6.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 112/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 367/2009

ze dne 5. května 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Znojemské pivo (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla žádost České republiky o zápis názvu „Znojemské pivo“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, může být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 244, 25.9.2008, s. 23.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.1   Pivo

ČESKÁ REPUBLIKA

Znojemské pivo (CHZO)