6.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 112/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 367/2009

z dne 5. maja 2009

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Znojemské pivo (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Češke republike za registracijo imena „Znojemské pivo“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 244, 25.9.2008, str. 23.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:

Skupina 2.1   Piva

ČEŠKA REPUBLIKA

Znojemské pivo (ZGO)