmisega:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ja transpordi minister. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat’i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) alates 2007. aasta maist tegutseb aktiivselt Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis; alates 2007. aasta maist Kandahari provintsi Talibani „kuberner”.”

57)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nazirullah Aanafi. Tiitel: maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000912 (välja antud 30.6.1998).” asendatakse järgmisega:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „suursuursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000912 (Afganistani pass, välja antud 30.6.1998). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris.”

58)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul Salam Zaeef. Tiitel: mulla. Ametikoht: a) kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001215 (välja antud 29.8.2000).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Salam Zaeef (teise nimega Abdussalam Zaeef). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001215 (Afganistani pass, välja antud 29.8.2000). Muu teave: Kinni peetud ja repatrieeritud Afganistani. Vabastatud vanglast. Elab alates 2007. aasta maist Kabulis.”

59)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Zahed, Abdul Rahman (välisministri asetäitja).” asendatakse järgmisega:

„Abdul Rahman Zahed (teise nimega Abdul Rehman Zahid). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.”