21.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/13


Kommissionens meddelande i enlighet med förfarandet i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92

(2006/C 93/08)

(Text av betydelse för EES)

I enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen och i enlighet med det förslag som lagts fram av den autonoma regionen Sardinien, har Italiens regering beslutat att införa allmän trafikplikt med avseende på regelbunden trafik på vissa flyglinjer mellan flygplatser på Sardinien och de viktigaste nationella flygplatserna.

Eftersom Sardinien är en ö är dess möjligheter att upprätthålla kommunikationer avsevärt begränsade, vilket gör att flygtransporter spelar en fundamental och oersättlig roll, som det saknas fullgoda och jämförbara alternativ till.

Mot denna bakgrund anses flygtrafiktjänsterna vara tjänster av allmänt intresse och mycket viktiga för öns ekonomiska och sociala utveckling, samt för att säkerställa rätten till fri rörlighet för personer.

1.   FLYGLINJER SOM BERÖRS OCH ALLMÄNNA REGLER FÖR TRAFIKPLIKTEN

1.1.

Följande flyglinjer berörs av införandet av allmän trafikplikt:

 

Alghero – Bologna t/r

 

Alghero – Turin t/r

 

Cagliari – Bologna t/r

 

Cagliari – Turin t/r

 

Cagliari – Florens t/r

 

Cagliari – Verona t/r

 

Cagliari – Neapel t/r

 

Cagliari – Palermo t/r

 

Olbia – Bologna t/r

 

Olbia – Verona t/r

1.2.

I enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 793/2004, om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser, får de behöriga myndigheterna reservera vissa ankomst- och avgångstider för sådan trafik som ingår i den allmänna trafikplikten.

1.3.

Samtliga ovannämnda flyglinjer och den tillhörande allmänna trafikplikten måste godtas var för sig, och i sin helhet, av intresserade lufttrafikföretag.

1.4.

Varje enskilt trafikföretag som godtar den allmänna trafikplikten skall ställa en säkerhet för att garantera att trafiken bedrivs korrekt och utan avbrott. Denna säkerhet skall uppgå till minst 5 % av den uppskattade totala omsättningen, enligt luftfartsmyndigheten ENAC:s (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile) beräkningar, när det gäller den planerade trafiken i det berörda paketet med flyglinjer. Säkerheten skall ställas till förmån för ENAC, som skall använda den till att garantera fullgörandet av den allmänna trafikplikten i händelse av omotiverade indragningar, och den skall utgöras till 50 % av en bankgaranti, som skall infrias vid anfordran, och till 50 % av en försäkringsgaranti.

1.5.

För att de mål som satts upp för den allmänna trafikplikten skall kunna uppnås skall ENAC, i samråd med den autonoma regionen Sardinien, kontrollera att de trafikföretag som godtar den allmänna trafikplikten har den struktur som krävs och uppfyller minimikraven för att få tillgång till berörda flyglinjer. Efter slutförd kontroll skall de trafikföretag som anses ha de erforderliga förutsättningarna ges tillåtelse att trafikera de berörda flyglinjerna.

1.6.

För att undvika överkapacitet till följd av att flera lufttrafikföretag godtagit en flyglinje, med tanke på de berörda flygplatsernas begränsade infrastruktur, har ENAC efter samråd med den autonoma regionen Sardinien fått i uppdrag att i allmänhetens intresse anpassa de berörda lufttrafikföretagens verksamhet så att den står i proportion till det krav på fri rörlighet som ligger till grund för den allmänna trafikplikten.

Syftet med denna åtgärd är att uppnå en rättvis fördelning av flyglinjer och turtäthet mellan de företag som godtagit trafikplikten.

1.7.

Varje lufttrafikföretag som godtar den allmänna trafikplikten för varje ovannämnd flyglinje måste uppfylla följande minimikrav:

1.

Det skall vara ett EG-lufttrafikföretag som innehar drifttillstånd (AOC) och licens i enlighet med förordning (EEG) nr 2407/92.

2.

Det skall kunna visa att det är tillräckligt stort och har tillräckligt god ekonomisk ställning för att de mål som satts upp för den allmänna trafikplikten skall kunna uppnås. Företagets omsättning för flygtrafiken under året innan trafikplikten infördes skall uppgå till minst den totala omsättningen för den accepterade flyglinjen eller motsvarande kapital.

3.

Det skall kunna visa att det äger eller har ett garanterat leasingavtal för tillräckligt många flygplan för att under hela den period som trafikplikten omfattar kunna utföra de första förmiddagsflygningarna från Sardinien, i enlighet med trafikplikten, och rent generellt att det förfogar över tillräckligt många flygplan för att fullgöra trafikplikten.

4.

Personalen på de berörda flyglinjerna skall tala fullgod italienska.

5.

Det skall distribuera och sälja biljetter via minst ett av de viktigaste bokningssystemen (Amadeus, Galileo, Sabre, World Span), via Internet, per telefon, vid biljettkontor på flygplatser och via resebyråer, och åtminstone ett sätt att distribuera och sälja biljetterna skall inte medföra någon extra utgift för kunderna.

6.

Det skall själv styrka att företaget under perioden 1 januari 2004–31 december 2004 uppnått en övergripande koefficient för regelbundenhet på minst 98 % och en sammantagen punktlighetskoefficient (som bygger på statistik från IATA) på minst 80 % (med en försening på högst 15 minuter).

7.

Det skall tillhandahålla den driftsäkerhet som beskrivs i punkt 1.4.

1.8.

För att säkerställa målsättningarna avseende kontinuitet, tillförlitlighet, punktlighet och säker tjänst skall de trafikföretag som avser att godta den allmänna trafikplikten till ENAC överlämna dokumentation (på italienska eller engelska) som styrker att de uppfyller ovannämnda minimikrav och förfogar över de organisatoriska, tekniska och ekonomiska resurser som skall avsättas för tjänsten.

1.9.

De trafikföretag som godtar föreliggande allmänna trafikplikt förbinder sig att strikt efterleva medlemsstatens lagstiftning, internationell rätt och EG-lagstiftningen avseende passagerarskydd i händelse av personskada, överbokning, försening, inställda flygningar, förkommet bagage, försenat bagage och skadat bagage. De förbinder sig även att följa gemenskapsbestämmelserna i förordning (EG) nr 261/2004, som trädde i kraft den 17 februari 2005, om nekad ombordstigning och inställda eller försenade flygningar, särskilt när det gäller passagerare med funktionshinder eller begränsad rörlighet. Samtidigt som trafikföretaget godtar föreliggande allmänna trafikplikt förbinder det sig att behandla kunderna i enlighet med principerna i den europeiska och italienska stadgan om flygpassagerares rättigheter.

2.   DEN ALLMÄNNA TRAFIKPLIKTEN INNEBÄR FÖLJANDE:

2.1.

Den allmänna trafikplikten är fastställd med beaktande av de särskilda förutsättningar som följer av att Sardinien är en ö. Avseende minsta turtäthet, tidtabeller och tillhandahållen kapacitet gäller följande för den allmänna trafikplikten:

2.1.1.   på linjen Alghero–Bologna

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Alghero–Bologna skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna året om. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte får avgången från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och avgången tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga passagerarkapaciteten skall året om uppgå till minst 40 platser på sträckan Alghero–Bologna och minst 40 platser på sträckan Bologna–Alghero.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.2.   på linjen Alghero–Turin

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Alghero – Turin skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna året om. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte får avgången från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och avgången tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga passagerarkapaciteten skall året om uppgå till minst 40 platser på sträckan Alghero–Turin och minst 40 platser på sträckan Turin–Alghero.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför ytterligare kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.3.   på linjen Cagliari–Bologna

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Cagliari–Bologna skall minst 1–2 (1) avgångar i den ena riktningen och 1–2 (1) avgångar i den andra riktningen garanteras under tiden 1 oktober–31 maj, och minst 2 avgångar i den ena riktningen och 2 avgångar i den andra riktningen under tiden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna).

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte skall minst en avgång från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och minst en avgång tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Kapaciteten per dag fastställs med beaktande av antalet flygningar per dag under de två perioder som beskrivs i den allmänna trafikplikten.

Lägsta kapacitet per dag under perioden 1 oktober–31 maj skall vara 150 platser på sträckan Cagliari–Bologna och 150 platser på sträckan Bologna–Cagliari.

Lägsta kapacitet per dag under perioden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna) skall vara 300 platser på linjen Cagliari–Bologna och 300 platser på linjen Bologna–Cagliari.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.4.   på linjen Cagliari–Turin

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Cagliari–Turin skall minst 1–2 (2) avgångar i den ena riktningen och 1–2 (2) avgångar i den andra riktningen garanteras under tiden 1 oktober–31 maj, och minst 2 avgångar i den ena riktningen och 2 avgångar i den andra riktningen under tiden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna).

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte skall minst en avgång från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och minst en avgång tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Kapaciteten per dag fastställs med beaktande av antalet flygningar per dag under de två perioder som beskrivs i den allmänna trafikplikten.

Den dagliga kapaciteten skall under perioden 1 oktober–31 maj uppgå till minst 150 platser på sträckan Cagliari–Turin och minst 150 platser på sträckan Turin–Cagliari.

Lägsta kapacitet per dag under perioden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna) skall vara 300 platser på linjen Cagliari–Turin och 300 platser på linjen Turin–Cagliari.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.5.   på linjen Cagliari–Florens

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Cagliari – Florens skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna året om. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte får avgången från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och avgången tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga kapaciteten skall året om uppgå till minst 130 platser på sträckan Cagliari–Florens och till minst 130 platser på sträckan Florens–Cagliari.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.6.   på linjen Cagliari–Verona

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Cagliari – Verona skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna året om. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte får avgången från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och avgången tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga kapaciteten skall under hela året uppgå till minst 150 platser på sträckan Cagliari–Verona och till minst 150 platser på sträckan Verona–Cagliari.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.7.   på linjen Cagliari–Neapel

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Cagliari – Neapel skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna året om. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte får avgången från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och avgången tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga kapaciteten skall under hela året uppgå till minst 130 platser på sträckan Cagliari–Neapel och till minst 130 platser på sträckan Neapel–Cagliari.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.8.   på linjen Cagliari–Palermo

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Cagliari – Palermo skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna året om. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte får avgången från Sardinien ske senast kl. 09.30 och avgången tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga kapaciteten skall under hela året uppgå till minst 40 platser på sträckan Cagliari–Palermo och till minst 40 platser på sträckan Palermo–Cagliari.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.9.   på linjen Olbia–Bologna

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Olbia–Bologna skall det garanteras minst 1 avgång i båda riktningarna under tiden 1 oktober–31 maj, och minst 2 avgångar i båda riktningarna under tiden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna). Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte skall minst en avgång från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och minst en avgång tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Den dagliga passagerarkapaciteten skall året om uppgå till minst 150 platser på sträckan Olbia–Bologna och till minst 150 platser på sträckan Bologna–Olbia.

Lägsta kapacitet per dag under perioden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna) skall vara 300 platser på sträckan Olbia–Bologna och 300 platser på sträckan Bologna–Olbia.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

2.1.10.   på linjen Olbia–Verona

a)   Minsta antal flygningar per dag

På linjen Olbia–Verona skall minst 1 avgång i båda riktningarna garanteras under tiden 1 oktober–31 maj, och minst 2 avgångar i båda riktningarna under tiden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna). Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

b)   Flygtider:

Vid fastställandet av flygtiderna skall hänsyn tas till kravet på att utresa och hemresa till Sardinien skall kunna ske på en och samma dag, med rimlig tid för uppehållet på bestämmelseorten. I detta syfte skall minst en avgång från Sardinien äga rum senast kl. 09.30 och minst en avgång tillbaka till Sardinien tidigast kl. 19.00.

c)   Kapacitet

Kapaciteten per dag fastställs med beaktande av antalet flygningar per dag under de två perioder som beskrivs i den allmänna trafikplikten.

Lägsta kapacitet per dag under perioden 1 oktober–31 maj skall vara 150 platser på sträckan Olbia–Verona och 150 platser på sträckan Verona–Olbia. Lägsta kapacitet per dag under perioden 1 juni–30 september (samt jul- och påskperioderna) skall vara 300 platser på linjen Olbia–Verona och 300 platser på linjen Verona–Olbia.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna överskrider 80 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att utöka antalet avgångar eller att använda flygplan med större kapacitet för att tillgodose efterfrågan, utan att det medför extra kostnader för myndigheterna.

Om den totala beläggningsgraden per dag för de planerade flygningarna är lägre än 50 % kan ENAC, i samförstånd med den autonoma regionen Sardinien, ge trafikföretag som godtar trafikplikten tillstånd att använda flygplan med lägre kapacitet eller anpassa utbudet till efterfrågan.

3.   TYP AV FLYGPLAN SOM SKALL ANVÄNDAS PÅ VARJE LINJE

De flygplan som används på linjerna

 

Cagliari – Bologna – Cagliari

 

Cagliari – Turin – Cagliari

 

Cagliari – Verona – Cagliari

 

Olbia – Verona – Olbia

 

Olbia – Bologna – Olbia

skall alla ha en kapacitet på minst 150 platser.

De flygplan som används på linjerna

 

Cagliari – Neapel – Cagliari

 

Cagliari – Florens – Cagliari

skall alla ha en kapacitet på minst 130 platser.

De flygplan som används på linjerna

 

Alghero – Bologna – Alghero

 

Alghero – Turin – Alghero

 

Cagliari – Palermo – Cagliari

skall alla ha en kapacitet på minst 40 platser.

3.1.

Hela kapaciteten för de flygplan som används skall, även om den överstiger den minsta kapacitet som anges ovan, utbjudas till försäljning för samtliga flygningar, i enlighet med den införda allmänna trafikplikten och utan några kvoter för bofasta eller övriga passagerare. Dessutom skall bokningar godtas och kunder sättas upp på väntelistor utan diskriminering av de passagerarkategorier som omfattas av den allmänna trafikplikten.

3.2.

Alla försök att kringgå denna föreskrift, och särskilt vägran att utfärda biljetter till förmånligt pris trots att det finns platser tillgängliga på planet, skall anses utgöra ett allvarligt brott mot den allmänna trafikplikten.

4.   BILJETTPRISER

4.1.

I prisstrukturen för samtliga berörda flyglinjer skall följande ingå:

Ett högsta rabatterat pris, som är det högsta pris som gäller för de nedan angivna passagerarkategorier som har rätt till rabatt.

Ett högsta fullpris, som är det högsta pris som gäller för alla passagerare som inte tillhör en kategori som har rätt till rabatt. De trafikföretag som godtar den allmänna trafikplikten förbinder sig att fördela priserna på de olika grupperna, på ett sådant sätt att man garanterar försäljning av ett tillräckligt antal särskilda biljetter och rabatterade biljetter, vilket resulterar i ett genomsnittligt försäljningspris som är väsentligt lägre än fullpris.

Tariffindelningen blir den följande:

Flyglinje

Högsta rabatterade pris

(euro)

Högsta fullpris

(euro)

Alghero – Bologna

55,00

97,00

Alghero – Turin

55,00

97,00

Cagliari – Bologna

55,00

97,00

Cagliari – Turin

55,00

97,00

Cagliari – Florens

55,00

97,00

Cagliari – Verona

55,00

97,00

Cagliari – Neapel

55,00

97,00

Cagliari – Palermo

55,00

97,00

Olbia – Bologna

55,00

97,00

Olbia – Verona

55,00

97,00

4.2.

Samtliga priser skall gälla inklusive moms men exklusive flygplatsskatter och flygplatsavgifter samt exklusive krispåslaget (crisis surcharge), som får uppgå till högst 6 euro. Om de omständigheter som föranledde krispåslaget inte längre föreligger eller om de omvärderas, skall påslaget inte tas ut eller minskas proportionellt. Inget annat påslag, av vilket slag det vara må och oavsett vad det kallas, får tillämpas på de priser som anges ovan.

4.3.

Det rabatterade priset skall gälla obegränsat. Inga begränsningar får tillämpas, såsom straffavgifter för byte av dag, tid eller biljett eller straffavgift för återbetalning.

4.4

Det skall finnas ett system för försäljning och distribution av biljetter som är helt gratis och inte medför några ytterligare påslag för passagerarna.

4.5

Varje år, med början den 1 januari 2007, skall de behöriga myndigheterna se över de angivna priserna mot bakgrund av föregående års inflation, som beräknas på grundval av den italienska statistikmyndighetens (ISTAT/FOI) konsumentprisindex. Översynen skall meddelas samtliga trafikföretag som bedriver verksamhet på de flyglinjer som tillämpar de angivna priserna och skall delges Europeiska kommissionen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

4.6.

Om de genomsnittliga bränslekostnaderna eller den genomsnittliga euro/dollarkursen har ändrats med mer än 5 % med utgångspunkt i andra halvåret 2006, skall biljettpriserna justeras i proportion till ändringen och i förhållande till bränslekostnadernas andel av trafikföretagets driftkostnader. En eventuell justering av priserna skall beslutas på halvårsbasis av ministern för infrastruktur och transporter i samråd med den autonoma regionen Sardinien, på grundval av en utredning som genomförts av en gemensam teknisk kommitté, bestående av en representant som utnämns av ministern för infrastruktur och transporter, en representant som utnämns av ENAC och en representant som utnämns av den autonoma regionen Sardinien. Om ökningen är högre än den angivna procentsatsen skall den tekniska kommittén inleda ett förfarande för att besluta om en justering, på begäran av företag som trafikerar de berörda flyglinjerna. Vid en minskning kan kommittén inleda förfarandet på eget initiativ. Under utredningen måste kommittén höra de företag som trafikerar de berörda flyglinjerna. Eventuella prisändringar träder i kraft det efterföljande halvåret.

4.7.

Prishöjningar som inte fastställs inom ramen för det ovan beskrivna förfarandet betraktas som olagliga, oavsett hur stora de är och vad de kallas.

4.8.

De rabatterade priserna, enligt ovan angivna tariff, skall gälla för åtminstone följande passagerargrupper:

Personer som är bofasta på Sardinien.

Personer som är födda på Sardinien, även om de inte bor där.

Personer med funktionshinder (3).

Barn och ungdomar mellan 2 och 21 år (3).

Personer som är äldre än 70 år (3).

Universitetsstuderande till och med 27 års ålder (3).

5.   TRAFIKENS KONTINUITET

Enligt artikel 4.1 c i förordning (EEG) nr 2408/92 skall trafikföretag som godtar den allmänna trafikplikten garantera uppehållandet av trafiken under en period om minst 36 månader utan avbrott och får inte avbryta sådan trafik utan att ha underrättat ENAC och den autonoma regionen Sardinien sex månader i förväg.

5.1.

För att en kontinuerlig, regelbunden och punktlig trafik skall kunna garanteras måste de lufttrafikföretag som godtar den allmänna trafikplikten

förbinda sig att varje år genomföra 98 % av sina planerade flygningar, med en högsta marginal för inställda flygningar på 2 %,

förbinda sig att betala vite på 2 500 euro till tillsynsmyndigheten för varje inställd flygning som faller utanför den årliga marginalen på 2 % för inställda flygningar; dessa bötesbelopp skall krediteras ett konto för att finansiera Sardiniens territoriella kontinuitet,

förbinda sig att varje år genomföra 85 % av sina flygningar punktligt, med en försening på högst 20 minuter,

förbinda sig att vid varje försening på mer än 20 minuter ge passagerarna ett tillgodohavande på 15 euro som kan användas vid köp av en annan biljett.

5.2.

Dessa regler skall inte gälla för inställda flygningar och flygningar som försenas på grund av väderförhållanden, strejk eller andra händelser som trafikföretaget inte råder över.

6.   PÅFÖLJDER

Ett avbrott i trafiken utan varsel, eller med varsel, men inte i överensstämmelse med ovan angivna bestämmelser, medför administrativa och ekonomiska påföljder. Bötesbeloppet skall fastställas i förhållande till den skada som åsamkats den offentliga förvaltningen och den skada som åsamkats passagerarna som grupp.

6.1.

För att garantera att trafikföretag som godtar trafikplikten fullgör sina åligganden inrättas en gemensam övervakningskommitté (nedan kallad Gemensamma övervakningskommittén) vid den autonoma regionen Sardiniens transportmyndighet (l'Assessorato ai Trasporti) för att övervaka fullgörandet av den allmänna trafikplikten. Gemensamma övervakningskommittén består av en ledamot som utnämns av ovannämnda regionala transportmyndighet, en ledamot som utnämns av ministeriet för infrastruktur och transporter, en ledamot som utnämns av ENAC och en ledamot som utnämns av varje trafikföretag som godtagit den allmänna trafikplikten.

6.2.

Gemensamma övervakningskommittén

leds av den regionala transportministern och sammanträder var tredje månad, utom i brådskande fall efter bedömning av ordföranden,

använder den information om fullgörandet av trafikplikten som inhämtats av förvaltningen för Sardiniens flygplatsdistrikt, av de företag som förvaltar flygplatserna, av privatpersoner eller av konsumentgrupper,

upptäcker eventuell underlåtenhet att fullgöra trafikplikten, dokumenterar den och lämnar förslag till ENAC om att vidta åtgärder för att återupprätta regularitet i trafiken eller införa sanktioner, varvid den föreslår typ av sanktioner och deras omfattning.

7.   DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Dagen för ovannämnda trafikplikts ikraftträdande kommer att fastställas genom ett senare dekret.

8.   FORMELLT GODTAGANDE

De trafikföretag som har för avsikt att godta den allmänna trafikplikt som omfattas av denna bilaga skall, inom 30 dagar från offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av kommissionens meddelande om införande av en sådan trafikplikt, inkomma med ett formellt godtagande till ENAC.


(1)  Det antal avgångar som markeras med en asterisk kan variera efter säsong, beroende på period och veckodag. De företag som har godtagit den allmänna trafikplikten skall i förväg fastställa tidtabellerna efter period och veckodagar. Dessa tidtabeller skall garantera att efterfrågan tillgodoses till fullo och skall deponeras hos ENAC av de trafikföretag som har godtagit den allmänna trafikplikten, senast 15 dagar innan respektive flygsäsong inleds. De skall även meddelas den autonoma regionen Sardinien, som vid eventuella brister förbehåller sig rätten att begära ändringar av tidtabellerna. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

(2)  Det antal avgångar som markeras med en asterisk kan variera efter säsong, beroende på period och veckodag. De företag som har godtagit den allmänna trafikplikten skall i förväg fastställa tidtabellerna efter period och veckodagar. Dessa tidtabeller skall garantera att efterfrågan tillgodoses till fullo och skall deponeras hos ENAC av de trafikföretag som har godtagit den allmänna trafikplikten, senast 15 dagar innan respektive flygsäsong inleds. De skall även meddelas den autonoma regionen Sardinien, som vid eventuella brister förbehåller sig rätten att begära ändringar av tidtabellerna. Det skall vara direktförbindelser utan mellanlandning.

(3)  Oberoende av födelseort, hemvist eller medborgarskap.

Barn under 2 år reser kostnadsfritt om de inte tar upp en egen stol i flygplanet.