22.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 159/2011 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2011 година

за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Spišské párky (ХТСХ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (1), и по-специално член 9, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 8, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006 и при прилагане на член 19, параграф 3 от горепосочения регламент заявката за регистрация на названието „Spišské párky“, подадена от Чешката република и Словакия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 509/2006, названието следва да се регистрира.

(3)

В заявката бе поискана защитата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006. Посочената защита следва да бъде предоставена на названието „Spišské párky“, доколкото, при липса на възражения, не е установено, че това название се използва по законен, признат и икономически значим начин за сходни селскостопански или хранителни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Прилага се защитата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 95, 15.4.2010 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.2.   Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА И СЛОВАКИЯ

Spišské párky (ХТСХ)

Използването на наименованието е запазено.