6.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 367/2009

av den 5 maj 2009

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Znojemské pivo [SGB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Tjeckiens begäran om registrering av beteckningen ”Znojemské pivo” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Eftersom inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska registreras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 244, 25.9.2008, s. 23.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.1   Öl

TJECKIEN

Znojemské pivo (SGB)