11/Sv. 98

HR

Službeni list Europske unije

104


22004D0088


L 349/49

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 88/2004

od 8. lipnja 2004.

o izmjeni Protokola 31 Sporazuma o EGP-u o suradnji na posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Protokol 31 Sporazuma izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 65/2004 od 26. travnja 2004. (1).

(2)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Protokola 31 Sporazuma, države članice EFTA-e u potpunosti sudjeluju u Europskoj agenciji za okoliš kako je to određeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1210/90 (2).

(3)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1210/90 izmijenjena je Uredbom (EZ) br. 1641/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1210/90 o osnivanju Europske agencije za okoliš i Europske informacijske i promatračke mreže za zaštitu okoliša (3).

(4)

Protokol 31 Sporazuma stoga treba izmijeniti tako da omogući da se odraze promjene Europske agencije za okoliš i Europske informacijske i promatračke mreže za zaštitu okoliša određene Uredbom (EZ) br. 1641/2003,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Protokol 31 Sporazuma mijenja se kako slijedi:

1.

Na kraju članka 3. stavka 2. točke (a) dodaje se sljedeće:

„i Uredba (EZ) br. 1641/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (4)

(4)  SL L 245, 29.9.2003., str. 1.”"

2.

Iza članka 3. stavka 2. točke (m) dodaje se sljedeći podstavak:

„(n)

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. koja se odnosi na javni pristup dokumentima Europskog parlamenta i Vijeća primjenjuje se za potrebe primjene Uredbe (EEZ) br. 1210/90 također i na sve dokumente Agencije koji se odnose na države članice EFTA-e.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 9. lipnja 2004., pod uvjetom da su sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1. Sporazuma (5) podnesene Zajedničkom odboru EGP-a.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2004.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

S. GILLESPIE


(1)  SL L 277, 26.8.2004., str. 182.

(2)  SL L 120, 11.5.1990., str. 1.

(3)  SL L 245, 29.9.2003., str. 1.

(5)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.